Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Radno mesto za kancelarijske poslove, u zvanju referent Odsek za opšte poslove 1 izvršilac Puno radno vreme

na SEVERNOBAČKI UPRAVNI OKRUG u Subotica (Poslato na 13-03-2024)

SEVERNOBAČKI UPRAVNI OKRUG
Na osnovu člana 54. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18, 157/20 i 147/2022), člana 9. stav 1. Uredbe o internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS”, br. 2/19 i 67/21), oglašava
JAVNI KONKURS ZA POPUNјAVANјE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA
I Organ u kome se radna mesta popunjavaju: Stručna služba Severnobačkog upravnog okruga, Subotica, Trg Lazara Nešića 1.
II Radno mesto koje se popunjava:
Radno mesto za kancelarijske poslove, u zvanju referent Odsek za opšte poslove
1 izvršilac
Opis poslova: Vrši zavođenje, formiranje, evidentiranje, združivanje, razvođenje predmeta; arhivira predmete i vodi arhivsku knjigu; vrši prijem i pregled pošte, razvrstavanje, evidenciju i ekspediciju pošte; vrši rezervaciju brojeva za potrebe inspekcija, vodi evidenciju o kretanju predmeta i dopune predmeta; vrši izlučivanje predmeta kojima je istekao rok čuvanja; daje obaveštenja strankama o kretanju predmeta i obavlјa i druge poslove po nalogu šefa Odseka.
Uslovi: srednja stručna sprema društvenog ili tehničkog smera ili gimnazija, položen državni stručni ispit, najmanje 2 godine radnog iskustva u struci, kao i kompetencije potrebne za rad na radnom mestu.
III Mesto rada: Subotica, Trg Lazara Nešića 1.
IV Faze izbornog postupka i učešće kandidata: saglasno članu 9. Zakona o državnim službenicima, kandidatima pri zapošlјavanju u državni organ, pod jednakim uslovima, dostupna su sva radna mesta i izbor kandidata se vrši na osnovu provere kompetencija.
Izborni postupak se sprovodi iz više obaveznih faza i to sledećim redosledom: provera opštih funkcionalnih kompetencija, provera posebnih funkcionalnih kompetencija, provera ponašajnih kompetencija i intervju sa Konkursnom komisijom.
U svakoj fazi izbornog postupka vrši se vrednovanje kandidata i samo kandidat koji ispuni unapred određeno merilo za proveru određene kompetencije u jednoj fazi izbornog postupka može da učestvuje u proveri sledeće kompetencije u istoj ili narednoj fazi. Kandidat koji ne ispuni merilo za proveru određene kompetencije u jednoj fazi izbornog postupka ili se ne odazove pozivu da učestvuje u proveri jedne kompetencije, isklјučuje se iz dalјeg toka izbornog postupka, o čemu će biti obavešten na način koji je u prijavi naznačio za dostavu obaveštenja.
Provera opštih funkcionalnih kompetencija:
1. organizacija i rad državnih organa RS – proveravaće se putem testa (pismeno) 2. digitalna pismenost – proveravaće se rešavanjem zadataka (praktičnim radom na računaru) 3. poslovna komunikacija – proveravaće se putem simulacije (pismeno).
Napomena: U pogledu provere opšte funkcionalne kompetencije Digitalna pismenost ako kandidat poseduje važeći sertifikat, potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o poznavanju rada na računaru, na traženom nivou i želi da na osnovu njega bude oslobođen testiranja kompetencije – Digitalna pismenost, neophodno je da uz prijavni obrazac (uredno i u potpunosti popunjen u delu *Rad na računaru), dostavi i traženi dokaz u originalu ili overenoj fotokopiji. Komisija može odlučiti da se kandidatu izvrši provera navedene kompetencije, ako uvidom u dostavlјeni dokaz ne može potpuno da oceni posedovanje ove kompetencije.
Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru opštih funkcionalnih kompetencija, mogu se naći na sajtu Službe za upravlјanje kadrovima www.suk.gov.rs.
Provera posebnih funkcionalnih kompetencija: Nakon prijema izveštaja o rezultatima provere opštih funkcionalnih kompetencija, među kandidatima koji su ispunili merila za proveru opštih funkcionalnih kompetencija, vrši se provera posebnih funkcionalnih kompetencija i to:
1. Posebna funkcionalna kompetencija u određenoj oblasti rada – za oblast rada administrativno – tehnički poslovi (kancelarijsko poslovanje) – usmena provera.
2. Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – planska dokumenta, propisi i akta iz nadležnosti i organizacije organa (Uredba o upravnim okruzima) – usmena provera.
Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru posebnih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na sajtu Severnobačkog upravnog okruga www. severnobacki.okrug.gov.rs.
Provera ponašajnih kompetencija: Ponašajne kompetencije (upravlјanje informacijama, upravlјanje zadacima i ostvarivanje rezultata, orijentacija ka učenju i promenama, izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa, savesnost, posvećenost i integritet) proveravaće se putem psihometrijskih testova i putem intervjua baziranog na kompetencijama.
Intervju sa komisijom i vrednovanje kandidata za izvršilačko radno mesto: Procena motivacije za rad na radnom mestu u organu i prihvatanje vrednosti državnih organa – proveravaće se putem intervjua sa komisijom (usmeno).
V Adresa na koju se podnosi popunjen obrazac prijave na javni konkurs: Obrazac prijave na javni konkurs šalјe se poštom preporučeno ili predaje neposredno na pisarnici Severnobačkog upravnog okruga, u Subotici, Trg Lazara Nešića br. 1, sa naznakom „Za javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta”.
VI Lice koje je zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu: Vesna Bajić, državni službenik u Stručnoj službi Severnobačkog upravnog okruga, telefon: 024/556-014, od 9.00 do 12.00 časova.
VII Opšti uslovi za zaposlenje su: državlјanstvo Republike Srbije; da je učesnik konkursa punoletan; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.
VIII Rok za podnošenje prijava: Rok za podnošenje prijava je 8 dana i počinje da teče narednog dana od dana objavlјivanja u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošlјavanje (publikacija “Poslovi”).
IX Prijava na javni konkurs: Prijava se vrši na Obrascu prijave koji je dostupan na internet prezentaciji Službe za upravlјanje kadrovima (www.suk.gov.rs) i Severnobačkog upravnog okruga (severnobacki.okrug.gov.rs) ili u štampanoj verziji u pisarnici Severnobačkog upravnog okruga, u Subotici, na adresi Trg Lazara Nešića br. 1.
Nakon predaje prijave na javni konkurs, prijava dobija šifru pod kojom podnosilac prijave učestvuje u dalјem izbornom postupku. Šifra prijave unosi se u obrazac prijave nakon što Konkursna komisija sastavi spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak. Podnosioci prijave se obaveštavaju o dodelјenoj šifri u roku od tri dana od dana prijema prijave, dostavlјanjem navedenog podatka na način koji je u prijavi naznačio za dostavu obaveštenja.
Napomena: Primer pravilno popunjenog
obrasca prijave se može naći na internet stranici Službe za upravlјanje kadrovima (https:// kutak.suk.gov.rs/vodic-za-kandidate) u odelјku „Obrazac prijave”.
X Dokazi koje prilažu kandidati koji su uspešno prošli faze izbornog postupka pre intervjua sa Konkursnom komisijom: Kandidati prilažu: original ili overenu fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih; original ili overenu fotokopija uverenja o državlјanstvu; original ili overenu fotokopiju diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; original ili overenu fotokopiju dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima (kandidati sa položenim pravosudnim ispitom umesto dokaza o položenom državnom stručnom ispitu, podnose dokaz o položenom pravosudnom ispitu); original ili overenu fotokopiju dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrda, rešenje i drugi akti kojima se dokazuje na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom vremenskom periodu je stečeno radno iskustvo).
Državni službenik koji se prijavlјuje na javni konkurs umesto uverenja o državlјanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi original ili overenu fotokopiju rešenja o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenja da je državni službenik neraspoređen.
Svi dokazi prilažu se u originalu ili fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao). Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskim upravama.
Napomena: Više o radnom iskustvu i potvrdi od poslodavca koju je potrebno podneti u okviru konkursne dokumentacije za rad u organima države uprave pogledajte Mapu izbornog postupka na adresi https://kutak.suk.gov.rs/vodic-zakandidate u odelјku Predaja dokumenata.
XI Rok za podnošenje dokaza: Kandidati koji su uspešno prošli faze izbornog postupka, pre intervjua sa Konkursnom komisijom pozivaju se da u roku od radnih dana od dana prijema obaveštenja, dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku.
Kandidati koji ne dostave dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku, odnosno koji na osnovu dostavlјenih ili pribavlјenih dokaza ne ispunjavaju uslove za zaposlenje, pismeno se obaveštavaju da su isklјučeni iz dalјeg izbornog postupka. Dokazi se dostavlјaju na navedenu adresu Stručne službe Severnobačkog upravnog okruga.
Kandidati koji konkurišu u pogledu traženih dokaza o dužini radnog iskustva u struci (potvrda, rešenje i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, u kom periodu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo), dužni su da ih dostave, u originalu ili overenoj fotokopiji, prema uslovu o dužini radnog iskustva u struci za radno mesto na koje konkurišu.
XII Trajanje radnog odnosa: Radni odnos se zasniva na neodređeno vreme.
Kandidati koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu, podležu probnom radu od šest meseci od dana zasnivanja radnog odnosa. Kandidati bez položenog državnog stručnog ispita za rad u državnim organima primaju se na rad pod uslovom da taj ispit polože do okončanja probnog rada.
Članom 9. Zakona o državnim službenicima, propisano je da su kandidatima pri zapošlјavanju u državni organ, pod jednakim uslovima dostupna sva radna mesta i da se izbor kandidata vrši na osnovu provere kompetencija. Kandidati sa položenim državnim stručnim ispitom nemaju prednost u izbornom postupku u odnosu na kandidate bez položenog državnog stručnog ispita.
XIII Datum i mesto provere kompetencija učesnika konkursa u izbornom postupku: sa kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumlјive, potpune i koji ispunjavaju uslove predviđene oglasom o javnom konkursu, na osnovu podataka navedenih u obrascu prijave na konkurs, izborni postupak će se sprovesti počev od 4.04.2024. godine, o čemu će učesnici konkursa biti obavešteni na način koji su naveli u svojim prijavama.
Provera opštih funkcionalnih kompetencija i ponašajnih kompetencija obaviće se u prostorijama Službe za upravlјanje kadrovima, u Palati Srbija, Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina br. 2 (istočno krilo). Provera posebnih funkcionalnih kompetencija i intervju sa Konkursnom komisijom obaviće se u prostorijama Stručne službe Severnobačkog upravnog okruga u Subotici, Trg Lazara Nešića broj 1.
Kandidati koji uspešno prođu jednu fazu izbornog postupka obaveštavaju se o datumu, mestu i vremenu sprovođenja naredne faze izbornog postupka na kontakte (brojeve telefona ili e-mail adrese), koje navedu u svojim obrascima prijave.
XIV Dokumenti o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija: na osnovu člana 56. stav 8. Zakona o državnim službenicima, dokaze o ispunjenosti uslova za zaposlenje koji su sadržani u službenim evidencijama pribavlјa državni organ, osim ako kandidat ne izjavi da će sam dostaviti potrebne dokaze. Dokazi o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državlјanstvu, uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima, odnosno uverenje o položenom pravosudnom ispitu, uverenje da kandidat nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci. Potrebno je da učesnik konkursa u delu *Izjava, u obrascu prijave, zaokruži na koji način želi da se pribave njegovi podaci iz službenih evidencija.
Napomene: Neblagovremene, nedopuštene, nerazumlјive ili nepotpune prijave biće odbačene. Javni konkurs sprovodi Konkursna komisija koju je imenovao načelnik Severnobačkog upravnog okruga.
Ovaj konkurs objavlјuje se na internet prezentaciji (severnobacki.okrug.gov.rs) i na oglasnoj tabli Severnobačkog upravnog okruga, na internet prezentaciji Službe za upravlјanje kadrovima (www.suk.gov.rs), na portalu e -uprave, na internet prezentaciji i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošlјavanje (list „Poslovi“).
Termini koji su u ovom oglasu izraženi u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog roda.Pregledano: 177 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters