0

Aplikacija

Stručni saradnik - psiholog sa 50% radnog vremena na određeno vreme zamena odsutnog zaposlenog prek Puno radno vreme

na MUZIČKA ŠKOLA „STEVAN HRISTIĆ” u Kruševac (Poslato na 08-02-2024)

MUZIČKA ŠKOLA „STEVAN HRISTIĆ”
37000 Kruševac, Čupićeva 25
Stručni saradnik - psiholog sa 50% radnog vremena na određeno
vreme zamena odsutnog zaposlenog preko
60 dana
USLOVI: odgovarajuće obrazovanje u skladu sa članom 139 i 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 88/17, 27/18 – dr. zakoni, 10/19, 6/20, 129/21 i 92/23), članom 4 stav 1 tačka 2) Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika iz opšteobrazovnih predmeta, stručnih saradnika i vaspitača u stručnim školama („Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik”, br. 8/2015, 11/2016, 13/2016 - ispr, 13/2016, 2/2017, 13/2018, 7/2019 i 2/2020), Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova u Muzičkoj školi. Kandidati podnose: odštampan i popunjen prijavni formular sa zvanične internet stranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja; sledeće dokaze o ispunjenosti uslova: 1. dokaz o stečenom obrazovanju (overena fotokopija diplome i dodatka diplomi); 2. uverenje o državlјanstvu (original ili overena fotokopija); 3. izvod iz matične knjige rođenih; 4. dokaz o obrazovanju iz psiholoških, pedagoških i metodičnih disciplina, odnosno uverenje da su u toku studija položili ispite iz pedagogije i psihologije ili dokaz da su položili stručni ispit, odnosno ispit za licencu (u skladu sa članom 142 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja); 5. uverenje o neosuđivanosti, pribavlјeno od nadležnog organa MUP-a; 6. dokaz o znanju srpskog jezika – podnosi kandidat koji srednje, više, ili visoko obrazovanje nije stekao na srpskom jeziku, izdat od odgovarajuće visokoškolske ustanove. Dokaz o posedovanju psihičke, fizičke i zdravstvene sposobnosti za rad sa decom i učenicima (lekarsko uverenje) kandidat dostavlјa pre zaklјučenja ugovora o radu. Rok za podnošenje prijave na konkurs je 8 dana od dana objavlјivanja konkursa. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Prijave se podnose lično u Sekretarijatu Muzičke škole „Stevan Hristić”, Kruševac, Čupićeva 25. ili poštom (preporučenom pošilјkom) na adresu škole, sa naznakom „Za konkurs”.


Skoro postavljeni poslovi MUZIČKA ŠKOLA „STEVAN HRISTIĆ”


Pregledano: 398 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters