Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Sudijski pomoćnik – viši sudijski saradnik, u zvanju samostalni savetnik Puno radno vreme

na PREKRŠAJNI SUD U SUBOTICI u Subotica (Poslato na 06-03-2024)

PREKRŠAJNI SUD U SUBOTICI
24000 Subotica, Trg Lazara Nešića 1
Oglašava
JAVNI KONKURS ZA POPUNјAVANјE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA
Sudijski pomoćnik – viši sudijski saradnik, u zvanju samostalni savetnik
Opis poslova: obrađuje složene predmete, proučava pravna pitanja u vezi sa radom sudija i izveštava o stanju u pojedinačnim predmetima, izrađuje nacrte sudskih odluka i priprema pravne stavove za publikovanje, prati i proučava praksu sudova i međunarodnih sudskih organa, priprema referate o pregledanim predmetima i nacrte sentenci i mišlјenja sudske prakse, proučava predmete koji su prosleđeni radi odlučivanja po žalbi, sačinjava službene beleške, analize i obaveštenja po nalogu nadzornog sudije, priprema referat za nadzornog sudiju u pogledu ispitivanja procesnih pretpostavki za vođenje postupka i odlučivanja o pravnim lekovima, priprema nacrte odluka o dozvolјenosti pravnog leka, priprema rešenja o visini sudske takse, obavlјa i druge poslove po nalogu predsednika suda.
Uslovi: stečeno visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen pravosudni ispit i radno iskustvo najmanje dve godine nakon položenog pravosudnog ispita i potrebne kompetencije za rad za ovom radnom mestu.
Opšti uslovi: da je učesnik konkursa punoletan državlјanin Republike Srbije, da učesniku konkursa nije ranije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa, da učesnik konkursa nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.
Vrsta radnog odnosa i mesto rada: Radni odnos se zasniva na neodređeno vreme u Prekršajnom sudu u Subotici, Trg Lazara Nešića broj 1. Probni rad je obavezan za one koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu. Probni rad za radni odnos zasnovan na neodređeno vreme traje šest meseci.
Faze izbornog postupka i učešće kandidata: Izborni postupak sprovodi se iz više obaveznih faza u kojima se proveravaju opšte funkcionalne, posebne funkcionalne i ponašajne kompetencije, i faze u kojoj se sprovodi intervju sa konkursnom komisijom (u dalјem tekstu: komisija).
Kompetencije koje se proveravaju u izbornom postupku i način njihove provere:
1. Opšte funkcionalne kompetencije:
a) organizacija i rad državnih organa Republike Srbije (proverava se putem testa sa pitanjima zatvorenog tipa, koji kandidati rešavaju obeležavanjem jednog od više ponuđenih odgovora, a prema materijalu za pripremu kandidata za proveru opštih funkcionalnih kompetencija koji se može naći na sajtu Službe za upravlјanje kadrovima, www. suk.gov.rs,);
b) digitalna pismenost (proverava se rešavanjem zadataka praktičnim radom na računaru prema materijalu za pripremu kandidata za proveru opštih funkcionalnih kompetencija koji se može naći na sajtu Službe za upravlјanje kadrovima, www.suk.gov.rs, a kandidati koji su priložili odgovarajući sertifikat, potvrdu ili drugi pisani dokaz o posedovanju ove kompetencije se ne proveravaju i dobijaju 3 boda);
v) poslovna komunikacija (proverava se pismenom simulacijom prema materijalu za pripremu kandidata za proveru opštih funkcionalnih kompetencija koji se može naći na sajtu Službe za upravlјanje kadrovima, www. suk.gov.rs). Provera svake od opštih funkcionalnih kompetencija trajaće 30 minuta.
2. Posebne funkcionalne kompetencije:
a) Posebna funkcionalna kompetencija u oblasti rada sudska uprava – poznavanje materijalnih i procesnih propisa relevantnih za nadležnost suda (proverava se putem testa);
b) Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto sudijski pomoćnik-viši sudijski saradnik– posedovanje znanja i veština za izradu nacrta sudskih odluka i drugih akata (proverava se usmenim putem – razgovor sa kandidatom);
v) Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto sudijski pomoćnik-viši sudijski saradnik – veštine prezentacije, veštine upravlјanja postupkom i veštine izveštavanja u predmetima (proverava se usmenim putem – razgovor sa kandidatom).
Test se sastoji od 15 pitanja sa više ponuđenih odgovora. Kandidati odgovaraju na pitanja zaokruživanjem jednog od ponuđenih odgovora. Vreme za izradu testa je 45 minuta. Razgovor sa kandidatom zahteva da se u usmenom obliku da predlog rešenja zadatka koji je tipičan za obavlјanje poslova na radnom mestu za koje je raspisan konkurs. Vreme za pripremu usmenog zadatka je 15 minuta.
3. Ponašajne kompetencije: a) upravlјanje informacijama; b) upravlјanje zadacima i ostvarivanje rezultata; v) orijentacija ka učenju i promenama; g) izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa; d) savesnost, posvećenost i integritet. Navedene ponašajne kompetencije će se proveravati putem intervjua sa kandidatima baziranog na kompetencijama.
Nakon što se izvrši provera opštih i posebnih funkcionalnih i ponašajnih kompetencija kandidata, komisija će obaviti intervju sa kandidatima, koji podrazumeva razgovor sa kandidatima u cilјu procene motivacije za rad na radnom mestu i prihvatanja vrednosti državnih organa.
Obrazac prijave na konkurs i adresa na koju se prijava podnosi: Prijava na javni konkurs vrši se na Obrascu prijave koji je dostupan na internet prezentaciji Prekršajnog suda u Subotici. Uredno popunjen, odštampan i potpisan Obrazac prijave podnosi se poštom na adresu Prekršajni sud u Subotici, 24000 Subotica, Trg Lazara Nešića br. 1, sa naznakom „Prijava na javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta sudijski pomoćnik – viši sudijski saradnik”. Prilikom predaje prijave na javni konkurs, prijava dobija šifru pod kojom podnosilac prijave učestvuje u dalјem izbornom postupku. Šifra prijave unosi se u Obrazac prijave nakon što Komisija sastavi spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak. Podnosilac prijave se obaveštava o dodelјenoj šifri u roku od tri dana od prijema prijave, dostavlјanjem navedenog podatka na način koji je u prijavi naznačio za dostavu obaveštenja.
Rok za podnošenje prijave na konkurs: Rok za podnošenje prijava je 8 dana i počinje da teče narednog dana od dana objavlјivanja javnog konkursa u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošlјavanje.
Lice zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu: Tatjana Ivošević, administrativno-tehnički sekretar, broj telefona: 024/554-955, 024/641-160.
Datum i mesto provere kompetencija kandidata u izbornom postupku: Po isteku roka za podnošenje prijava na konkurs, Komisija pregleda sve prispele prijave i na osnovu podataka iz prijave sastavlјa spisak kandidata koji ispunjavaju uslove za zaposlenje na radnom mestu i među njima sprovodi izbor ni postupak. Neblagovremene, nedopuštene, nerazumlјive ili nepotpune prijave komisija odbacuje rešenjem. Sa učesnicima konkursa čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumlјive, potpune, i koji ispunjavaju uslove predviđene oglasom o javnom konkursu, na osnovu podataka navedenih u Obrascu prijave na konkurs, izborni postupak će se sprovesti u prostorijama Prekršajnog suda u Subotici, Trg Lazara Nešića br. 1, o čemu će učesnici konkursa biti obaveštenina kontakte (brojeve telefona ili imejl adrese) koje navedu u prijavi. Izborni postupak će započeti po isteku roka za podnošenje prijava. Kandidati koji su uspešno prošli jednu fazu izbornog postupka obaveštavaju se o datumu, mestu i vremenu sprovođenja naredne faze izbornog postupka na kontakte (brojeve telefona ili imejl adrese), koje navedu u svojim Obrascima prijave. Komisija će na osnovu postignutih rezultata kandidata u svim fazama izbornog postupka sačiniti listu svih kandidata koji su ispunili merila propisana za izbor, rangiranjem prema rezultatima kandidata od najvećeg ka najmanjem, koju listu će dostaviti predsedniku Prekršajnog suda u Subotici.
Dokazi koje prilažu kandidati koji su uspešno prošli faze izbornog postupka pre intervjua sa komisijom: izvod iz matične knjige rođenih; uverenje o državlјanstvu; diploma kojom se potvrđuje stručna sprema; uverenje o položenom pravosudnom ispitu;potvrda da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa, izdate od strane državnog organa u kome je učesnik konkursa bio u radnom odnosu; uverenje da učesnik konkursa nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci, izdato od strane Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije (ne starije od šest meseci); druge dokaze o stečenim znanjima i veštinama (bliže označene u Obrascu prijave koji čini sastavni deo ovog konkursa, a koje učesnici konkursa navedu). Državni službenik koji se prijavlјuje na konkurs, umesto uverenja o državlјanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih, podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen. Svi dokazi se prilažu u originalu ili u overenoj fotokopiji. Svi dokazi prilažu se na srpskom jeziku, odnosno ukoliko su na stranom jeziku moraju biti prevedeni na srpski jezik i overeni od strane ovlašćenog sudskog prevodioca. Diploma kojom se potvrđuje stručna sprema, a koja je stečena u inostranstvu mora biti nostrifikovana.
Rok za podnošenje dokaza: Kandidati koji su uspešno prošli faze izbornog postupka, pre intervjua sa komisijom pozivaju se da, u roku od 5 radnih dana od dana prijema obaveštenja, dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku. Kandidati koji ne dostave dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku, odnosno koji na osnovu dostavlјenih ili pribavlјenih dokaza ne ispunjavaju uslove za zaposlenje, pismeno se obaveštavaju da su isklјučeni iz dalјeg izbornog postupka. Dokazi se dostavlјaju na gore navedenu adresu Prekršajnog suda u Subotici.
NAPOMENE: Zakonom o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, br. 18/2016, 95/2018 – autentično tumačenje i 2/2023 – odluka US) propisano je, između ostalog, da je organ dužan da po službenoj dužnosti, u skladu sa zakonom, vrši uvid u podatke o činjenicama neophodnim za odlučivanje o kojima se vodi službena evidencija, da ih pribavlјa i obrađuje. Potrebno je da kandidat u delu „Izjava*“ u Obrascu prijave zaokruži na koji način želi da se pribave njegovi podaci iz službenih evidencija. Ovaj oglas oglašava se na internet prezentaciji i oglasnoj tabli suda, na portalu e-uprave i na internet prezentaciji i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošlјavanje.Skoro postavljeni poslovi PREKRŠAJNI SUD U SUBOTICI


Pregledano: 310 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters