0

Aplikacija

Domar – majstor održavanja Spremačica Puno radno vreme

na POLjOPRIVREDNOVETERINARSKA ŠKOLA SA DOMOM UČENIKA „SVILAJNAC” u Svilajnac (Poslato na 08-02-2024)

POLjOPRIVREDNOVETERINARSKA ŠKOLA SA DOMOM UČENIKA „SVILAJNAC”
35210 Svilajnac, Kralјa Petra Prvog 64
Domar – majstor održavanja Spremačica
USLOVI: Kandidat treba da ispunjava uslove propisane čl. 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS”, br. 88/17, 27/18 - dr. zakon, 10/19, 6/20, 129/21 i 92/23) i Uredbom o Katalogu radnih mesta u javnim službama i drugim organizacijama u javnom sektoru („Službeni glasnik RS”, br. 81/17, 6/18 i 43/18), i to da: 1) poseduje odgovarajuće obrazovanje u skladu sa odredbama člana 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS”, br. 88/17, 27/18 - dr. zakon, 10/19, 6/20, 129/21 i 92/23) i Uredbom o katalogu radnih mesta u javnim službama i drugim organizacijama u javnom sektoru („Sl. glasnik RS”, br. 81/17, 6/18 i 43/18); 2) ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3) nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) ima državlјanstvo Republike Srbije; 5) zna srpski jezik i jezik na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Kandidati uz prijavu treba da dostave sledeća dokumenta: diplomu o stečenom odgovarajućem obrazovanju, i to: za radno mesto domar - majstor održavanja: diplomu o stečenom srednjem obrazovanju; za radno mesto spremačica: diplomu o stečenom osnovnom obrazovanju. izvod iz matične knjige rođenih; uverenje o državlјanstvu Republike Srbije; dokaz da kandidat nije osuđen pravnosnažnom presudom za krivično delo utvrđeno u čl. 139 stav 1 tačka 3) Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS”, br. 88/17, 27/18 - dr. zakonik, 10/19, 6/20, 129/21 i 92/23) i to: uverenje suda da protiv kandidata nije pokrenuta istraga, odnosno da se ne vodi krivični postupak; uverenje iz kaznene evidencije o neosuđivanosti; dokaz o poznavanju srpskog jezika i jezika na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad podnosi kandidat koji nije stekao diplomu na srpskom jeziku. Svi dokazi o ispunjenosti uslova iz konkursa sastavni su deo prijave na konkurs, a dokaz koji se odnosi na psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima, odnosno lekarsko uverenje nadležne ustanove, pribavlјa se pre zaklјučenja ugovora o radu. Sve isprave, odnosno dokazi moraju biti u originalu ili overene u skladu sa Zakonom o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa („Sl. galasnik RS”, br. 93/14, 22/15 i 87/18) i ne mogu biti starije od 6 meseci od dana dostavlјanja prijave na konkurs. Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, a potrebnu dokumentaciju tj. dokaze o ispunjenosti uslova, zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavlјaju školi (poštom ili lično) u zatvorenoj koverti sa naznakom prijave na konkurs za radno mesto (na koje konkurišu), u roku od osam dana od dana objavlјivanja oglasa. Nepotupune i neblagovremene prijave neće se uzimati u obzir. Prijave se podnose na adresu: Polјoprivredno-veterinarska škola sa domom učenika „Svilajnac”, Kralјa Petra Prvog 64, 35210 Svilajnac. Bliže informacije o konkursu mogu se dobiti kod sekretara škole na tel. 035/323-594.


Skoro postavljeni poslovi POLjOPRIVREDNOVETERINARSKA ŠKOLA SA DOMOM UČENIKA „SVILAJNAC”


Pregledano: 164 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters