0

Aplikacija

Nastavnik tehnike i tehnologije sa 80% radnog vremena Puno radno vreme

na OŠ „RADOJE DOMANOVIĆ” u Paraćin (Poslato na 08-02-2024)

OŠ „RADOJE DOMANOVIĆ”
35250 Paraćin, Knjaza Miloša 2
Nastavnik tehnike i tehnologije sa 80% radnog vremena
USLOVI: Kandidat treba da ispunjava sledeće uslove: 1. da ima odgovarajuće visoko obrazovanje, u skladu sa čl. 139 i čl. 140 st. 1 tač. 1) i 2) Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja – odgovarajuće visoko obrazovanje stečeno: na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije) ili na osnovnim studijama u trajanju od najmanje 4 godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. god. i odgovarajuće obrazovanje u skladu sa čl. 3 st. 1 tač. 7 Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi („Sl. glasnik RS – Prosvetni glasnik”, br. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021, 18/2021, 1/2022, 2/2022, 5/22 i 6/22) – lica koja su stekla akademsko zvanje master moraju imati prethodno završene osnovne akademske studije na studijskim programima iz oblasti fizike; 2. da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3. da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskrvnuće, za krivična dela primanja ili davanja mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4. da ima državlјanstvo Republike Srbije; 5. da zna srpski jezik i jezik na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Kandidat je dužan da uz prijavu na konkurs, dostavi sledeću dokumentaciju: 1. popunjen i odštampan prijavni formular, koji se nalazi na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete; 2. biografiju sa radnom biografijom; 3. overenu kopiju diplome o stečenom odgovarajućem obrazovanju; 4.uverenje iz kaznene evidencije MUP-a nadležne policijske uprave o neosuđivanosti za navedena krivična dela (ne starije od šest meseci); 5. original ili overenu kopiju uverenja o državlјanstvu Republike Srbije (ne starije od šest meseci); 6. original ili overenu kopiju izvoda iz matične knjige rođenih; 7. dokaz da zna srpski jezik na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad (ovaj dokaz dostavlјa kandidat koji odgovarajuće visoko obrazovanje nije stekao na srpskom jeziku); 8. lekarsko uverenje nadležne zdravstvene ustanove (dokaz da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima) dostavlјa kandidat, koji bude primlјen u radni odnos, pre zaklјučenja ugovora o radu.
Domar – majstor održavanja
USLOVI: Kandidat treba da ispunjava uslove propisane čl. 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 88/2017, 27/2018, dr. zakon 10/2019, 6/2020 i 129/2021) i uslove propisane Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova u OŠ „Radoje Domanović”, i to: da ima stečeno srednje obrazovanje, i to: elektro, mašinske, bravarske, stolarske ili vodoinstalaterske struke; da ima položen stručni ispit za rad sa sudovima pod pritiskom (za poslove rukovanja postrojenjem u kotlarnici); da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da kandidat nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskrvnuće, za krivična dela primanja ili davanja mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da ima državlјanstvo Republike Srbije; da zna srpski jezik i jezik na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Kandidat je dužan da uz prijavu na konkurs, dostavi sledeću dokumentaciju: 1. popunjen i odštampan prijavni formular (nalazi se na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete); 2. kratku biografiju; 3. diplomu o stečenom obrazovanju ili uverenje o diplomiranju (original ili overenu fotokopiju); 4. uverenje o položenom stručnom ispitu za rad sa sudovima pod pritiskom (za poslove rukovanja postrojenjem u kotlarnici), (original ili overenu fotokopiju); 5. uverenje o državlјanstvu (original ili overenu fotokopiju); 6. izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija); 7. uverenje o neosuđivanosti za dela iz čl. 139 st. 1 tač. 3) Zakona, koje izdaje nadležna služba MUP-a; 8. dokaz o znanju srpskog jezika – ukoliko odgovarajuće obrazovanje nije stečeno na srpskom jeziku Fotokopije moraju biti overene i ne starije od 6 meseci. Izabrani kandidat, pre zaklјučenja ugovora o radu, dužan je da dostavi lekarsko uverenje da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima.
OSTALO: Rok za prijavlјivanje na konkurs je 8 dana od dana objavlјivanja konkursa. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Prijave na konkurs, sa potrebnom dokumentacijom, dostavlјaju se lično u OŠ „Radoje Domanović” u prostorijama Ekonomsko trgovinske škole u Paraćinu, Dragolјuba Jovanovića br. 2, ili poštom u zatvorenim kovertama, na adresu škole: OŠ „Radoje Domanović”, Knjaza Miloša br. 2, 35250 Paraćin, sa naznakom „Za konkurs za radno mesto ____”.Skoro postavljeni poslovi OŠ „RADOJE DOMANOVIĆ”


Pregledano: 226 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters