0

Aplikacija

Nastavnik istorije za 50% radnog vremena, na određeno vreme, radi zamene odsutnog zaposlenog preko Puno radno vreme

na OŠ „KNEGINјA MILICA” u Donji Ribnik (Poslato na 08-02-2024)

OŠ „KNEGINјA MILICA”
Donji Ribnik
37243 Počekovina, Ulica bb. tel. 037/731-134, faks: 037/731-134 e-mail: oskneginjamilica.ts@gmail.com
Nastavnik istorije za 50% radnog vremena, na određeno
vreme, radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana
Čistačica
USLOVI: Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih u članu 24 stav 1 Zakona o radu („Službeni glasnik RS” br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-odluka US, 113/17 i 95/18 - aut. tumačenje), kandidat mora da ispunjava i posebne uslove propisane članovima 139, 140 142 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS” br. 88/17, 27/18 - dr. zakoni, 10/19, 6/20, 129/21 i 92/2023) i to: odgovarajuće obrazovanje u skladu sa članovima 139 i 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS” br. 88/17, 27/18 - dr. zakoni, 10/19 i 6/20, 129/21); pod odgovarajućim obrazovanjem podrazumeva se visoko obrazovanje stečeno na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije) ili na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; stepen i vrsta obrazovanja moraju biti u skladu sa Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik” br. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 3/21, 4/21, 17/21, 18/21, 1/2022, 2/2022, 5/2022, 6/2022, 10/2022, 15/2022) za rad na radnom mestu nastavnika istorije, odnosno, za radno mesto čistačice- svedočanstvo o završenom osnovnom obrazovanju i vaspitanju, da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskrvnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da ima državlјanstvo Republike Srbije; da zna srpski jezik i jezik na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. U skladu sa članom 142 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, kandidat mora da ima obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečeno na visokoškolskoj ustanovi u toku studija ili nakon diplomiranja od najmanje 30 bodova, od kojih najmanje po šest bodova iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina i 6 bodova prakse u ustanovi, u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova. Smatra se da nastavnik, koji je u toku studija položio ispite iz pedagogije i psihologije ili je položio stručni ispit, odnosno ispit za licencu ima ovo obrazovanje (samo za kandidate koji konkurišu za radno mesto nastavnika istorije). Kandidati popunjavaju prijavni formular koji se može preuzeti sa zvanične internet stranice Ministarstva prosvete (https://prosveta.gov. rs/skolski-i-studentski-zivot/zaposljavanje-u-prosveti (Formular za prijavu na konkurs) a potrebnu dokumentaciju zajedno sa odštampanim i popunjenim prijavnim formularom dostavlјaju školi.
OSTALO: Uz prijavni formular kandidati dostavlјaju sledeću dokumentaciju: potpisanu biografiju kandidata, sa obaveznim navođenjem adrese stanovanja, broja kontakt telefona i kontakt imejl adrese; izvod iz matične knjige rođenih (original ili overenu fotokopiju); uverenje o državlјanstvu Republike Srbije (original ili overenu fotokopiju ne starije od 6 meseci od dana objave konkursa); overenu fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju; lica koja su stekla zvanje master dostavlјaju još i overenu fotokopiju diplome kojom potvrđuju da imaju završene osnovne akademske studije studijskog programa; za radno mesto čistačice kandidati dostavlјaju– overenu fotokopiju svedočanstva o završenom osnovnom obrazovanju i vaspitanju; dokaz o posedovanju obrazovanja iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina izdate od strane visokoškolske ustanove, (potvrdu ili uverenje visokoškolske ustanove o broju bodova (original ili overenu fotokopiju); ili dokaz o položenom ispitu za licencu (original ili overenu fotokopiju); ili dokaz o položenim ispitima iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina, (original ili overenu fotokopiju dodatka diplomi; ili original ili overenu fotokopiju indeksa), dostavlјaju samo kandidati koji konkurišu za radno mesto nastavnika fizičkog i zdravstvenog vaspitanja; uverenje MUP-a iz kaznene evidencije - dokaz o neosuđivanosti sa pravnim posledicama u smislu odredbe člana 139 stav 1 tačka 3)Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (original ili overena fotokopija ne starije od 6 meseci od dana objave konkursa); uverenje nadležnog suda da se protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak i istraga (original ili overena fotokopija ne starije od 6 meseci od dana objave konkursa); dokaz – potvrdu Poverenika za zaštitu ravnopravnosti Republike Srbije da za kandidata nije u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorsko ponašanje (original ili overena fotokopija ne starije od 6 meseci od dana objave konkursa). Zahtev za izdavanje navedene potvrde učesnici konkursa podnose u slobodnoj formi pisanim putem na adresu: Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, Beograd, Bulevar kralјa Aleksandra, broj 84, ili putem imejl adrese: poverenik@ ravnopravnost.gov.rs; dokaz o znanju jezika na kojem se izvodi obrazovno-vaspitni rad u školi se dostavlјa ukoliko odgovarajuće obrazovanje nije stečeno na tom jeziku; dokaz predstavlјa potvrda odgovarajuće visokoškolske ustanove da je kandidat položio ispit iz srpskog jezika; dokaz da kandidat ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima, izabrani kandidat će dostaviti pre zaklјučenja ugovora o radu (lekarsko uverenje). Konkurs sprovodi konkursna komisija koju imenuje direktor škole koja utvrđuje ispunjenost uslova kandidata za prijem u radni odnos iz člana 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja u roku od 8 dana od dana isteka roka za prijem prijava. Kandidati u roku od 8 dana upućuju se na psihološku procenu sposobnosti za rad sa učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapošlјavanja primenom standardizovanih postupaka. Konkursna komisija sačinjava listu kandidata koji ispunjavaju uslove za prijem u radni odnos u roku od 8 dana od dana prijema rezultata psihološke procene sposobnosti za rad sa učenicima. Konkursna komisija obavlјa razgovor sa kandidatima sa liste, sačinjava obrazloženu listu svih kandidata koji ispunjavaju uslove i dostavlјa direktoru u roku od osam dana od dana obavlјenog razgovora sa kandidatima. Direktor ustanove donosi rešenje o izboru kandidata po konkursu u roku od 8 dana od dostavlјanja obrazložene liste. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavlјivanja konkursa. Ne blagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje kao ni kopije dokumenata koje nisu overene od strane nadležnog organa. Priložena konkursna dokumentacija neće se vraćati kandidatima. Prijavom na konkurs kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhu sprovođenja konkursa za prijem u radni odnos. Podaci koji se prikuplјaju od kandidata biće iskorišćeni isklјučivo u svrhu obrade podataka u konkursnom postupku, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. („Službeni glasnik RS”, br. 87/18). Prijave sa dokazima o ispunjenosti uslova (potrebnu dokumentaciju, zajedno sa odštampanim formularom) mogu se dostaviti lično u školu radnim danom od 08: 00 do 14: 00 časova, u zatvorenoj koverti, sa naznakom za koje se radno mesto konkuriše. Osnovna škola „Kneginja Milica” Donji Ribnik, Ulica b.b., 37243 Počekovina. Kontakt telefon: 037/731-134.


Pregledano: 188 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters