0

Aplikacija

Pedagog na određeno vreme, radi zamene odsutne zaposlene preko 60 dana, do povratka sa porodilјskog Puno radno vreme

na OŠ „VITKO I SVETA” u Gadžin Han (Poslato na 08-02-2024)

OŠ „VITKO I SVETA”
18240 Gadžin Han, Miloša Obilića bb.
Pedagog na određeno vreme, radi zamene odsutne zaposlene preko 60 dana, do povratka sa
porodilјskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta
USLOVI: U radni odnos, radi obavlјanja poslova pedagoga škole, može biti primlјen kandidat koji ispunjava uslove propisane članom 139 i 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, i to: da ima odgovorajuće obrazovanje - prema Pravilniku o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnik u osnovnoj školi („Sl. glasnik RS – Prosvetni glasnik”, broj 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021, 18/2021, 1/2022 i 2/2022); da ima državlјanstvo RS; da ima psihičku, fizičku i zdrastvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskrnavlјenje, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom utvrđeno diskriminatnorno ponašanje; da zna srpski jezik na kome se ostvaruje obrazovno vaspitni rad. Uz prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kandidati su dužni da prilože odgovarajuću dokumentaciju kojom dokazuju ispunjenost propisanih uslova, i to: kratku biografiju (CV); overen prepis/ fotokopiju diplome o stečenom odgovarajućem obrazovanju; uverenje o državlјanstvu (ne starije od šest meseci) original ili overenu fotokopiju; uverenje o neosuđivanosti (ne starije od šest meseci) original ili overenu fotokopiju; lekarsko uverenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa učenicima (dokaz podnosi izabrani kandidat pre zaklјučenja ugovora o radu); dokaz o znanju srpskog jezika podnose samo kandidati koji obrazovanje nisu stekli na srpskom jeziku. Rok za prijavlјivanje na konkurs je 8 dana od dana objavlјivanja konkursa. Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a konkursnu dokumentaciju zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavlјaju ustanovi. Prijave i priložena dokumentacija se ne vraćaju. Neblagovremene, nerazumlјive i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Prijave slati na adresu: Osnovna škola „Vitko i Sveta” Gadžin Han (za konkursnu komisiju), Miloša Obilića bb, 18240 Gadžin Han. Lice zaduženo za davanje obaveštenja o konkursu je sekretar škole, telefon: 018/851-361.
Nastavnik biologije za rad u izdvojenim odelјenjima u Gornjem Barbešu, Donjem Dušniku i Ličju, na određeno vreme radi zamene odsutne
zaposlene preko 60 dana, do povratka sa bolovanja
USLOVI: U radni odnos, radi obavlјanja poslova nastavnika biologije, može biti primlјen kandidat koji ispunjava uslove propisane članom 139 i 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, i to: da ima odgovorajuće obrazovanje - prema Pravilniku o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnik u osnovnoj školi („Sl. glasnik RS – Prosvetni glasnik”, broj 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021, 18/2021, 1/2022 i 2/2022); da ima državlјanstvo RS; da ima psihičku, fizičku i zdrastvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskrnavlјenje, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom utvrđeno diskriminatnorno ponašanje; da zna srpski jezik na kome se ostvaruje obrazovno vaspitni rad. Uz prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kandidati su dužni da prilože odgovarajuću dokumentaciju kojom dokazuju ispunjenost propisanih uslova, i to: kratku biografiju (CV); overen prepis/ fotokopiju diplome o stečenom odgovarajućem obrazovanju; uverenje o državlјanstvu (ne starije od šest meseci) original ili overenu fotokopiju; uverenje o neosuđivanosti (ne starije od šest meseci) original ili overenu fotokopiju; lekarsko uverenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa učenicima (dokaz podnosi izabrani kandidat pre zaklјučenja ugovora o radu); dokaz o znanju srpskog jezika podnose samo kandidati koji obrazovanje nisu stekli na srpskom jeziku. Rok za prijavlјivanje na konkurs je 8 dana od dana objavlјivanja konkursa. Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a konkursnu dokumentaciju zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavlјaju ustanovi. Prijave i priložena dokumentacija se ne vraćaju. Neblagovremene, nerazumlјive i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Prijave slati na adresu: Osnovna škola „Vitko i Sveta” Gadžin Han (za konkursnu komisiju), Miloša Obilića bb., 18240 Gadžin Han. Lice zaduženo za davanje obaveštenja o konkursu je sekretar škole, telefon: 018/851-361.
Domar, majstor održavanja za rad u Gadžinom Hanu i izdvojenim odelјenjima
USLOVI: pored opštih uslova propisanih u članu 24 stav 1 Zakona o radu („Službeni glasnik RS”, broj 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17- odluka US, 113/17 i 95/18 – autentično tumačenje), za zasnivanje radnog odnosa kandidat mora da ispunjava i posebne uslove propisane čl. 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik” br. 88/17 i 27/18 – i dr. zakoni, 10/19, 6/20, 129/21) i to: da ima odgovarajuće obrazovanje i to: da ima završeno srednje obrazovanje u trajanju od tri ili četiri godine molerske, vodoinstalaterske, stolarske ili druge struke (treći ili četvrti stepen stručne spreme), da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa učenicima; da nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјa u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskrvnuće, za krivična dela davanje ili primanje mita; za krivična dela iz grupe krivična dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije u skladu sa zakonom utvrđeno diskriminatorno pravo; da je državlјanin Republike Srbije, da zna srpski jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad.
OSTALO: kandidat popunjava formular za prijem u radni odnos u ustanovi obrazovanja i vaspitanja – formular za prijavu u radni odnos koji se nalazi na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, a potrebnu dokumentaciju zajedno sa odštampanim formularom dostavlјa školi. Uz formular za prijavu u radni odnos kandidat dostavlјa sledeću dokumentaciju: dokaz o odgovarajućem obrazovanju (overena fotokopija diplome/uverenja trećeg ili četvrtog stepena obrazovanja); uverenje o državlјanstvu ne starije od 6 meseci (original ili overenu kopiju); izvod iz matične knjige rođenih sa hologramom (original ili overenu kopiju); uverenje iz kaznene evidencije Ministarstva unutrašnjih poslova nadležne policijske uprave o neosuđivanosti (original ili overena fotokopija), ne starije od 6 meseci; dokaz o znanju jezika na kojem se izvodi obrazovno-vaspitni rad u školi se dostavlјa samo ukoliko osnovno obrazovanje nije stečeno na srpskom jeziku; biografiju (poželјno). Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za rad sa učenicima dostavlјa se pre zaklјučenja ugovora o radu. Konkursna komisija utvrđuje ispunjenost uslova kandidata za prijem u radni odnos iz člana 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja u roku od 8 dana od dana isteka roka za prijem prijava. Kandidati koji ispunjavaju uslove upućuju se u roku od 8 dana na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapošlјavanja primenom standardizovanih postupaka o čemu će kandidati biti obavešteni putem telefona na brojeve koje su naveli ili mejl adre-

se koje su naveli u prijavi. Konkursna komisija sačinjava listu kandidata koji ispunjavaju uslove za prijem u radni odnos u roku od osam dana od dana prijema rezultata psihološke procene i obavlјa razgovor sa njima. O terminima za razgovor kandidati će biti obavešteni putem telefona na brojeve koje su naveli u prijavi ili na navedene mejl adrese. Ukoliko kandidat ne dođe na razgovor u zakazanom terminu smatraće se da je povukao prijavu na konkurs te će komisija njegovu prijavu odbaciti. Konkursna komisija sačinjava obrazloženu listu svih kandidata koji ispunjavaju uslove i dostavlјa je direktoru. Direktor donosi rešenje o izboru kandidata. Lekarsko uverenje (dokaz o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima) izabrani kandidat će dostaviti pre zaklјučenja ugovora o radu. Neblagovremene prijave na konkurs, kao i prijave sa nepotpunom i neoverenom dokumentacijom neće se uzimati u razmatranje. Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom se dostavlјaju u roku od 8 dana od objavlјivanja konkursa u publikaciji „Poslovi”, poštom ili lično na gore navedenu adresu, sa naznakom „Za konkurs – za domara majstora održavanja”. Podaci koji se prikuplјaju biće iskorišćeni isklјučivo u svrhu obrade podataka u konkursnom postupku, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS”, br. 87/18).


Skoro postavljeni poslovi OŠ „VITKO I SVETA”


Pregledano: 177 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters