0

Aplikacija

Nastavnik informatike i programiranja sa 80% radnog vremena, na mađarskom nastavnom jeziku, Nastavni Puno radno vreme

na GIMNAZIJA SA DOMOM UČENIKA ZA TALENTOVANE UČENIKE “BOLjAI” u Senta (Poslato na 08-02-2024)

GIMNAZIJA SA DOMOM UČENIKA ZA TALENTOVANE UČENIKE “BOLjAI”
24400 Senta, Poštanska 18 tel. 024/816-700
Nastavnik informatike i programiranja
sa 80% radnog vremena, na mađarskom nastavnom jeziku
Nastavnik matematike sa 75% radnog vremena na mađarskom nastavnom jeziku
USLOVI: Kandidat treba da ima: odgovarajuće visoko obrazovanje propisano članom 140 stav 1, tačka 1 i 2 i članom 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS”, br. 88/2017, 27/2018 - dr. Zakon, 10/2019 i 6/2020, dalјe Zakon, 129/2021 i 92/2023), kao i Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u gimnaziji („Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik”, br. 4/2022, 14/2022 i 15/2022), Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim i umetničkim školama u području rada kultura, umetnost i javno informisanje („Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik”, br. 16/2015, 11/2016, 2/2017, 9/2019, 14/2020 i 2/2021), 1) na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) i to: (a) studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta; (b) studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka; 2) visoko obrazovanje na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10.09.2005. godine; 3) da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje 3 meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanja mita ili davanja mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 5) da ima državlјanstvo Republike Srbije; 6) zna srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad.
OSTALO: Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži: kratku biografiju; popunjen formular za prijem u radni odnos u ustanovi obrazovanja i vaspitanja koji se preuzima sa internet stranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja; uverenje o državlјanstvu (original ili overena kopija); izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena kopija); overena kopija diplome; dokaz o znanju jezika na kojem se izvodi obrazovno-vaspitni rad i dokaz o znanju srpskog jezika; uverenje o neosuđivanosti (da lice nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskrvnuće, za krivična dela primanja ili davanja mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom utvrđeno diskriminatorno ponašanje), koje izdaje nadležna policijska uprava Ministarstva unutrašnjih poslova - original ili overena kopija, ne starije od šest meseci; dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima podnosi izabrani kandidat pre zaklјučenja ugovora o radu. Prijave dostaviti lično ili poslati na adresu škole: Gimnazija sa domom učenika za talentovane učenike „Bolјai”, Senta, Poštanska br. 18. Prijave se podnose u zatvorenoj koverti sa naznakom „ Za konkurs”. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavlјivanja u publikaciji „Poslovi”. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje. Psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom u učenicima izvršiće Nacionalna služba za zapošlјavanje.


Skoro postavljeni poslovi GIMNAZIJA SA DOMOM UČENIKA ZA TALENTOVANE UČENIKE “BOLjAI”


Pregledano: 105 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters