0

Aplikacija

Sekretar Puno radno vreme

na OŠ „ACA SINADINOVIĆ” u Predejane (Poslato na 08-02-2024)

OŠ „ACA SINADINOVIĆ”
16222 Predejane, Omladinska 28 tel. 016/3406-117
Sekretar
USLOVI: Kandidat mora da ispunjava sledeće uslove: da ima odgovarajuće obrazovanje u skladu sa članom 139 i 140 stav 1 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS”, br. 88/2017, 27/2018 - dr. zakon, 10/2019, 27/2018 - dr. zakon, 6/2020, 129/2021 i 92/2023). Sekretar jeste lice koje je steklo odgovarajuće visoko obrazovanje iz oblasti pravnih nauka: na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije) i to: Diplomirani pravnik-master; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine: Diplomirani pravnik; da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјa u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskrvnuće, za krivična dela primanja ili davanja mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da ima državlјanstvo Republike Srbije; da zna srpski jezik na kome se ostvaruje obrazovno vaspitni rad. Uz prijavu na konkurs dostavlјaju se dokazi o ispunjenosti uslova: Original ili overena fotokopija diplome o završenom visokom obrazovanju ili uverenje o diplomiranju ako nije izdata diploma (ukoliko je kandidat stekao obrazovanje po propisima koji važe posle 10. septembra 2005. godine dostavlјa overenu fotokopiju diplome osnovnoh studija i overenu fotokopiju diplome master studija); original ili overerna fotokopija uverenja o neosuđivanosti, odnsono izvod iz kaznene evidencije nadležne policijske uprave, ne starije od 6 meseci; original ili overena fotokopija uverenja o državlјanstvu, ne starije od 6 meseci; original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih, ne starije od 6 meseci; original potvrda Poverenika za zaštitu ravnopravnosti da se protiv kandidata ne vodi postupak za zaštitu od diskriminacije, odnosno da nije utvrđeno diskriminatorno ponašanje (izdato od strane Poverenika za zaštitu ravnopravnosti); original ili overena fotokopija uverenja osnovnog suda da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak, ne starije od 6 meseci. Dokaz da kandidat ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa učenicima, ne starije od 6 meseci, dostavlјa se pre zaklјučenja ugovora o radu. Radi lakše komunikacije, potrebno je da kandidat dostavi mejl adresu i kontakt telefon. Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete Republike Srbije, a potrebnu dokumentaciju, zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavlјaju školi u roku od osam dana od dana objavlјivanja konkursa u publikaciji „Poslovi”. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. Prijave se mogu predati neposredno u školi ili preko pošte na sledeću adresu: OŠ „Aca Sinadinović” Predejane, Omladinska 28, 16222 Predejane, sa naznakom „Za konkurs”. Sva dodatna obaveštenja mogu se dobiti putem telefona na broj 016/3406-117 od 8 do 14 sati.
Nastavnik razredne nastave za rad u izdvojenom odelјenju u Graovu
USLOVI: Kandidat mora da ispunjava sledeće uslove: da ima odgovarajuće obrazovanje u skladu sa članom 139 140 i 142 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS”, br. 88/2017, 27/2018 - dr. zakon, 10/2019, 27/2018
- dr. zakon, 6/2020, 129/2021 i 92/2023) i prema Pravilniku o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi za rad na radnom mestu nastavnika razredne nastave. Nastavnik, vaspitač i stručni saradnik jeste lice koje je steklo odgovarajuće visoko obrazovanje: na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije) i to: studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta; Studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka; Na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Lice iz stava 1 tačka 1) podtačka (2) ovog člana mora da ima završene studije prvog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta. Da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјa u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskrvnuće, za krivična dela primanja ili davanja mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da ima državlјanstvo Republike Srbije; da zna srpski jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Uz prijavu na konkurs dostavlјaju se dokazi o ispunjenosti uslova: Original ili overena fotokopija diplome o završenom visokom obrazovanju ili uverenje o diplomiranju ako nije izdata diploma (ukoliko je kandidat stekao obrazovanje po propisima koji važe posle 10. septembra 2005. godine dostavlјa overenu fotokopiju diplome osnovnoh studija i overenu fotokopiju diplome master studija); original ili overerna fotokopija uverenja o neosuđivanosti, odnsono izvod iz kaznene evidencije nadležne policijske uprave, ne starije od 6 meseci; original ili overena fotokopija uverenja o državlјanstvu, ne starije od 6 meseci; original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih, ne starije od 6 meseci; original potvrda Poverenika za zaštitu ravnopravnosti da se protiv kandidata ne vodi postupak za zaštitu od diskriminacije, odnosno da nije utvrđeno diskriminatorno ponašanje (izdato od strane Poverenika za zaštitu ravnopravnosti); original ili overena fotokopija uverenja osnovnog suda da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak, ne starije od 6 meseci. Dokaz da kandidat ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa učenicima, ne starije od 6 meseci, dostavlјa se pre zaklјučenja ugovora o radu. Radi lakše komunikacije, potrebno je da kandidat dostavi mejl adresu i kontakt telefon. Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete Republike Srbije, a potrebnu dokumentaciju, zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavlјaju školi u roku od osam dana od dana objavlјivanja konkursa u publikaciji „Poslovi”. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. Prijave se mogu predati neposredno u školi ili preko pošte na sledeću adresu: OŠ „Aca Sinadinović” Predejane, Omladinska 28, 16222 Predejane, sa naznakom „Za konkurs”. Sva dodatna obaveštenja mogu se dobiti putem telefona na broj 016/3406-117 od 8 do 14 sati.


Skoro postavljeni poslovi OŠ „ACA SINADINOVIĆ”


Pregledano: 118 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters