0

Aplikacija

Nastavnik srpskog jezika Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠKOLA “SVETOZAR MARKOVIĆ” u Velika Hoča (Poslato na 08-02-2024)

OSNOVNA ŠKOLA “SVETOZAR MARKOVIĆ”
Velika Hoča 38430 Orahovac
Nastavnik srpskog jezika
USLOVI: Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa iz čl. 24 Zakona o radu, kandidat treba da ispunjava uslove iz člana 139 i 140 Zakona oa osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 88/17, 27/2018 - dr. zakoni, 10/2019, 6, 2020, 129/2021 i 92/2023); da ima odgovarajuće obrazovanje, u skladu sa čl. 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, i to: na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije) i to: studije drugog stepena izu naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta; (2) studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasdti pedagoških nauka; 2) na osnovnim studijama u trajanju najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Lice iz stava 1 tačka 1 podtačka 2 člana 140 mora da ima završene studije prvog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta) i obrazovanje u skladu sa Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik RS”, br. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17 3/17, 13/18, 11/19, 2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 3/21, 4/21), Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika koji izvode obrazovno-vaspitni rad iz izbornih predmeta u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS - Prosvetni pregled RS” br. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 3/21 i 4/21); da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskrvnuće, za krivična dela primanja ili davanja mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da ima državlјanstvo Republike Srbije; da zna srpski jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Uz prijavu na konkurs kandidat treba da priloži: kraću biografiju sa adresom i kontakt telefonom; original ili overenu fotokopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi, original ili overenu fotokopiju uverenja o državlјanstvu Republike Srbije (overa ne starija od 6 meseci); dokaz o neosuđivanosti original ili overena kopija za navedena krivična dela nadležne policijske uprave, overa ne starija od 6 meseci, uverewe nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, ne starije od 6 meseci. Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, a potrebnu dokumentaciju, zajedno sa odštampanim prijavnim formularom, dostavlјaju školi. Lekarsko uverenje kojim se potvrđuje da kandidat ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima podnosi se pre zaklјučenja ugovora o radu. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavlјivanja konkursa. Prijave slati na adresu: Osnovna škola „Svetozar Marković” Velika Hoča, 38430 Orahovac, ili dostaviti lično u sekretarijat škole u roku od 8 dana od dana objavlјivanja konkursa. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.


Skoro postavljeni poslovi OSNOVNA ŠKOLA “SVETOZAR MARKOVIĆ”


Pregledano: 217 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters