Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik predmetne nastave praktična nastava – blok, obrazovni profil rudarski tehničar sa 7,10% ra Puno radno vreme

na TEHNIČKA ŠKOLA BOR u Bor (Poslato na 15-02-2024)

TEHNIČKA ŠKOLA BOR
19210 Bor, Beogradska 10
Nastavnik predmetne nastave praktična nastava – blok, obrazovni profil rudarski tehničar
sa 7,10% radnog vremena, na određeno vreme, preko 60 dana radi zamene
zaposlene sa porodilјskog odsustva
USLOVI: diplomirani inženjer rudarstva; master inženjer rudarstva, završene osnovne i master akademske studije na studijskom programu za rudarsko inženjerstvo.
Nastavnik predmetne nastave hemije, obrazovni profil rudarski tehničar
sa 20% radnog vremena, na određeno vreme, preko 60 dana radi zamene
zaposlene sa porodilјskog odsustva,
odnosno do povratka sa funkcije direktora škole
USLOVI: profesor hemije; diplomirani hemičar; profesor biologije - hemije; profesor fizike - hemije; profesor geografije - hemije; diplomirani inženjer hemije analitički smer; diplomirani inženjer hemije, bioorganski smer; diplomirani hemičar opšte hemije; diplomirani hemičar za istraživanje i razvoj; diplomirani hemičar - smer hemijsko inženjerstvo; diplomirani profesor hemije - master; diplomirani hemičar - profesor hemije; diplomirani hemičar - master; diplomirani profesor fizike - hemije - master; diplomirani profesor biologije - hemije - master; master hemičar; master profesor hemije; master fizikohemičar; diplomirani profesor biologije i hemije.lice koje je steklo akademsko zvanje master mora imati predhodno završene osnovne akademske studije hemije.
Nastavnik predmetne nastave osnove geologije – blok, obrazovni profil rudarski tehničar
sa 7,10% radnog vremena, na određeno vreme, preko 60 dana radi zamene
zaposlene sa porodilјskog odsustva
USLOVI: diplomirani inženjer geologije; diplomirani inženjer rudarstva; master inženjer geologije; master geolog; master inženjer rudarstva, završene osnovne i master akademske studije na studijskom programu za rudarsko inženjerstvo. Lice iz podtačke (3) i (4) mora imati prethodno završene osnovne i master akademske studije na studijskom programu za geologiju.
Nastavnik predmetne nastave opšti rudarski radovi – blok, obrazovni profil rudarski tehničar
sa 3,55% radnog vremena, na određeno vreme, preko 60 dana radi zamene
zaposlene sa porodilјskog odsustva
USLOVI: diplomirani inženjer rudarstva. master inženjer rudarstva, završene osnovne i master akademske studije na studijskom programu za rudarsko inženjerstvo.
OSTALO: na osnovu člana 139 i 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja kandidat mora da ima odgovarajuće visoko obrazovanje; da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa učenicima; da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskrvnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da ima državlјanstvo Republike Srbije; da zna srpski jezik i jezik na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Dokazi koji se prilažu uz prijavu na konkurs: potpisana prijava sa biografijom; popunjeni prijavni formular koji se nalazi na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehn. razvoja; overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; original ili overena fotokopija uverenja o državlјanstvu; uverenje o neosuđivanosti. Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za rad sa učenicima (lekarsko uverenje) podnosi izabrani kandidat pre zaklјučenja ugovora o radu. Svi dokazi prilažu se u originalu ili fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao). Fotokopije dokumenata koje nisu overene od nadležnog organa neće se razmatrati. Kandidati čije su prijave blagovremene, potpune i uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za oglašeno radno mesto, upućuju se na psihološku procenu sposobnosti za rad sa učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapošlјavanja primenom standardizovanih postupaka o čemu će učesnici konkursa biti obavešteni na adrese koje su naveli u svojim prijavama. Po prijemu rezultata psihološke procene sposobnosti za rad sa učenicima konkursna komisija će sačiniti listu kandidata koji ispunjavaju uslove za prijem u radni odnos. Konkursna komisija će sa kandidatima sa liste obaviti razgovor u prostorijama Škole, s tim što će kandidati o datumu i vremenu obavlјanja razgovora biti obavešteni na brojeve telefona koje su naveli u svojim prijavama. Napomene: neblagovremene, nedopuštene, nerazumlјive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj od nadležnog organa (javnog beležnika, u opštinskoj upravi ili sudu) neće biti razmatrane. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavlјivanja konkursa u publikaciji „Poslovi”. Prijave sa dokazima o ispunjenosti uslova slati na gore navedenu adresu.


Skoro postavljeni poslovi TEHNIČKA ŠKOLA BOR


Pregledano: 321 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters