Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik informatike i računarstva sa 55% radnog vremena Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠКOLA “SVETOLIК RANКOVIĆ” u Aranđelovac (Poslato na 14-02-2024)

OSNOVNA ŠКOLA “SVETOLIК RANКOVIĆ”
34300 Aranđelovac Milovana Ristića 1 tel. 034/711-235
Nastavnik informatike i računarstva
sa 55% radnog vremena
USLOVI: Кandidat treba da ispunjava uslove iz člana 139 i 140 stav 1 tačka 2), člana 142 stav 1 tačka 4) Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS”, br. 88/17, 27/18 - dr. zakon, 10/19, 6/20, 129/2021, 92/2023) i to: da poseduje odgovarajuće visoko obrazovanje u navedenom zanimanju u skladu sa članom 140 stav 1 tačka 2), člana 142 stav 1 tačka 4) Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, kao i u skladu sa Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi („Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik “, br. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021, 18/2021, 1/2022, 2/2022, 5/2022, 6/2022, 10/20222, 15/2022, 16/2022, 7/2023); nastavu i druge oblike obrazovno-vaspitnog rada informatike i računarstva može da izvodi: profesor informatike, profesor informatike u obrazovanju, profesor informatike i tehničkog obrazovanja, diplomirani inženjer informatike, diplomirani inženjer elektrotehnike za računsku tehniku i informatiku, diplomirani matematičar- za računarstvo i informatiku, diplomirani inženjer organizacije rada - smer kibernetski, diplomirani inženjer organizacije – za informacione sisteme, diplomirani inženjer za informacione sisteme, diplomirani inženjer organizacionih nauka Odsek za informacione sisteme, diplomirani ekonomista- za ekonomiju, statistiku i informatiku, diplomirani matematičar, profesor matematike, profesor fizike, diplomirani inženjer elektrotehnike, smer računske tehnike i informatike. diplomirani inženjer elektronike, profesor tehnike i informatike, profesor tehničkog obrazovanja, profesor elektrotehnike, profesor mašinstva, diplomirani inženjer menadžmenta za informacino - upravljačke i komunikacione sisteme, profesor informatike – matematike, diplomirani informatičar, diplomirani informatičar – poslovne informatike, diplomirani informatičar – profesor informatike, profesor geografije- informatike, diplomirani informatičar- master, diplomirani profesor geografije – informatike -master, diplomirani profesor informatike, master, diplomirani informatičar – master poslovne informatike, diplomirani inženjer elektrotehnike za računsku tehniku i informatiku, diplomirani ekonomista za ekonomsku statistiku i informatiku, diplomirani fizičar, diplomirani fizičar primenjena i kompjuterska fizika master, diplomirani fizičar- primenjena fizika i informatika master, master matematičar, master informatičar, master inženjer elektrotehnike i računarstva, master ekonomista, master profesor informatike i matematike, master profesor informatike i fizike, master profesor fizike i informatike, master profesor geografije i informatike, master profesor tehnike i informatike, master profesor informatike i tehnike, master inženjer organizacionih nauka (smer informacioni sistemi i tehnologije), diplomirani inženjer elektrotehnike i računarstva-master”diplomirani inženjer organizacionih nauka-master iz oblasti informacionih sistema i tehnologije, diplomirani profesor informatike i matematike-master, diplomirani profesor tehnike i informatike-master, diplomirani profesor informatike i tehnike – master, profesor osnova tehnike i informatike, profesor geografije i informatike, master profesor informatike i fizike, master profesor informatike i matematike, diplomirani industrijski menadžer, master dizajner medija u obrazovanju, master in inženjer mašinstva. Nastavu i druge oblike obrazovno-vaspitnog rada iz predmeta informatike i računarstva može da izvodi i lice koje je na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10 septembra 2005 godine, savladao program računarstva i informatike u trajanju od najmanje četiri semestra. Nastavu i druge oblike obrazovno-vaspitnog rada iz predmeta informatika i računarstvo može da izvodi lice koje je steklo akademsko zvanje master, koje u okviru završenih studija, mora imati položeno najmanje pet informatičkih predmeta (od toga najmanje jedan iz oblasti Programiranje i najmanje jedan iz oblasti Objektno orijentisano programiranje) i najmanje dva predmeta iz jedne ili dve sledeće oblasti – Matematika ili Teorijsko rčunarstvo. Da poseduje psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da ima državljanstvo Republike Srbije; da zna srpski jezik i jezik na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Rok za prijavljivanje na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje. Кandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva, a potrebnu dokumentaciju, zajedno sa odštampanim formularom dostavljaju školi. Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži: popunjen prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva, sa odštampanim formularom; dokaz o državljanstvu Republike Srbije original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu ne starije od 6 meseci; izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija ne starije od 6 meseci); overen prepis ili overenu fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju; uverenje da nije pokrenut krivični postupak i nije pokrenuta istraga za krivična dela (original ili overena kopija ne starija od 6 meseci); uverenje o neosuđivanosti (original ili overena fotokopija, ne starije od 6 meseci); dokaz o znanju jezika na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad, dokazuje samo onaj kandidat koji odgovarajuće obrazovanje nije stekao na srpskom jeziku i dostavlja dokaz o položenom ispitu iz srpskog jezika po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove. Lekarsko uverenje podnosi se pre zaključenja ugovora o radu. Кandidat treba da uz odštampani prijavni formular dostavi i podatke o svojoj adresi i kontakt telefonu. Prijave na konkurs se podnose u zatvorenoj koverti sa naznakom „Za konkurs” poštom na adresu: OŠ “Svetolik Ranković” 34300 Aranđelovac, Milovana Ristića 1 ili se neposredno predaju sekretaru škole. Bliže informacije o konkursu mogu se dobiti kod sekretara škole, kontakt telefon: 034/711-235.Pregledano: 243 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters