0

Aplikacija

Nastavnik srpskog jezika i književnosti sa 22% radnog vremena, na određeno vreme do povratka zaposl Puno radno vreme

na TEHNIČKA ŠKOLA u Ćuprija (Poslato na 08-02-2024)

EHNIČKA ŠKOLA
35230 Ćuprija, Kneza Miloša bb.
Nastavnik srpskog jezika i književnosti
sa 22% radnog vremena, na određeno
vreme do povratka zaposlene sa obavlјanja funkcije
USLOVI: Kandidat mora da ispunjava opšte uslove za prijem u radni odnos utvrđene u članu 24 stav 1 Zakona o radu („Službeni glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 i 13/17 – odluka US, 113/2017 i 95/2018 – autentično tumačenje), uslove propisane članom 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 88/2017, 27/2018 – dr. zakoni, 10/2019, 6/2020, 129/2021, 92/2023), kao i uslove propisane Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika iz opšteobrazovnih predmeta, stručnih saradnika i vaspitača u stručnim školama (4/2022, 14/2022, 15/22). Uslovi u pogledu stručne spreme: profesor, odnosno diplomirani filolog za srpskohrvatski jezik i jugoslovensku književnost; profesor, odnosno diplomirani filolog za jugoslovensku književnost i srpskohrvatski jezik; profesor, odnosno diplomirani filolog za jugoslovensku književnost i opštu književnost; profesor srpskog jezika i srpske književnosti; profesor srpskohrvatskog jezika sa južnoslovenskim jezicima, profesor jugoslovenske književnosti i srpskog jezika; profesor jugoslovenske književnosti sa stranim jezikom; profesor srpskog jezika i književnosti; profesor srpske književnosti i jezika; profesor srpske književnosti i jezika sa opštom književnošću, profesor jugoslovenskih književnosti; diplomirani filolog za književnost i srpski jezik; diplomirani filolog za srpski jezik i književnost; diplomirani filolog srpskog jezika sa južnoslovenskim jezicima; master profesor jezika i književnosti (studijski programi: Srpski jezik; Srpski jezik i književnost; Srpska književnost; Srpska književnost i jezik; Srpska književnost i jezik sa opštom književnošću; Srpska filologija: srpski jezik i lingvistika; Srpska filologija: srpski jezik i književnost; Srpski jezik i primenjena lingvistika; Filologija, moduli: Srpski jezik i Srpski jezik i komparativna književnost; Komparativna književnost sa teorijom književnosti); master filolog (studijski programi: Srpski jezik; Srpski jezik i književnost; Srpska književnost; Srpska književnost i jezik; Srpska književnost i jezik sa opštom književnošću; Srpska filologija: srpski jezik i lingvistika; Filologija, moduli: Srpski jezik i Srpski jezik i komparativna književnost); master profesor književnosti i jezika (srbista); master profesor književnosti i jezika – komparatista; master profesor predmetne nastave. Lice iz tačke 1) koje je steklo akademsko zvanje master mora imati prethodno završene osnovne akademske studije na studijskim programima Srpski jezik i književnost; Srpska književnost i jezik; Srpska književnost i jezik sa komparatistikom; Srpska filologija: srpski jezik i književnost; Srbistika. Ostali uslovi: da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da ima državlјanstvo Republike Srbije; da zna srpski jezik i jezik na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad.
OSTALO: Prijavni formular za konkurs nalazi se na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete. Svi dokazi o ispunjenosti uslova dostavlјaju se u originalu ili overenoj fotokopiji. Pored preuzetog i popunjenog formulara, potrebno je dostaviti: Overenu fotokopiju ili overen prepis diplome o stečenom odgovarajućem obrazovanju u skladu sa odredbama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika iz opšteobrazovnih predmeta, stručnih saradnika i vaspitača u stručnim školama (4/2022, 14/2022, 15/22), uverenje o državlјanstvu Republike Srbije (ne starije od 6 meseci), izvod iz matične knjige rođenih (na novom obrascu); uverenje iz suda da protiv lica nije pokrenut i da se ne vodi krivični postupak za navedena krivična dela (ne starije od 3 meseca), uverenje Ministarstva unutrašnjih poslova - nadležne policijske uprave da kandidat nije osuđivan (ne starije od šest meseci); radnu biografiju. Lekarsko uverenje dostavlјa izabrani kandidat posle donošenja odluke, a pre zaklјučenja ugovora o radu. Dokazi o ispunjenosti uslova dostavlјaju se u originalu ili overenoj fotokopiji. Rok za prijavlјivanje je 8 dana od dana objavlјivanja konkursa. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu: Tehnička škola, Kneza Miloša bb., sa naznakom „Za konkurs”.Bliže informacije o konkursu mogu se dobiti na telefon škole 035/8471-772, 8472466 ili sekretara škole.


Skoro postavljeni poslovi TEHNIČKA ŠKOLA


Pregledano: 44 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters