0

Aplikacija

Nastavnik harmonike na određeno vreme do 05.12.2026. godine, radi zamene direktora u prvom mandatu Puno radno vreme

na OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA “KONSTANTIN BABIĆ” u Kladovo (Poslato na 08-02-2024)

OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA “KONSTANTIN BABIĆ”
Kladovo
Nastavnik harmonike na određeno vreme do 05.12.2026. godine, radi zamene direktora
u prvom mandatu
USLOVI: U radni odnos može biti primlјen kandidat koji mora da ispunjava uslove propisane članovima 139 i 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS” br. 88/17, 27/18 – dr. zakoni, 10/19, 6/20, 129/21 i 92/23), i to: 1. posedovanje odgovarajućeg obrazovanja u skladu sa članom 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS” br. 88/17, 27/18 – dr. zakoni, 10/19, 6/20, 129/21 i 92/23) – pod odgovarajućim obrazovanjem podrazumeva se visoko obrazovanje stečeno na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije) ili na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, kao i da stepen i vrsta obrazovanja budu u skladu sa Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika u osnovnoj muzičkoj školi („Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik” br. 18/13, 2/17, 9/19, 1/20, 9/20, 18/20 i 16/22); 2. ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3. nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4. ima državlјanstvo Republike Srbije; 5. zna srpski jezik i jezik na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Uz prijavu dostaviti: popunjen prijavni formular sa zvanične internet stranice Ministarstva prosveteu delu „Novo na sajtu”, na adresi: http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/ FORMULAR-ZA-KONKURISANjE i potpisana prijava sa radnom biografijom; original ili overenu fotokopiju diplome odgovarajućeg stepena i vrste stručne spreme (ne stariju od šest meseci od dana objavlјivanja oglasa); original ili overenu fotokopiju uverenja o državlјanstvu Republike Srbije (ne starije od šest meseci od dana objavlјivanja oglasa); original ili overenu fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih (ne starije od šest meseci od dana objavlјivanja oglasa); dokaz o neosuđivanosti – uverenje MUP-a o neosuđivanosti, (ne starije od šest meseci od dana objavlјivanja oglasa); dokaz da zna srpski jezik kandidat dostavlјa samo ukoliko obrazovanje nije stekao na srpskom jeziku; dokaz o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima dostavlјa se pre zaklјučenja ugovora o radu (lekarsko uverenje) ne starije od šest meseci od dana objavlјivanja oglasa. Kandidati čije su prijave blagovremene, potpune i uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji uđu u uži krug biće upućeni na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapošlјavanja primenom standardizovanih postupaka – o čemu će učesnici konkursa biti obavešteni na kontakt adrese koje su naveli u svojim prijavama. Nakon obavlјene psihološke procene sposobnosti za rad sa decom i učenicima, konkursna komisija sačinjava listu kandidata koji ispunjavaju uslove za prijem u radni odnos i obavlјa razgovor sa kandidatima, a o datumu obavlјanja razgovora, kandidati će biti obavešteni na broj telefona koji napišu na prijavi. Rok za prijavlјivanje je 8 dana od dana objavlјivanja konkursa. Prijavom na konkurs kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe sprovođenja zakonom predviđenog postupka – konkursa za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Prijave na Konkurs podnose se u zatvorenoj koverti lično ili putem preporučene pošilјke na adresu Osnovna muzička škola „Konstantin Babić” Kladovo, Ulica 22. septembar br. 13, 19320 Kladovo, uz napomenu „Konkurs za ___ (naznačiti radno mesto) – ne otvarati”. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje kao ni fotokopije dokumenata koje nisu overeni od strane nadležnih organa. Rešenje o izboru kandidata biće doneto u roku predviđenom u čl. 154 stav 8 Zakona. Sva potrebna obaveštenja o konkursu mogu se dobiti kod sekretara škole na broj telefona: 019/808-068.Skoro postavljeni poslovi OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA “KONSTANTIN BABIĆ”


Pregledano: 77 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters