0

Aplikacija

Stručni saradnik-pedagog za fizičko vaspitanje na određeno vreme do povratka odsutne zaposlene sa po Puno radno vreme

na PREDŠKOLSKA USTANOVA “NAŠA RADOST” u Aleksandrovac (Poslato na 08-02-2024)

PREDŠKOLSKA USTANOVA “NAŠA RADOST”
37230 Aleksandrovac, Bolnička 3 tel. 037/3552-083
Stručni saradnik-pedagog za fizičko vaspitanje
na određeno vreme do povratka odsutne zaposlene sa porodilјskog odsustva i
odsustva sa rada radi nege deteta, sa 70% radnog vremena
USLOVI: Uslovi za stručnog saradnika-pedagoga za fizičko vaspitanje – kandidat treba da ima odgovarajuće visoko obrazovanje -na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili master strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje 4 godine po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10 septembra 2005 godine, psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom; da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da ima državlјanstvo Republike Srbije; da zna srpski jezik i jezik na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad.
OSTALO: Uz prijavu na konkurs sa osnovnim biografskim podacima kandidat treba da priloži dokaze o ispunjenosti uslova –overenu fotokopiju diplome-uverenja o stečenom obrazovanju, dokaz o znanju srpskog jezika kandidat dostavlјa samo ako obrazovanje nije stečeno na srpskom jeziku, uverenje o državlјanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, (originali ili overene kopije), uverenje da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje (uverenje nadležne policijske uprave - original). Dokaz da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom pribavlјa pre zaklјučenja ugovora o radu. Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, a potrebnu dokumentaciju, zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavlјaju ustanovi prilikom konkurisanja. Rok za prijavlјivanje je 8 dana od dana objavlјivanja konkursa u publikaciji „Poslovi”. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu Predškolske ustanove „Naša radost” sa naznakom „Za konkurs za stručnog saradnika - pedagoga za fizičko vaspitanje”.


Skoro postavljeni poslovi PREDŠKOLSKA USTANOVA “NAŠA RADOST”


Pregledano: 96 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters