0

Aplikacija

Vaspitač na određeno vreme do povratka zaposlene sa porodilјskog odsustva 2 izvršioca Puno radno vreme

na PREDŠKOLSKA USTANOVA „VOZIĆ“ u Beograd (Poslato na 08-02-2024)

PREDŠKOLSKA USTANOVA „VOZIĆ“
Kaluđerica, Mokroluška 9 tel. 064/1413-019
Vaspitač na određeno vreme do povratka zaposlene sa porodilјskog odsustva
2 izvršioca
USLOVI: opšti uslovi za prijem u radni odnos iz člana 139 ZOSOV: 1. odgovarajuće obrazovanje u skladu sa članom 140 i 141 ZOSOV, 2. državlјanstvo Republike Srbije, 3. da nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4. psihička, fizička i zdravstvena sposobnost za rad sa decom – dostavlјa se prilikom potpisivanja ugovora. Posebni uslovi: završene studije drugog stepena: master akademske studije, master strukovne studije ili specijalističke studije ili završene studije prvog stepena osnovne akademske ili osnovne specijalističke studije u trajanju od tri godine, odnosno zavšene osnovne studije u trajanju od najmanje četiri godine po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Potrebna dokumentacija: 1. popunjenu prijava sa sajta Ministarstva prosvete RS, 2. kratka biografija - CV, 3. overena fotokopija diplome o stečenoj stručnoj spremi, 4. overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih, 5. overena fotokopija uverenja o državlјanstvu i 6. uverenje da nisu pravosnažnom presudom osuđivani za krivično delo iz člana 139 stav 1 tačka 3 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (navedeno u opštim uslovima konkursa). Prijave se dostavlјaju na adresu: Predškolska ustanova „Vozić“, Beograd, Kaluđerica, Mokroluška 9, 11130 Beograd, sa naznakom „Za konkurs“, u roku od 8 dana od dana objavlјivanja konkursa. Fotokopije ne vraćamo.


Pregledano: 115 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters