Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik stručnih predmeta u području rada Elektrotehnika 2 izvršioca Puno radno vreme

na TEHNIČKA ŠKOLA u Loznica (Poslato na 15-02-2024)

TEHNIČKA ŠKOLA
15300 Loznica, Trg Jovana Cvijića 3
Nastavnik stručnih predmeta u području rada Elektrotehnika
2 izvršioca
USLOVI: VII stepen stručne spreme, stečeno odgovarajuće visoko obrazovanje u skladu sa čl. 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. gl. RS“ br. 88/17, 27/18 - dr. zakon, 10/19 – dr. zakon, 6/2020, 129/2021 i 92/2023): na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije); na osnovnim studijama u trajanju od najmanje 4 godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. i obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečeno na visokoškolskoj ustanovi u toku studija ili nakon diplomiranja od najmanje 30 bodova, od kojih najmanje po 6 bodova iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina i 6 bodova prakse u ustanovi, u skladu sa Evropskim sistemom bodova, odnosno: stepen i vrsta stručne spreme u skladu sa Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Elektrotehnika („Sl. glasnik RS –Prosvetni glasnik” br. 8/2015, 11/2016, 2/2017, 8/2017, 4/2018, 13/2018, 2/2020, 14/2020, 1/2021 i 2/2021) – diplomirani inženjer elektrotehnike, svi smerovi osim energetskog; diplomirani inženjer računarstva; diplomirani elektrotehnički inženjer, smer elektronski; diplomirani inženjer elektronike, svi smerovi osim industrijske energetike; diplomirani inženjer elektrotehnike i računarstva, smer elektronika i telekomunikacije; master inženjer elektrotehnike i računarstva, predhodno završene osnovne akademske studije u oblasti elektrotehnike i računarstva, na svim studijskim programima, osim u oblasti energetike; master inženjer elektrotehnike i računarstva, studijski program računarske komunikacije i predhodno završene osnovne akademske studije u oblasti elektrotehnike i računarsrva, na studijskom programu računarske mreže i komunikacije
Nastavnik praktične nastave u području rada Mašinstvo i obrada metala
USLOVI: VII, VI, V, IV stepen stručne stečeno odgovarajuće visoko obrazovanje u skladu sa čl. 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. gl. RS“ br. 88/17, 27/18 - dr. zakon, 10/19 – dr. zakon, 6/2020, 129/2021 i 92/2023): na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije); na osnovnim studijama u trajanju od najmanje 4 godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. i obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečeno na visokoškolskoj ustanovi u toku studija ili nakon diplomiranja od najmanje 30 bodova, od kojih najmanje po 6 bodova iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina i 6 bodova prakse u ustanovi, u skladu sa Evropskim sistemom bodova ili stečenim odgovarajućim visokim obrazovanjem na studijama prvog stepena (osnovne akademske, odnosno strukovne i specijalističke strukovne studije), studijama u trajanju od tri godine ili višim obrazovanjem ili sa odgovarajućim srednjim obrazovanjem i položenim specijalističkim, odnosno majstorskim ispitom i petogodišnjim radnim iskustvom u struci, odnosno Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Mašinstvo i obrada metala („Službeni glasnik RS”, br. 88/17, 27/18 – dr. zakon, 10/19, 6/20 i 129/21) i člana 17 stav 4 i člana 24 stav 2 Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US, 44/14 i 30/18 – dr. zakon) – diplomirani mašinski inženjer, diplomirani inženjer mašinstva; profesor mašinstva; profesor tehnike i mašinstva; diplomirani inženjer za upravlјanje tehničkim sistemima – klimatizacija, grejanje i hlađenje; diplomirani inženjer za upravlјanje tehničkim sistemima – procesna tehnika; diplomirani inženjer za upravlјanje tehničkim sistemima – održavanje mašina; strukovni inženjer mašinstva, iz oblasti mašinsko inženjerstvo; inženjer mašinstva; mašinski inženjer; diplomirani inženjer za razvoj mašinske struke; viši stručni radnik metalske struke; nastavnik praktične nastave metalske struke; master inženjer mašinstva, prethodno završene studije prvog stepena – osnovne akademske studije u oblasti mašinskog inženjerstva; strukovni inženjer mašinstva; specijalista strukovni inženjer mašinstva, prethodno završene strukovne studije u mašinstvu; odgovarajuće srednje stručno obrazovanje u oblasti mašinstva, položen odgovarajući specijalistički odnosno majstorski ispit sa petogodišnjom praksom; nastavnik proizvodnog mašinstva; diplomirani inženjer za razvoj – mašinska struka; strukovni master inženjer mašinstva; diplomirani inženjer mašinstva – master. Lice iz svih alineja ove podtačke treba da je steklo trogodišnje ili četvorogodišnje obrazovanje u području rada Mašinstvo i obrada metala ili najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima odgovarajućeg profila van obrazovne ustanove.
Nastavnik fizike za 70% radnog vremena
USLOVI: VII stepen stručne spremestečeno odgovarajuće visoko obrazovanje u skladu sa čl. 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. gl. RS“ br. 88/17, 27/18 - dr. zakon, 10/19 – dr. zakon, 6/2020, 129/2021 i 92/2023): na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije); na osnovnim studijama u trajanju od najmanje 4 godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. i obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečeno na visokoškolskoj ustanovi u toku studija ili nakon diplomiranja od najmanje 30 bodova, od kojih najmanje po 6 bodova iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina i 6 bodova prakse u ustanovi, u skladu sa Evropskim sistemom bodova, odnosno: profesor fizike; diplomirani fizičar; diplomirani astrofizičar; diplomirani inženjer fizike, smer industrijska fizika; diplomirani fizičar za opštu fiziku; diplomirani fizičar za primenjenu fiziku; profesor fizike za srednju školu; diplomirani fizičar – istraživač; diplomirani fizičar za teorijsku i eksperimentalnu fiziku; diplomirani fizičar za primenjenu fiziku i informatiku; diplomirani fizičar – medicinske fizike; diplomirani profesor fizike – master; diplomirani fizičar – master; diplomirani fizičar – master fizike – meteorologije; diplomirani fizičar – master fizike – astronomije; diplomirani fizičar – master medicinske fizike; diplomirani profesor fizike – hemije – master; diplomirani profesor fizike-informatike – master; diplomirani fizičar profesor fizike – master; diplomirani fizičar – teorijska i eksperimentalna fizika – master; diplomirani fizičar – primenjena i kompjuterska fizika – master; diplomirani fizičar – primenjena fizika i informatika – master; master fizičar; master profesor fizike. Lice koje je steklo akademsko zvanje master mora imati prethodno završene osnovne akademske studije na studijskim programima iz oblasti fizike.
Nastavnik preduzetništva za 60% radnog vremena
USLOVI: VII stepen stručne spreme stečeno odgovarajuće visoko obrazovanje u skladu sa čl. 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. gl. RS“ br. 88/17, 27/18 - dr. zakon, 10/19 – dr. zakon, 6/2020, 129/2021 i 92/2023): na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije); na osnovnim studijama u trajanju od najmanje 4 godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. i obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečeno na visokoškolskoj ustanovi u toku studija ili nakon diplomiranja od najmanje 30 bodova, od kojih najmanje po 6 bodova iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina i 6 bodova prakse u ustanovi, u skladu sa Evropskim sistemom bodova, odnosno: diplomirani inženjer elektrotehnike; diplomirani inženjer mašinstva; diplomirani ekonomist / diplomirani ekonomista; diplomirani inženjer organizacije rada; profesor elektrotehnike: diplomirani inženjer za industrijski menadžment; diplomirani inženjer organizacionih nauka – odsek za menadžment; master inženjer elektrotehnike i računarstva, prethodno završene osnovne akademske studije u oblasti elektrotehnike i računarstva; master inženjer mašinstva, prethodno završene osnovne akademske studije u oblasti mašinskog inženjerstva; master ekonomista, prethodno završene osnovne akademske studije u oblasti eko nomije; diplomirani inženjer menadžmenta za industrijski menadžment: master profesor predmetne nastave, prethodno završene osnovne akademske studije u oblasti elektrotehnike i računarstva na svim studijskim programima ili prethodno završene osnovne akademske studije u oblasti industrijskog menadžmenta ili prethodno završene osnovne akademske studije u oblasti mehatronike: master profesor stručnih predmeta, prethodno završene osnovne akademske studije u oblasti elektrotehnike i računarstva na svim studijskim programima ili prethodno završene osnovne akademske studije u oblasti industrijskog menadžmenta ili prethodno završene osnovne akademske studije u oblasti mehatronike; diplomirani inženjer mašinstva; diplomirani inženjer metalurgije-za obrazovne profile: mašinski tehničar i brodomašinski tehničar; profesor mašinstva: diplomirani inženjer za razvoj mašinske struke; master inženjer mašinstva, prethodno završene studije prvog stepena – osnovne akademske studije u oblasti mašinskog inženjerstva; diplomirani inženjer za razvoj – mašinska struka; master inženjer industrijskog inženjerstva, prethodno završene studije prvog stepena – osnovne akademske studije u oblasti mašinskog inženjerstva ili industrijskog inženjerstva; diplomirani inženjer za industrijski menadžment; diplomirani inženjer organizacionih nauka – odsek za menadžment; diplomirani inženjer mašinstva – master.
OSTALO: Kandidati treba i: da imaju psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima, da nisu osuđivani pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje 3 meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskrvnjenje, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje, da imaju državlјanstvo Republike Srbije, da znaju srpski jezik i jezik na kojem ostvaruju obrazovno-vaspitni rad. Kandidati su dužni da uz prijavu dostave sledeću dokumentaciju: popunjen i odštampan prijavni formular sa zvanične internet stranice Ministarstva prosvete, overenu fotokopiju diplome, dokaz o obrazovanju iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina - ovo obrazovanje nastavnik je obavezan da stekne u roku od jedne godine, a najviše dve godine od dana prijema u radni odnos, kao uslov za polaganje ispita za licencu, original ili overenu fotokopiju uverenja o državlјanstvu rs (ne stariju od 6 meseci), original ili overenu fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih, uverenje o neosuđivanosti nadležne policijske uprave, kao i uverenje nadležnog suda da nije podignuta optužnica niti da se vodi istražni postupak, dokaz da kandidat ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa učenicima – dostavlјa se pre zaklјučenja ugovora o radu. Prijave sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa se dostavlјaju lično ili poštom na adresu Tehnička škola, 15300 Loznica, Trg Jovana Cvijića 3. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavlјivanja konkursa u publikaciji „Poslovi”. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Za sva obaveštenja kontaktirati sekretara škole na tel. 015/876-016.


Skoro postavljeni poslovi TEHNIČKA ŠKOLA


Pregledano: 172 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters