0

Aplikacija

Direktor na mandatni period od četiri godine Puno radno vreme

na OŠ „KOSTA STAMENKOVIĆ” u Leskovac (Poslato na 08-02-2024)

OŠ „KOSTA STAMENKOVIĆ”
16000 Leskovac, Norvežanska 36 tel. 016/3100-100
Direktor na mandatni period od četiri godine
USLOVI: Na osnovu člana 122 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS” br. 88/2017, 27/2018 - dr. zakon, 10/2019, 6/20, 129/2021, 92/2023). Za direktora može biti izabrano lice koje ispunjava uslove iz člana 139 i 140 stav 1 i 2 ovog zakona i to: Da ima odgovarajuće visoko obrazovanje iz člana 140 st. 1 i 2 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja za nastavnika osnovne škole, pedagoga ili psihologa škole stečeno: Na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije) i to: Studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta; studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Lice koje je steklo obrazovanje na studijama drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka mora da ima završene studije prvog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta. Izuzetno, ako se na konkurs ne prijavi nijedan kandidat sa odgovarajućim obrazovanjem iz člana 140 st. 1 i 2 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, dužnost direktora osnovne škole može da obavlјa lice koje ima odgovarajuće obrazovanje iz člana 140 stav 3 ovog zakona za nastavnika osnovne škole (visoko obrazovanje na studijama prvog stepena (osnovne akademske, odnosno strukovne i specijalističke strukovne studije), studijama u trajanju od tri godine ili višim obrazovanjem), dozvolu za rad nastavnika, vaspitača i stručnog saradnika, obuku i položen ispit za direktora ustanove i najmanje deset godina rada u ustanovi na poslovima obrazovanja i vaspitanja, nakon stečenog odgovarajućeg obrazovanja; da ima dozvolu za rad nastavnika, vaspitača i stručnog saradnika (licencu); da ima obuku i položen ispit za direktora škole (izabrani kandidat koji nema položen ispit za direktora dužan je da ga položi u roku do dve godine od dana stupanja na dužnost); da ima najmanje osam godina rada u ustanovi na poslovima obrazovanja i vaspitanja, nakon stečenog odgovarajućeg obrazovanja; izuzetno najmanje deset godina rada u ustanovi na poslovima obrazovanja i vaspitanja, nakon stečenog odgovarajućeg obrazovanja, ako se na konkurs ne prijavi nijedan kandidat sa odgovarajućim obrazovanjem iz člana 140 st. 1 i 2 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja; da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koga nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da ima državlјanstvo Republike Srbije; da zna srpski jezik i jezik na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Komisija za izbor direktora ceniće i dokaz o rezultatu stručno-pedagoškog nadzora u radu kandidata (izveštaj prosvetnog savetnika), ako ga poseduje, kao i dokaz o rezultatima stručno-pedagoškog nadzora ustanove i ocenu spolјašnjeg vrednovanja, ako je kandidat prethodno obavlјao dužnost direktora ustanove. Kandidat je dužan da uz prijavu na konkurs dostavi: Overenu fotokopiju diplome o stečenom odgovarajućem obrazovanju; overenu fotokopiju dozvole za rad nastavnika, vaspitača i stručnog saradnika (licence); overenu fotokopiju uverenja o položenom ispitu za direktora ustanove (prijava koja ne sadrži uverenje o položenom ispitu za direktora ustanove neće se smatrati nepotpunom, a izabrani kandidat dužan je da ga položi u roku do dve godine od dana stupanja na dužnost); uverenje o državlјanstvu Republike Srbije-ne starije od 6 meseci (orginal ili overenu kopiju); potvrdu o radnom stažu u oblasti obrazovanja i vaspitanja, nakon stečenog odgovarajućeg obrazovanja; radnu biografiju sa pregledom kretanja u službi i predlogom plana rada direktora škole; uverenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskrnavlјenje, za primanje i davanje mita, za krivična dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja, protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje-ne starije od 6 meseci (orginal ili overenu kopiju); dokaz o znanju srpskog jezika, ukoliko odgovarajuće obrazovanje nije stečeno na srpskom jeziku; original ili overenu fotokopiju uverenja o fizičkoj, psihičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima ne starije od 6 meseci-pribavlјa se pre zaklјučivanja ugovora o radu; dokaz o rezultatu stručno-pedagoškog nadzora u radu kandidata (izveštaj prosvetnog savetnika ukoliko ga poseduje); rezultate stručno-pedagoškog nadzora ustanove i ocenu spolјašnjeg vrednovanja (dostavlјaju samo kandidati koji su prethodno obavlјali dužnost direktora ustanove). Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavlјivanja konkursa u publikaciji „Poslovi”. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Prijave na Konkurs za izbor direktora sa dokazima o ispunjenosti uslova podnose se lično ili preporučenom pošilјkom na adresu škole: Osnovna škola „Kosta Stamenković”, Norvežanska br. 36, 16000 Leskovac, sa naznakom „Konkurs za izbor direktora škole”. Sva obaveštenja se mogu dobiti u sekretarijatu škole na telefon 016/3100-100.


Pregledano: 171 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters