0

Aplikacija

Nastavnik informatike i raučunarstva (sa 50% radnog vremena) i tehnike i tehnologije (sa 50% radnog Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠKOLA „SVETI SAVA” u Čačak (Poslato na 08-02-2024)

OSNOVNA ŠKOLA „SVETI SAVA”
32000 Čačak, Dr Dragiše Mišovića 245
Nastavnik informatike i raučunarstva (sa 50% radnog vremena) i tehnike i tehnologije (sa 50% radnog vremena)
1 izvršilac
USLOVI: neophodno je da kandidat ima:1. odgovarajuće obrazovanje, i to:A) odgovarajuće visoko obrazovanje shodno članu 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i u skladu sa Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS”, broj 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 129/21 i 92/23) stečeno: na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije) ili na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; 2. da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa učenicima; 3. da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4. da ima državlјanstvo Republike Srbije; 5. da zna srpski jezik - obrazovno-vaspitni rad se ostvaruje na srpskom jeziku. Dokazi o ispunjenosti uslova koji se dostavlјaju uz prijavni formular: original ili overena kopija diplome o odgovarajućem obrazovanju; potvrdu da kandidat nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koga nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje, izdat po objavlјivanju konkursa; uverenje o državlјanstvu Republike Srbije; dokaz o znanju jezika na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad dostavlјa samo onaj kandidat koji odgovarajuće visoko obrazovanje nije stekao na srpskom jeziku. Uslov pod brojem 2 da kandidat poseduje psihičku sposobnost za rad proverava se tako što se kandidati koji budu izabrani u uži izbor u roku od 8 dana upućuju na psihološku procenu sposobnosti za rad sa učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapošlјavanja. Dokaz koji se odnosi na fizičku i zdravstvenu sposobnost kandidata dostavlјa se pre zaklјučenja ugovora o radu. Uz prijavni formular, koji se preuzima na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (htp://www. mpn.gov.rs), i dokumentaciju kandidati dostavlјaju i kratku biografiju sa kontakt podacima (adresa, telefon). Dokumentacija zajedno sa odštampanim i popunjenim prijavnim formularom kandidati dostavlјaju školi najkasnije u roku od 8 dana od dana objavlјivanja konkursa. Prijavni formular i potrebnu dokumentaciju treba poslati na adresu škole ili predati lično u prostorije škole, radnim danom od 8.00 do 13.00 časova, u zatvorenoj koverti sa naznakom „Za konkursnu komisiju”. Rok za prijavu je 8 dana od dana objavlјivanja konkursa. Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i prijave sa neoverenom domentacijom u prilogu, neće se razmatrati.


Skoro postavljeni poslovi OSNOVNA ŠKOLA „SVETI SAVA”


Pregledano: 272 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters