Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Radno mesto za finansijsko poslovanje, zvanje referent Puno radno vreme

na VIŠI SUD U SUBOTICI u Subotica (Poslato na 13-03-2024)

VIŠI SUD U SUBOTICI
oglašava
JAVNI KONKURS ZA POPUNјAVANјE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA
I Organ u kome se radno mesto popunjava: Viši sud u Subotici, adresa: Subotica, Senćanski put 1.
II Radno mesto koje se popunjava:
Radno mesto za finansijsko poslovanje, zvanje referent
Opis poslova: vrši obračun plate, obračun naknada i drugih ličnih primanja sudija i sudskog osoblјa u skladu sa važećim normativnim aktima, vrši obračun poreza i doprinosa i obustava od plata sudija i sudskog osoblјa, sastavlјa isplatne liste, sastavlјa obrasce za statistiku o ličnim primanjima i stara se o blagovremenoj dostavi istih Gradskom zavodu za statistiku, sastavlјa obrazac za penzijsko-invalidsko osiguranje o časovima rada i ličnim primanjima sudija i sudskog osoblјa za poslovnu godinu, vrši knjiženje računovodstvenih promena, vodi dnevnike redovnog računa, računa sudskog depozita, sindikata i knjigu potrošnje goriva, vodi kartice sitnog inventara i dnevnik potrošnog materijala, vrši knjiženje nastalih poslovnih promena, vodi dnevnik i kartice sudskih taksi i novčanih kazni, daje izveštaje o uplatama po PK predmetima, proverava isplatu sudskih taksi, vodi magacinsko knjigovodstvo (uzlaz i izlaz materijala po količinama), vrši nabavku za potrebe poslovanja Suda, pomaže u pripremi tendera i izdaje tendersku dokumentaciju, obavlјa i druge poslove po nalogu šefa računovodstva i predsednika suda.
USLOVI: IV stepen srednje stručne spreme ekonomskog ili društvenog smera; najmanje dve godine radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit i potrebne kompetencije za rad za ovo radno mesto: ponašajne kompetencije: upravlјanje informacijama, upravlјanje zadacima i ostvarivanje rezultata, orijentacija ka učenju i promenama, izdradnja i održavanje profesionalnih odnosa, savesnost, posvećenost i integritet; opšte funkcionalne kompetencije: organizacija i rad državnih organa Republike Srbije, digitalna pismenost i poslovna komunikacija; posebne funkcionalne kompetencije: poznavanje budžetskog sistema Republike Srbije, terminologija, standardi, metode i procedure iz oblasti budžetskog računovodstva i izveštavanja, postupak planiranja budžeta i izveštavanje, postupak izvršenja budžeta, poznavanje propisa releventnih za nadležnost i organizaciju rada suda, poznavanje kancelarijskog poslovanja, poznavanje metoda i tehnika prikuplјanja podataka radi obrade, tehnika prikuplјanja, evidentiranja i ažuriranja podataka u bazama podataka, metode vođenja internih i dostavnih knjiga, strategija FUK, poznavanje propisa: Sudski poslovnik, Zakon o opštem upravnom postupku, Zakon o državnim službenicima, poznavanje propisa kojim se uređuju finansijsko – materijalni poslovi, poznavanje podzakonskih akata, internih procedura i drugih akata organa relevantnih za obavlјanje poslova radnog mesta za finansijko poslovanje i procedure organizacione jedinice Računovodstvo suda, znanja i veštine za rad u poslovnim softverima Suda i organizacione jedinice Računovodstvo suda.
III Trajanje radnog odnosa: Radni odnos se zasniva na neodređeno vreme. Probni rad je obavezan za one koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu. Položen državni stručni ispit nije uslov, niti prednost za zasnivanje radnog odnosa. Probni rad za radni odnos na neodređeno vreme traje šest meseci. Državni službenik na probnom radu, koji je zasnovao radni odnos na neodređeno vreme i državni službenik koji je zasnovao radni odnos na neodređeno vreme a koji nema položen državni stručni ispit, polaže državni stručni ispit u roku od šest meseci od dana zasnivanja radnog odnosa.
IV Konkursna komisija, stručna osposoblјenost, znanja i veštine koje se pro veravaju u izbornom postupku: Javni konkurs će sprovesti Konkursna komisija imenovana odlukom V.F. predsednika Višeg suda u Subotici u sastavu: Svetlana Zelić, sudija, predsednik komisije, Bilјana Stoparić, sudija, član komisije, Slađana Pilipović, viši sudijski saradnik, član komisije. Zamenici članova Konkursne komisije su: Ljilјana Boškov, sudija, zamenik predsednika komisije, Nada Laušev Prćić, sudija, zamenik prvog člana komisije i Vesna Velinova, viši sudijski saradnik, zamenik drugog člana komisije.
V Kompetencije koje se vrednuju u izbornom postupku: Saglasno čl. 9 Zakona o državnim službenicima, pri zapošlјavanju u državni organ kandidatima su pod jednakim uslovima dostupna sva radna mesta. Izbor kandidata vrši se na osnovu provere kompetencija.
Izborni postupak sprovodi se iz više obaveznih faza u kojima se proveravaju opšte funkcionalne, posebne funkcionalne i ponašajne kompetencije i faze u kojoj se sprovodi intervju. Kompetencije koje se proveravaju u izbornom postupku:
A. Opšte funkcionalne kompetencije: 1. organizacija i rad državnih organa Republike Srbije – provera će se vršiti rešavanjem testa, prema bazi zadataka koju formira i ažurira Služba za upravlјanje kadrovima.
2. digitalna pismenost - provera će se vršiti rešavanjem zadataka praktičnim radom na računaru proverom poznavanja rada u MS Word, rada u MS Excel, prema bazi zadataka koju formira i ažurira Služba za upravlјanje kadrovima. Kandidati koji su priložili odgovarajući sertifikat, potvrdu ili drugi pisani dokaz o posedovanju ove kompetencije se ne proveravaju i dobijaju 3 boda. Izuzetno Komisija može odlučiti da se kandidatu izvrši provera navedene kompetencije, ako uvidom u dostavlјeni dokaz ne može potpuno da oceni posedovanje ove kompetencije na nivou koji je neophodan za obavlјanje poslova na radnom mestu,
3. poslovna komunikacija – provera će se vršiti pismenom simulacijom prema materijalu za pripremu kandidata za proveru opštih funkcionalnih kompetencija metodom slučajnog izbora iz baze pitanja zatvorenog tipa, koji se može naći na sajtu Službe za upravlјanje kadrovima.
B. Posebne funkcionalne kompetencije u određenoj oblasti rada:
- oblast rada Finansijsko - materijalni poslovi:
1. poznavanje budžetskog sistema Republike Srbije, 2. terminologija, standardi, metode i procedure iz oblasti budžetskog računovodstva i izveštavanje, 3. postupak planiranja budžeta i izveštavanje, 4. postupak izvršenja budžeta, 5. poznavanje propisa releventnih za nadležnost i organizaciju rada suda – provera će se vršiti rešavanjem testa.
-oblast rada Administrativni poslovi: 1. poznavanje kancelarijskog poslovanja 2. poznavanje metoda i tehnika prikuplјanja podataka radi dalјe obrade, 3. tehnika prikuplјanja, evidentiranja i ažuriranja podataka u bazama podataka, metode vođenja internih i dostavnih knjiga – provera će se vršiti rešavanjem testa. Posebne funkcionalne kompetencije za radno mesto za finansijsko poslovanje: Planska dokumenta, propisi i akti iz nadženosti i organizacije organa: 1. strategija FUK. Propisi iz delokruga radnog mesta: 1. poznavanje propisa (Sudski poslovnik, Zakon o opštem upravnom postupku, Zakon o državnim službenicima, poznavanje propisa kojima se uređuju finansijsko – materijalni poslovi). Procedure i metodologije iz delokruga radnog mesta: 1. poznavanje podzakonskih akata, internih procedura i drugih akata organa relevantnih za obavlјanje poslova radnog mesta za finansijsko poslovanje i procedure organizacione jedinice Računovodstvo suda. Softver: 1. znanja i veštine za rad u poslovnim softverima suda i organizacione jedinice Računovodstvo suda.
Provera će se vršiti usmenim razgovorom sa kandidatom u kojem se daje predlog rešenja zadatka koji je tipičan za obavlјanje poslova na radnom mestu za finansijsko poslovanje.
V. Ponašajne kompetencije:
1. upravlјanje informacijama, 2. upravlјanje zadacima i ostvarivanje rezultata, 3. orijentacija ka učenju i promenama, 4. izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa, 5. savesnost, posvećenost i integritet. Provera će se vršiti na osnovu intervjua baziranog na kompetencijama.
Poslednja faza izbornog postupka je intervju koji podrazumeva razgovor sa kandidatom u cilјu procene motivacije za rad na radnom mestu za finansijsko poslovanje i prihvatanja vrednosti državnih organa.
Prema navedenom redosledu, provera kompetencija će se izvršiti u vremenskom okviru koji je propisan Uredbom o internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima.
Komisija će na osnovu postignutih rezultata kandidata u svim fazama izbornog postupka sačiniti listu svih kandidata koji su ispunili merila propisana za izbor rangiranjem prema rezultatima kandidata od najvećeg ka najmanjem.
Komisija će listu kandidata koji su ispunili merila za izbor dostaviti V.F. predsednika ili predsedniku Višeg suda u Subotici.
VI Adresa na koju se podnosi popunjen obrazac prijave: Prijave na konkurs šalјu se poštom na adresu Viši sud u Subotici, 24000 Subotica, ulica Senćanski put br. 1. sa naznakom „Za javni konkurs”.
VII Lice zaduženo za davanje obaveštenja o konkursu: Jelena Zelić, sekretarka suda, br. tel. 024/554-111 lokal 2193.
VIII Opšti uslovi za zaposlenje: državlјanstvo Republike Srbije; opšta zdravstvena sposobnost; da je kandidat punoletan; da kandidatu ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa; da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci; da se protiv njega ne vodi krivični postupak.
IX Rok za podnošenje prijava: Rok za podnošenje prijava je 8 dana i počinje da teče narednog dana od dana objavlјivanja javnog konkursa u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošlјavanje.
X Prijava na javni konkurs: vrši se na Obrascu prijave koji je dostupan na internet prezentaciji Službe za upravlјanje kadrovima, kao i na interent prezentaciji Višeg suda u Subotici.
Prilikom predaje prijave na javni konkurs prijava dobija šifru pod kojom podnosilac prijave učestvuje u dalјem izbornom postupku. Šifra prijave unosi se u obrazac prijave nakon što komisija sastavi spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak. Podnosilac prijave se obaveštava o dodelјenoj šifri u roku od tri dana od prijema prijave, dostavlјanjem navedenog podatka na način koji je u prijavi naznačio za dostavu obaveštenja.
XI Dokazi koje prilažu kandidati koji su uspešno prošli faze izbornog postupka pre intervjua sa Konkursnom komisijom: uverenje o državlјanstvu; dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti; izvod iz matične knjige rođenih; diploma kojom se potvrđuje stručna sprema; dokaz o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima, dokaz o radnom iskustvu u struci (potvrda, rešenje i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, u kom periodu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo).
Državni službenik koji se prijavlјuje na javni konkurs, umesto uverenja o državlјanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen.
Svi dokazi se prilažu u originalu ili u overenoj kopiji.
Napomena: Zakonom o opštem upravnom postupku („Sl. glasnik RS“, br. 18/16, 95/18 i 2/23) propisano je, između ostalog, da su organi u obavezi da po službenoj dužnosti, kada je to nephodno za odlučivanje u skladu sa zakonskim rokovima, besplatno razmenjuju, vrše uvid, obrađuju i pribavlјaju lične podatke o činjenicima sadržanim u službenim evidencijama, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama. Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državlјanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima. Potrebno je da kandidat u delu Izjava u obrascu prijave, zaokruži na koji način želi da se pribave njegovi podaci iz službenih evidencija.
Rok za podnošenje dokaza: Kandidati koji su uspešno prošli prethodne faze izbornog postupka, pre intervjua sa Konkursnom komisijom biće pozvani da u roku od pet radnih dana od dana prijema obaveštenja dostave dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku. Kandidati koji ne dostave dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku, odnosno koji na osnovu dostavlјenih ili pribavlјenih dokaza ne ispunjavaju uslove za zaposlenje, biće pismeno obavešteni da su isklјučeni iz dalјeg izbornog postupka. Dokazi se dostavlјaju na adresu Višeg suda u Subotici.
XII Datum i mesto provere kompetencija kandidata u izbornom postupku: Kandidati među kojima se sprovodi izborni postupak obaveštavaju se o tome kada počinje izborni postupak najmanje tri dana pre otpočinjanja izbornog postupka. Kandidati se na početku svake faze izbornog postupka obaveštavaju o tome kad počinje provera kompetencija u istoj ili narednoj fazi izbornog postupka. Kandidat koji ne ispuni unapred određeno merilo za proveru određene kompetencije ili se ne odazove pozivu da učestvuje u proveri jedne kompetencije isklјučuje se iz dalјeg toka izbornog postupka o čemu će biti obavešten. Provera opštih, posebnih i ponašajnih funkcionalnih kompetencija i intervju obaviće se u prostorijama Višeg sudu u Subotici. Neblagovremene, nedopuštene, nerazumlјive ili nepotpune prijave biće odbačene. Javni konkurs se oglašava na internet prezentaciji i oglasnoj tabli suda, na portalu e-uprave i na internet prezentaciji i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošlјavanje. Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotreblјeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.


Skoro postavljeni poslovi VIŠI SUD U SUBOTICI


Pregledano: 156 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters