0

Aplikacija

Defektolog vaspitač u posebnim uslovima rada Puno radno vreme

na ŠKOLA ZA OSNOVNO I SREDNјE BRAZOVANјE „VUKAŠIN MARKOVIĆ” u Kragujevac (Poslato na 08-02-2024)

ŠKOLA ZA OSNOVNO I SREDNјE BRAZOVANјE „VUKAŠIN MARKOVIĆ”
34000 Kragujevac, Janka Veselinovića bb.
tel. 034/332-179
Defektolog vaspitač
u posebnim uslovima rada
USLOVI: Kandidati moraju da ispunjavaju uslove propisane članom 139, 140, 142 stav 1 i 2 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. U radni odnos na radnom mestu defektologa vaspitača u posebnim uslovima rada može biti primlјen kandidat koji ispunjava sledeće uslove: ima odgovarajuće obrazovanje za rad sa učenicima sa smetnjama u mentalnom razvoju, u skladu sa članom 140 stav 1 i 2 Zakona o osnovama sistema, odnosno da je stekao odgovarajuće visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije ili na osnovnim studijama u trajanju od najmanje 4 godine po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10.09.2005. godine, obrazovanja i vaspitanja, za rad sa učenicima sa smetnjama u mentalnom razvoju, ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima, nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje mita ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; ima državlјanstvo Republike Srbije i zna srpski jezik i jezik na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži: dokaz o državlјanstvu Republike Srbije (izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državlјanstvu); overen prepis ili overenu fotokopiju diplome o stečenom odgovarajućem obrazovanju; overen prepis ili overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu, odnosno ispitu za licencu (osim pripravnika i drugih lica koja mogu zasnovati radni odnos bez položenog odgovarajućeg ispita); dokaz da nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje mu je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao ni za krivična dela: nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i dokaz da za kandidata nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; dokaz o znanju srpskog jezika i jezika na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad u Školi- ukoliko odgovarajuće obrazovanje nije stečeno na srpskom jeziku. Kandidati popunjavaju formular za prijavu na konkurs na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i odštampani prijavni formular zajedno sa potrebnom dokumentacijom dostavlјaju školi. Rok za prijavlјivanje na konkurs je 8 dana od dana objavlјivanja konkursa. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Kandidati koji budu izabrani u uži izbor, u roku od 8 dana biće upućeni na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapošlјavanja. Kandidat koji bude izabran, pre zaklјučenja ugovora o radu dostavlјa uverenje o zdravstvenoj sposobnosti, ne starije od šest meseci. Prijavni formular sa potrebnom dokumentacijom se podnosi lično ili se šalјe na adresu: Škola za osnovno i srednje obrazovanje „Vukašin Marković”, Janka Veselinovića bb., 34000 Kragujevac. Bliže informacije o konkursu mogu se dobiti kod sekretara škole i preko telefona 034/332-179.


Pregledano: 229 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters