Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Zapisničar u zvanju referent Puno radno vreme

na OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U OBRENOVCU u Obrenovac (Poslato na 06-03-2024)

OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U OBRENOVCU
Oglašava
JAVNI KONKURS ZA POPUNјAVANјE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA
I Organ u kome se popunjava radno mesto: Osnovno javno tužilaštvo u Obrenovcu, Aleksandra Ace Simovića broj 9a, Obrenovac. II Radno mesto koje se popunjava:
Zapisničar u zvanju referent
Opis poslova: Po godišnjem rasporedu poslova obavlјa sve daktilografske poslove u predmetima dodelјenim u rad tužiocu kod koga je raspoređen,piše zapisnike,vodi unos tekstova po diktatu i sa diktafonskih traka, vrši prepis tekstova i rukopisa i izrađuje sve tabele,u saradnji sa korisnicima usluga koriguje unete podatke,stara se o savremenom oblikovanju teksta, priprema i štampa završene materijale i distribuira ih korisnicima usluga,stara se o čuvanju i prenosu podataka,dostupnosti materijala,ispravnosti birotehničke opreme i racionalnom korišćenju kancelarijskog materijala i drugog potrošnog materijala,vodi upisnike za evidenciju štampanih stvari i publikacije, vodi evidenciju o svom radu,radi i druge poslove po nalogu tužioca.
Uslovi: III ili IV stepen srednje školske spreme društvenog, prirodnog ili tehničkog smera, najmanje dve godine radnog iskustva u struci,položen ispit za daktilografa 1-a klase, položen državni stručni ispit i potrebne kompetencije za ovo radno mesto.
III Opšti uslovi: da je učesnik konkursa državlјanin Republike Srbije, da je učesnik konkursa punoletan, da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti radnog odnosa, da učesnik konkursa nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci (član 45 stav 1 Zakona o državnim službenicima).
IV U izbornom postupku konkursna komisija će proveriti opšte i posebne funkcionalne kompetencije i ponašajne kompetencije, nakon čega će komisija obaviti razgovor sa kandidatima, po sledećim fazama:
Provera opštih funkcionalnih kompetencija i to:
- organizacija i rad državnih organa Republike Srbije ( provera će se vršiti pisanim testom);
- digitalna pismenost (provera će se vršiti praktičnim radom na računaru ili uvidom u dokaz o poznavanju rada na računaru); - poslovna komunikacija ( provera će se vršiti pisanom simulacijom).
Posebne funkcionalne kompetencije koje će se proveravati u izbornom postupku su:
- Posebna funkcionalna kompetencija u oblasti rada daktilobiro: poznavanje propisa relevantnih za nadležnost i organizaciju rada tužilaštva ( test u pisanoj formi) - Poznavanje propisa iz delokruga radnog mesta: Pravilnik o upravi u javnom tužilaštvu, Zakon o državnim službenicima, Zakon o radu (test u pisanoj formi)
- Procedure i metodologije iz delokruga radnog mesta:poznavanje podzakonskih akata, internih procedura i drugih akata organa relevantnih za obavlјanje poslova radnog mesta zapisničar (usmena provera -razgovor sa kandidatom)
Nakon provere opštih i posebnih funkcionalnih kompetencija sprovešće se provera ponašajnih kompetencija, i to: Upravlјanje informacijama, upravlјanje zadacima i ostvarivanje rezultata, orijentacija ka učenju i promenama, izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa, savesnost, posvećenost i integritet - proveru vrši diplomirani psiholog na osnovu intervjua baziranog na kompetencijama.
Nakon provere ponašajnih kompetencija konkursna komisija će obaviti intervju sa kandidatom koji podrazumeva razgovor sa kandidatom u cilјu procene motivacije za rad na radnom mestu i prihvatanja vrednosti državnih organa.
Sve navedene kompetencije konkursna komisija će proveriti u roku od tri meseca računajući od dana isteka roka za prijavu na oglas po predmetnom konkursu. Baza pitanja za proveru opštih funkcionalnih kompetencija biće objavlјena na internet stranici tužilaštva https://obrenovac.ojt.rs .
O datumu i mestu provere funkcionalnih kompetencija kandidati će biti naknadno obavešteni, na način na koji su se odlučili da primaju obaveštenja u vezi sa konkursom.
Svaka faza izbornog postupka u selekciji kandidata biće eliminaciona. Kandidati koji su osvojili jedan bod u proveri određene kompetencije, isklјučuju se iz dalјeg izbornog postupka.
V Mesto rada: Osnovno javno tužilaštvo u Obrenovcu, Ulica Aleksandra Ace Simovića 9a, Obrenovac.
VI Adresa na koju se podnose prijave na konkurs: Osnovno javno tužilaštvo u Obrenovcu, ulica Aleksandra Ace Simovića broj 9a, Obrenovac, sa naznakom: „Za javni konkurs“.
VII Lice zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu: Daliborka Novaković, kontakt telefon 011/8722-482.
VIII Rok za podnošenje prijava: Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana oglašavanja javnog konkursa u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošlјavanje.
Prijava na konkurs u državnom organu sadrži: podatke o konkursu; lične podatke, adresu stanovanja, telefon, elektronsku adresu, obrazovanje, stručne i druge ispite podnosioca prijave koji su uslov za zasnivanje radnog odnosa, podatak o znanju rada na računaru, podatak o znanju stranog jezika, dodatne edukacije, radno iskustvo u struci, posebne uslove, dobrovolјno datu izjavu o pripadnosti nacionalnoj manjini, posebne izjave od značaja za učešće u konkursnim postupcima u državnim organima.
Prijava na konkurs može se podneti putem pošte ili neposredno na adresu navedenu u tekstu oglasa.
Prijava na konkurs podnosi se na Obrascu prijave koji je dostupan na internet stranici Osnovnog javnog tužilaštva u Obrenovcu https://obrenovac.ojt.rs ili u štampanoj verziji u prostorijama Osnovnog javnog tužilaštva u Obrenovcu u Aleksandra Ace Simovića 9a, Obrenovac.
Prilikom prijema prijave na javni konkurs, prijava dobija šifru pod kojom podnosilac prijave učestvuje na javnom konkursu. Podnosilac prijave biće obavešten o dodelјenoj šifri u roku od tri dana od dana prijema prijave na način na koji je u prijavi naznačio za dostavu obaveštenja. Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove za zaposlenje na radnom mestu i među kojima se sprovodi izborni postupak, objavlјuje se na internet prezentaciji tužilaštva prema šiframa njihove prijave.
IX Dokazi koji se prilažu uz prijavu za konkurs su: pisani dokaz o znanju rada na računaru.
Kandidati koji uz obrazac prijave dostave pisani dokaz o znanju rada na računaru biće oslobođeni provere kompetencije „digitalna pismenost“, osim ako konkursna komisija odluči da priloženi dokaz ne može da se prihvati kao dokaz kojim se kandidat oslobađa provere ove kompetenicije.
X Ostali dokazi koje prilažu samo kandidati koji su uspešno prošli faze izbornog postupka pre intervjua sa kom isijom: izvod iz matične knjige rođenih; uverenje o državlјanstvu; uverenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od 6 meseci); uverenje da kandidat nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci (ne starije od 6 meseci); potvrda da kandidatu ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa (samo oni kandidati koji su radili u državnom organu); diploma kojom se potvrđuje stručna sprema; dokaz o radnom iskustvu u struci (potvrde, rešenja i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo),dokaz o položenom ispitu za daktilografa 1-a klase.
Kandidati koji su uspešno prošli faze izbornog postupka pre intervjua sa konkursnom komisijom pozvaće se da u roku od pet radnih dana od dana prijema obaveštenja prilože ostale dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku. Kandidati koji u ostavlјenom roku ne prilože ostale dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku, odnosno koji na osnovu dostavlјenih ili pribavlјenih dokaza ne ispunjavaju uslove za zaposlenje, pisanim putem se obaveštavaju da su isklјučeni iz dalјeg izbornog postupka. Dokazi se dostavlјaju na adresu navedenu u oglasu.
Državni službenik koji se prijavlјuje na javni konkurs, umesto uverenja o državlјanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen.
Svi dokazi prilažu se u originalu ili overenoj fotokopiji kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama, kao povereni posao). Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskim upravama.
Dokaze o ispunjenosti uslova za zaposlenje koji su sadržani u službenim evidencijama pribavlјa državni organ, osim ako kandidat ne izjavi da će sam dostaviti potrebne dokaze.
Potrebno je da se učesnik konkursa u prijavi na konkurs izjasni za koju od predviđenih mogućnosti se opredelјuje, da organ pribavi podatke o kojima se vodi evidencija po službenoj dužnosti ili da će to kandidat učiniti sam.
Dokumenta o kojima se vodi evidencija po službenoj dužnosti su: izvod iz matične knjige rođenih; uverenje o državlјanstvu; uverenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, uverenje da nije osuđivan.
Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru opštih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na sajtu Osnovnog javnog tužilaštva u Obrenovcu https:// obrenovac.ojt.rs
XI Trajanje radnog odnosa: Za navedeno radno mesto radni odnos se zasniva na neodređeno vreme.
NAPOMENE:
Kandidati koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu podležu probnom radu trajanju od šest meseci.
Kao državni službenik na izvršilačkom radnom mestu može da se zaposli i lice koje nema položen državni stručni ispit,ali je dužno da ga položi u propisanom roku. Položen državni stručni ispit nije uslov, niti je prednost za zasnivanje radnog odnosa. Neblagovremene, nedopuštene, nerazumlјive ili nepotpune prijave biće odbačene. Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotreblјeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola. Ovaj oglas objavlјuje se na internet prezentaciji i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošlјavanje, na portalu e-Uprave, kao i na internet prezentaciji i oglasnoj tabli Osnovnog javnog tužilaštva u Obrenovcu.


Skoro postavljeni poslovi OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U OBRENOVCU


Pregledano: 142 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters