Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Doktor medicine izabrani lekar u Službi zdravstvene zaštite odraslog stanovništva sa hitnom medicin Puno radno vreme

na DOM ZDRAVLjA VELIKO GRADIŠTE u Veliko Gradište (Poslato na 15-02-2024)

DOM ZDRAVLjA VELIKO GRADIŠTE
12220 Veliko Gradište, Vojvode Putnika 28
1. Doktor medicine izabrani lekar u Službi zdravstvene zaštite odraslog stanovništva sa hitnom medicinskom pomoći, kućnim lečenjem i negom i polivalentnom patronažom, na
određeno vreme, do 31.12.2024. godine
2 izvršioca
2. Zubni tehničar u Odelјenju dentalne medicine, na određeno vreme, zamena zaposlene do njenog povratka sa porodilјskog odsustva
USLOVI: opšti uslovi utvrđeni su Zakonom o radu (“Sl. glasnik RS” broj 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/14) i posebni uslovi utvrđeni Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova Doma zdravlјa Veliko Gradište. Vrsta i stepen stručne spreme: 1. doktor medicine izabrani lekar visoko obrazovanje: na integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazobanje, počev od 10. septembra 2005. godine; položen stručni ispit odobrenje za samostalan rad (licenca ili rešenje o upisu u imenik Lekarske komore); 2. zubni tehničar: srednje obrazovanje medicinska škola, smer zubni tehničar položen stručni ispit, odobrenje za samostalan rad (licenca ili rešenje o upisu u nadležnoj komori). Uz prijavu kandidati prilažu neoverene kopije sledeće dokumentacije: diplomu o stečenom obrazovanju odgovarajućeg profila; uverenje o položenom stručnom ispitu; odobrenje za samostalan rad (licenca ili rešenje o upisu u imenik komore); izvod iz matične knjige venčanih (ako je kandidat promenio prezime); potpunu ličnu i radnu biografija sa adresom, kontakt telefonom i e-mail adresom (preko kojih će se vršiti korespodencija – zakazivanje intervjua sa kandidatima), i izjava da nisu osuđivani. O potrebi sprovođenja dalјih razgovora sa kandidatima, a radi pružanja dodatnih podataka koji mogu biti važni za odluku o prijemu, odlučiće direktor. Kandidati koji ne dođu na intervju neće biti rangirani. Konačnu odluku o izboru kandidata koji će biti primlјeni u radni odnos donosi direktor. Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Podacima rukuje i podatke obrađuje Služba za pravne, ekonomsko-finansijske i tehničke poslove DZ Veliko Gradište. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Po završenom konkursu predata dokumenta neće biti vraćena kandidatima. Prilikom zasnivanja radnog odnosa kandidat koji se prima u radni odnos dužan je da dostavi lekarsko uverenje. Dokaz da nije osuđivan (uverenje izdaje MUP) i dokumentaciju prethodno navedenu, uz prijavu, u originalu ili overene fotokopije. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavlјivanja oglasa u publikaciji “Poslovi” (internet stranici Nacionalne službe za zapošlјavanje), na internet stranici Ministarstva zdravlјa RS i oglasnoj tabli Doma zdravlјa. Prijave na oglas dostavlјati u zatvorenim kovertama na pisarnici DZ Veliko Gradište ili putem pošte na gore navedenu adresu, uz napomenu “Prijava na oglas”. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane. Po završenom konkursu predata dokumenta neće biti vraćena kandidatima. Za bliže informacije možete se obratiti na telefon: 012/7160-700.


Skoro postavljeni poslovi DOM ZDRAVLjA VELIKO GRADIŠTE


Pregledano: 141 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters