0

Aplikacija

Nastavnik nemačkog jezika sa 55,55% radnog vremena, na određeno vreme do povratka radnice sa porodi Puno radno vreme

na GIMNAZIJA u Raška (Poslato na 08-02-2024)

GIMNAZIJA
36350 Raška, Miluna Ivanovića 2 tel. 036/736-043
Nastavnik nemačkog jezika sa 55,55% radnog vremena, na određeno
vreme do povratka radnice sa porodilјskog odsustva
USLOVI: Kandidat mora da ispunjava uslove za prijem u radni odnos propisane članovima 139, 140 i 142 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i članovima 17 i 19 Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova Gimnazije u Raški br. 370/4 od 15.09.2023. godine. Odgovarajući stepen stručne spreme, određenog zanimanja prema Pravilniku o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u gimnaziji („ Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik”, br. 4/2022, 14/2022 i 15/2022) i članu 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vapitanja: nemački jezik: profesor, odnosno diplomirani filolog za nemački jezik i književnost; profesor nemačkog jezika i književnosti; profesor engleskog jezika i književnosti i nemačkog jezika i književnosti; master filolog (studijski program ili glavni predmet, odnosno profil Nemački jezik i književnost); master profesor jezika i književnosti (studijski program ili glavni predmet, odnosno profil Nemački jezik i književnost); master profesor predmetne nastave. Lice iz tačke 4) podtačke (4) ovog člana koje je steklo akademsko zvanje master mora imati prethodno završene osnovne akademske studije iz oblasti predmeta, odnosno na studijskim grupama / programima: Jezik, književnost, kultura, modul Nemački jezik i književnost; nemački jezik; da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskrnavlјenje, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorsko ponašanje; da je državlјanin Republike Srbije; da ima obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina na visiokoškolskoj ustanovi u toku studija ili nakon diplomiranja, od najmanje 30 bodova, od kojih po šest bodova iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina i šest bodova prakse u ustanovi, u skladu sa evropskim sistemom prenosa bodova, u skladu sa članom 142 stav 1 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Kandidat koji je u toku studija položio ispite iz pedagogije i psihologije ili je položio stručni ispit, odnosno ispit za licencu smatra se da ima obrazovanje iz člana 142 stav 1 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, a kandidat koji nema obrazovanje iz člana 142 stav 1, obavezan je da stekne ovo obrazovanje u roku od jedne godine, a najviše dve godine od dana prijema u radni odnos, kao uslov za polaganje ispita za licencu; da zna srpski jezik na kojem se ostvaruje obrazovno vaspitni rad. Uz prijavu kandidat treba da priloži: prijavni formular koji populјava na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, koji štampa i isti prilaže sa dokumentacijom; uverenje o državlјanstvu; izvod iz matične knjige rođenih; uverenje o neosuđivanosti; diplomu ili uverenje o stečenoj stručnoj spremi; potvrda odgovarajuće visokoškolske ustanove da je kandidat položio ispit iz srpskog jezika (samo za kandidate koji obrazovanje nisu stekli na srpskom jeziku). Dokaze o ispunjenosti uslova u pogledu psihičke, fizičke i zdravstvene sposobnosti kandidat koji bude izabran dostavlјa pre zaklјučenja ugovora o radu. Rok za prijavlјivanje je 8 dana od dana objavlјivanja konkursa. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Prijave dostaviti na adresu Gimnazija, Miluna Ivanovića 2, 36350 Raška, lično ili poštom. Bliže informacije o konkursu mogu se dobiti na telefon 036/736-043.


Skoro postavljeni poslovi GIMNAZIJA


Pregledano: 52 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters