0

Aplikacija

Direktor na period od 4 godine Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠKOLA “STEVAN SINĐELIĆ” u Beograd (Poslato na 08-02-2024)

OSNOVNA ŠKOLA “STEVAN SINĐELIĆ”
11000 Beograd, Milića Rakića 1
Direktor na period od 4 godine
USLOVI: Kandidat za direktora škole treba da ispunjava uslove propisane u čl. 122, 139 i 140 st. 1 i 2 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. gl. RS” br. 88/2017, 27/2018 - dr. Zakon, 10/2019, 6/2020, 129/2021 i 92/2023), u dalјem tekstu: Zakon. - Za direktora škole može biti izabrano lice koje ima odgovarajuće visoko obrazovanje za nastavnika osnovne škole, za pedagoga ili psihologa škole stečeno na: studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije), i to: (1) studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta; 2) studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka, pri čemu mora da ima završene studije prvog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta, (2) na osnovnim studijama u trajanju od najmanje 4 godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskrvnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela
iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da ima državlјanstvo Republike Srbije; da zna srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad; obuku i položen ispit za direktora ustanove; da ima dozvolu za rad (licencu) za nastavnika, stručnog saradnika; i najmanje osam godina rada u ustanovi na poslovima obrazovanja i vaspitanja, nakon stečenog odgovarajućeg obrazovanja. Komisija za izbor direktora ceniće i dokaz o rezultatu stručno-pedagoškog nadzora u radu kandidata (izveštaj prosvetnog savetnika), kao i dokaz o rezultatima stručno-pedagoškog nadzora i ocenu spolјašnjeg vrednovanja, ako je kandidat prethodno obavlјao dužnost direktora škole. Izuzetno, ako se na konkurs ne pojavi nijedan kandidat sa odgovarajućim obrazovanjem, iz člana 140 stav 1 i 2 Zakona, dužnost direktora osnovne škole može da obavlјa lice koje ima odgovarajuće obrazovanje iz člana 140 stav 3 Zakona za nastavnika te vrste škole, dozvolu za rad nastavnika i stručnog saranika, obuku i položen ispit za direktora ustanove i najmanje 10 godina rada u ustanovi na poslovima obrazovanja i vaspitanja, nakon stečenog odgovarajućeg obrazovanja.
OSTALO: Uz prijavu na konkurs kandidat podnosi: overenu fotokopiju diplome o stečenom odgovarajućem visokom obrazovanju; overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu, odnosno ispitu za licencu za nastavnika ili stručnog saradnika; dozvolu za rad, odnosno licencu za direktora (prijava se neće smatrati nepotpunom, a izabrani kandidat koji nema položen ispit za direktora dužan je da ga položi u roku koji predviđa zakon); original potvrdu da ima najmanje 8 godina rada u ustanovi na poslovima obrazovanja i vaspitanja, nakon stečenog obrazovanja, odnosno za lice koje ispunjava uslove iz člana 122 stav 6 Zakona, potvrdu da ima najmanje 10 godina radnog iskustva u ustanovi na poslovima obrazovanja i vaspitanja, nakon stečenog obrazovanja (ne starije od 6 meseci); original uverenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za navedena krivična dela iz člana 139 stav 1 tačka 3) Zakona (ne starije od 6 meseci); original uverenje iz suda da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak, doneta naredba o sprovođenju istrage, pokrenuta optužnica ili doneto rešenje o određivanju pritvora (ne starije od 6 meseci); izvod iz matične knjige rođenih (ne starije od 6 meseci); original ili overenu fotokopiju uverenja o državlјanstvu Republike Srbije (ne starije od 6 meseci); original ili overena fotokopija dokaza o znanju srpskog jezika na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad (ukoliko odgovarajuće obrazovanje nije stečeno na tom jeziku); original lekarsko uverenje da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima (ne starije od 6 meseci); fotokopiju dokaza o rezultatu stručno-pedagoškog nadzora kandidata (izveštaj prosvetnog savetnika); fotokopiju dokaza o rezultatu stručno-pedagoškog nadzora ustanove i ocenu spolјašnjeg vrednovanja ukoliko se na konkurs prijavi lice koje je prethodno obavlјalo dužnost direktora ustanove; radnu biografiju sa kratkim pregledom kretanja u službi, posedovanju organizacionih sposobnosti i kratkim pregledom programa rada za vreme mandata direktora škole. Rok za prijavlјivanje kandidata je 15 dana od dana objavlјivanja konkursa. Ministar prosvete vrši izbor direktora škole u roku od 30 dana od dana prijema dokumentacije, donosi rešenje o njegovom imenovanju o čemu škola obaveštava kandidate koji su se prijavili na konkurs. Rok za prijavlјivanje kandidata je 15 dana od dana objavlјivanja konkursa.Podaci koji se prikuplјaju od kandidata biće iskorišćeni isklјučivo u svrhu obrade podataka u konkursnom postupku u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS” 87/18). Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavlјaju se na adresu: OŠ „Stevan Sinđelić” Milića Rakića 1, Beograd, u zatvorenoj koverti, sa naznakom „Konkurs za izbor direktora škole”, lično ili poštom. Nepotpune i neblagovremene prijave na konkurs se neće uzeti u razmatranje, kao i fotokopije dokumenata koja nisu overene od strane nadležnog organa. Bliža obaveštenja mogu se dobiti kod sekretara škole, radnim danom od 9 do 14 časova, na telefon: 011/3474-075.


Skoro postavljeni poslovi OSNOVNA ŠKOLA “STEVAN SINĐELIĆ”


Pregledano: 174 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters