0

Aplikacija

Nastavnik biologije na određeno vreme do povratka zaposlene sa porodilјskog odsustva Puno radno vreme

na OŠ „17. OKTOBAR” u Jagodina (Poslato na 08-02-2024)

OŠ „17. OKTOBAR”
35000 Jagodina, Teslina 1
Nastavnik biologije na određeno vreme do povratka zaposlene sa porodilјskog odsustva
USLOVI: Odgovarajuće visoko obrazovanje propisano članom 139 i članom 140 stav 1 i 2 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS” broj 88/17, 27/18, 10/19, 6/20-dalјe Zakon, 129/21) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi (Sl. gl.br. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 11/2019) da kandidat ima odgovarajuće obrazovanje 1) na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije) i to: (1) studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta; (2) studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka (lice mora da ima završene studije prvog stepena iz naučne odnosno stučne oblasti za odgovarajući predmet odnosno grupu predmeta); 2) visoko obrazovanje na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.2) Kandidat, pored odgovarajućeg obrazovanja, mora da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima, da je državlјanin Republike Srbije, kao i da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskrvnjenje, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje, da zna srpski jezik i jezik na kojem se ostvaruje obrazovno vaspitni rad.
OSTALO: Uz popunjen prijavni formular sa kratkom biografijom, kandidat je u obavezi da dostavi: overenu fotokopiju diplome ili uverenja o stečenoj stručnoj spremi, da je kandidat državlјanin republike Srbije, priložiti uverenje o državlјanstvu ne starije od 6 meseci; da je kandidat punoletan, priložiti overenu fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih; da kandidat poseduje psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa učenicima. Na proveru psihofizičke sposobnosti škola upućuje kandidate koji su ušli u uži izbor u nadležnu Nacionalnu službu za zapošlјavanje, overene kopije ne smeju biti starije od 6 meseci. Lekarsko uverenje kojim se potvrđuje zdravstvena sposobnost, kandidat podnosi pre zaklјučenja ugovora o radu. Uverenje - dokaz da lice nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskrvnjenje, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje”pribavlјa kandidat iz izvoda iz kaznene evidencije kod Ministarstva unutrašnjih poslova nadležne policijske uprave.Radnu biografiju-osim za lica koja prvi put zasnivaju radni odnos-poželјno dostaviti. Kandidat popunjava prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a koji se nalazi u delu „novo na sajtu”, a potrebnu dokumentaciju zajedno sa pounjenim prijavnim formularom dostavlјa školi. Rok za podnošenje prijava na konkurs je osam dana od dana objavlјivanja konkursa. Prijave slati na adresu: OŠ „17. OKTOBAR”, Teslina 1 35000 Jagodina, sa naznakom „Za konkurs” ili lično u sekretarijatu škole, radnim danima od 9 do 12 časova. Bliže informacije o konkursu mogu se dobiti kod sekretara Škole, putem telefona 035/245-138. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.


Skoro postavljeni poslovi OŠ „17. OKTOBAR”


Pregledano: 183 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters