0

Aplikacija

Nastavnik informatike sa 50% radnog vremena Puno radno vreme

na GIMNAZIJA „STEVAN JAKOVLjEVIĆ” u Vlasotince (Poslato na 08-02-2024)

GIMNAZIJA „STEVAN JAKOVLjEVIĆ”
16210 Vlasotince, Mihajla Mihajlovića bb. tel./faks: 016/875-152, 877-091 e-mail: c
Nastavnik informatike sa 50% radnog vremena
USLOVI: VII/1 stepen stručne spreme. Kandidat pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa predviđenih Zakonom o radu („Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – odluka US, 113/2017 i 95/2018 – autentično tumačenje), mora ispunjavati i posebne uslove za prijem u radni odnos predviđene čl. 139 st. 1 tačke 1, 2, 3, 4 i 5 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS”, br. 88/2017, 27/2018 – dr. zakon, 10/2019, 27/2018 – dr. zakon i 6/2020) i to da: 1. ima odgovarajuće obrazovanje propisano čl. 140 i 142 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS”, br. 88/2017, 27/2018 – dr. zakon, 10/2019, 27/2018 – dr. zakon i 6/2020) i Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u gimnaziji („Sl. glasnik RS – Prosvetni glasnik”, br. 15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017, 13/2018, 7/2019, 2/2020, 3/2020, 14/2020 i 1/2021). Kandidat mora imati obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečeno na visokoškolskoj ustanovi u toku studija ili nakon diplomiranja, od najmanje 30 bodova, od kojih najmanje po šest bodova iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina i šest bodova prakse u ustanovi, u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova. Smatra se da kandidat koji je u toku studija položio ispite iz pedagogije i psihologije ili je položio stručni ispit, odnosno ispit za licencu, ima obrazovanje iz prethodnog stava, a kandidat koji nema obrazovanje iz prethodnog stava, obavezan je da ga stekne u roku od jedne, a najviše dve godine od dana prijema u radni odnos, kao uslov za polaganje ispita za licencu. Kandidat treba da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima (dokaz pribavlјa izabrani kandidat se pre zaklјučenja ugovora o radu); da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da ima državlјanstvo Republike Srbije; da zna srpski jezik i jezik na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad (srpski jezik) (u obavezi su da dokaz dostave samo oni kandidati koji obrazovanje nisu stekli na srpskom jeziku, a dokazuje se potvrdom odgovarajuće obrazovne ustanove da je kandidat položio ispit iz poznavanja srpskog jezika, original ili overena fotokopija). Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS, a potrebnu dokumentaciju, zajedno sa odštampanim prijavnim formularom, dostavlјaju ustanovi lično, ili poštom na adresu: Gimnazija „Stevan Jakovlјević”, Mihajla Mihajlovića bb, 16210 Vlasotince. Uz prijavu na konkurs kandidat prilaže sledeću dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost uslova predviđenih Zakonom, Pravilnikom i ovim konkursom: tačka 1, diploma o stečenom odgovarajućem obrazovanju, original ili overena fotokopija (lica koja su stekla akademsko zvanje master – diploma osnovnih i akademskih studija; potvrda ili uverenje visokoškolske ustanove o obrazovanju iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečenom na visokoškolskoj ustanovi u toku studija ili nakon diplomiranja od najmanje 30 bodova, od kojih najmanje po šest bodova iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina i šest bodova prakse u ustanovi, u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova ili dokaz o položenim ispitima iz pedagogije i psihologije u toku studija ili dokaz o položenom stručnom ispitu, odnosno ispitu za licencu, original ili overena fotokopija; izvod iz kaznene evidencije nadležne policijske uprave (ne stariji od 6 meseci od dana objavlјivanja konkursa), original ili overena fotokopija; uverenje o državlјanstvu (ne starije od 6 meseci), original ili overena fotokopija. Poželјno je da kandidat uz prijavu priloži i kratak CV. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavlјivanja konkursa u publikaciji NSZ „Poslovi”. Neblagovremene, nerazumlјive ili nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje. Konkurs sprovodi konkursna komisija koju imenuje direktor u skladu sa Zakonom i Pravilnikom o radu Gimnazije „Stevan Jakovlјević” - Vlasotince. Komisija utvrđuje ispunjenost uslova kandidata za prijem u radni odnos iz člana 139 Zakona, u roku od osam dana od dana isteka roka za prijem prijava. Kandidati iz prethodnog stava, koji su izabrani u uži izbor, u roku od osam dana upućuju se na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapošlјavanja primenom standardizovanih postupaka. Konkursna komisija sačinjava listu kandidata koji ispunjavaju uslove za prijem u radni odnos u roku od osam dana od dana prijema rezultata psihološke procene sposobnosti za rad sa decom i učenicima. Konkursna komisija obavlјa razgovor sa kandidatima sa liste iz prethodnog stava i donosi rešenje o izboru kandidata u roku od osam dana od dana obavlјenog razgovora sa kandidatima. Informacije o konkursu mogu se dobiti od sekretara škole, preko telefona: 016/875-152.


Pregledano: 145 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters