Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Tehničar za IT podršku, u zvanju referenta Puno radno vreme

na OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO u Despotovac (Poslato na 20-03-2024)

JAVNI KONKURS
ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA

I Organ u kome se radno mesto popunjava: Osnovno javno tužilaštvo u Despotovcu, Saveza Boraca 71, 35213 Despotovac.

II Radno mesto koja se popunjava:

Tehničar za IT podršku, u zvanju referenta

III Opis poslova: Tehničar za IT podršku instalira i održava sistemski i komunikacioni softver, računske mreže, računare, štampače i drugu perifernu opremu, instalira i održava aktivnu i pasivnu komunikacionu opremu, administrira „LAN” mrežu u tužilaštvu, pruža osnovno upoznavanje korisnika sa načinom rada pomoću računara i priključenjem na internet, prati virusne programe na internetu i primenjuje antivirusne zaštite, izrađuje prateću dokumentaciju, vodi evidenciju u okviru pravosudno-informacionog sistema Srbije i Programa za elektronsku evidenciju i upravljanje predmetima u javnim tužilaštvima – SAPO program (Standardized Sofware Application of the Prosecution Office) i pomaže u obuci korisnika na svim poslovnim aplikacijama u okviru pravosudnog informacionog sistema Srbije i SAPO programa i pomaže u sprovođenju statističkih poslova, obavlja i druge poslove po nalogu javnog tužioca.

IV Uslovi: IV stepen srednje stručne spreme tehničkog smera ili gimnazija, položen državni stručni ispit i potrebne kompetencije za ovo radno mesto.

V Faze izbornog postupka:
Izborni postupak sprovodi se iz više obaveznih faza u kojima se proveravaju opšte funkcionalne kompetencije, posebne funkcionalne kompetencije, ponašajne kompetencije i faza u kojoj se sprovodi intervju sa Komisijom.

1. Provera opštih funkcionalnih kompetencija:
Svim kandidatima koji učestvuju u izbornom postupku prvo se proveravaju opšte funkcionalne kompetencije i to: – organizacija i rad državnih organa Republike Srbije (provera će se vršiti putem pisanog testa), – digitalna pismenost (provera će se vršiti praktičnim radom na računaru ili uvidom u dokaz – sertifikat o poznavanju rada na računaru), – poslovna komunikacija (provera će se vršiti pisanom simulacijom).

Napomena: U pogledu provere opšte funkcionalne kompetencije digitalna pismenost, ako kandidat poseduje važeći sertifikat, potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o poznavanju rada na računaru, na traženom nivou i želi da na osnovu njega budete oslobođeni testiranja kompetencije – digitalna pismenost, neophodno je da uz prijavni obrazac (uredno i u potpunosti popunjen u delu *Rad na računaru) dostavi i traženi dokaz u originalu ili overenoj fotokopiji. Komisija će na osnovu priloženog dokaza doneti odluku da li može ili ne može da prihvati dokaz koji ste priložili umesto testovne provere.

2. Provera posebnih funkcionalnih kompetencija: nakon sačinjavanja izveštaja o rezultatima provere opštih funkcionalnih kompetencijama, među kandidatima koji su ispunili merila za proveru opštih funkcionalnih kompetencija, vrši se provera posebnih funkcionalnih kompetencija i to:
Posebne funkcionalne kompetencije se proveravaju pismenim testom, a koji se sprovodi radi provere potrebnih kompetencija za rad na navedenim radnim mestom u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Osnovnom javnom tužilaštvu u Despotovcu i usmenim razgovorom sa kadidatom-rešavanje zadataka koji je tipičan za radno mesto za koji je konkurs raspisan. Komisija će sačiniti test od 15 pitanja i tri zadatka, od kojih će metodom slučajnog odabira izabrati test i zadatak koji će rešavati prijavljeni kandidati.

Provera posebnih funkcionalnih kompetencija vršiće se pisanim putem – testom i usmenim putem – razgovorom sa kandidatom.

3. Provera ponašajnih kompetencija: nakon provere opštih i posebnih funkcionalnih kompetencija sprovešće se provera ponašajnih kompetencija i to: upravljanje informacijama, upravljanje zadacima i ostvarivanje rezultata rada, orijentacija ka učenju i promenama, izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa, savesnost, posvećenost i integritet – provera će se vršiti od strane diplomiranog psihologa – pisanim putem – upitnik i usmenim razgovorom sa kandidatom.

4. Intervju sa komisijom i vrednovanje kandidata: nakon provere ponašajnih kompetencija Konkursna komisija će obaviti intervju sa kandidatima, koja podrazumeva razgovor sa kandidatima u cilju procene motivacije za rad na radnom mestu i prihvatanje vrednosti državnih organa.

Sve navedene kompetencije komisija će proveriti u roku od dva meseca, računajući od dana isteka roka za podnošenje prijava na oglas po predmetnom javnom konkursu.

VI Mesto rada: Osnovno javno tužilaštvo u Despotovcu, ulica Saveza Boraca broj 71, 35213 Despotovac.

VII Trajanje radnog odnosa: radni odnos se zasniva na neodređeno vreme.

VIII Opšti uslovi za zaposlenje: da je učesnik konkursa državljanin Republike Srbije, da je učesnik konkursa punoletan, da ima propisanu stručnu spremu i da ispunjava uslove određene zakonom i Pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta, da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa, da učesnik konkursa nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci (čl. 45. st. 1. Zakona o državnim službenicima).

IX Obrazac prijave na konkurs i dokazi koji se prilažu: Prijava na javni konkurs podnosi se na obrascu prijave koji je dostupan na internet stranici Osnovnog javnog tužilaštva u Despotovcu www.despotovac.ojt.rs ili u štampanoj verziji u upravi tužilaštva, Saveza Boraca broj 71, 35213 Despotovac. Obrazac prijave mora biti svojeručno potpisan. Obrazac prijave na konkurs sadrži: podatke o konkursu, lične podatke, adresu stanovanja, telefon, elektronsku adresu, obrazovanje, stručne i druge ispite podnosioca prijave koji su uslov za zasnivanje radnog odnosa, podatak o znanju rada na računaru, podatak o znanju stranog jezika, dodatne edukacije, radno iskustvo, posebne uslove, dobrovoljno datu izjavu o pripadnosti nacionalnoj manjini, posebne izjave od značaja za učešće u konkursnim postupcima u državim organima; Prijava na javni konkurs može se podneti putem pošte ili neposredno na adresu: Osnovno javno tužilaštvo u Despotovcu, 35213 Despotovac, Saveza Boraca broj 71. Prilikom prijema prijave na javni konkurs, prijava dobija šifru pod kojom podnosilac prijave učestvuje na javnom konkursu. Podnosilac prijave biće obavešten o dodeljenoj šifri u roku od tri dana od dana prijema prijave na način koji je u prijavi naznačio za dostavu obaveštenja.

Napomena: Odredbom člana 9. i člana 103. Zakona o opštem upravnom postupku propisano je, između ostalog, da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama.

Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o položenom pravosudnom ispitu, uverenje o položenom državnom stručnom ispitu, uverenje da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

X Datum i mesto provere kompetencija učesnika konkursa u izbornom postupku: sa učesnicima konkursa čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i koji ispunjavaju uslove predviđene oglasom o javnom konkursu na osnovu podataka navedenih u obrascu prijave na javni konkurs, sprovešće se izborni postupak, o čemu će učesnici konkursa biti obavešteni na kontakte (adrese, brojevi telefona ili e-mail adrese) koje su naveli u prijavi.

Provera svih kompetencija obaviće se u prostorijama Osnovnog javnog tužilaštva u Despotovcu, 35213 Despotovac, Saveza Boraca broj 71. Učesnici konkursa koji su uspešno prošli jednu fazu izbornog posupka obaveštavaju se o datumu, mestu i vremenu sprovođenja naredne faze postupka na kontakte (brojeve telefona ili e-mail adrese) koje navedu u svojim obrascima prijave.

XI Opšti, ostali dokazi koje prilažu samo kandidati koji su uspešno prošli faze izbornog postupka pre intervjua sa komisijom: original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih, original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu- uverenje da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci (izdaje nadležna Policijska uprava, ne starije od 6 meseci), izjava pod krivičnom, materijalnom i moralnom odgovornošću da kandidatu ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa, overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema, za radno mesto tužilački pomoćnik, u zvanju viši javnotužilački saradnik, koje je upodobljeno zvanju samostalni savetnik, uverenje o položenom pravosudnom ispitu, za radno mesto upisničar, u zvanju referent, uverenje o položenom državnom stručnom ispitu, original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrde, rešenja i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo), sertifikat ili drugi dokaz o poznavanju rada na računaru (ukoliko poseduje iste).

Navedene dokaze kandidat može dostaviti uz prijavu i sam, a u cilju efikasnijeg i bržeg sprovođenja izbornog postupka.

Kandidati koji su uspešno prošli faze izbornog postupka pre intervjua sa komisijom pozvaće se da u roku od 5 (pet) radnih dana od dana prijema obaveštenja prilože ostale dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku. Kandidati koji u ostavljenom roku ne prilože ostale dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku, odnosno koji na osnovu dostavljenih ili pribavljenih dokaza ne ispunjavaju uslove za zaposlenje, pisanim putem se obaveštavaju da su isključeni iz daljeg izbornog postupka. Dokazi se dostavljaju na adesu navedenu u oglasu.

Državni službenik koji se prijavljuje na javni konkurs, umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen.

Svi dokazi se prilažu u originalu ili fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, odnosno opštinskim upravama kao povereni poslovi).

XII Rok za podnošenje prijave na javni konkurs je: 8 dana od dana oglašavanja javnog konkursa u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje „Poslovi”.

XIII Adresa na koju se podnosi prijava na javni konkurs: Osnovno javno tužilaštvo u Despotovcu, 35213 Despotovac, Saveza Boraca broj 71, sa naznakom „Za javni konkurs“.

XIV Izborni postupak: Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove za zaposlenje na radnom mestu i među kojima se sprovodi izborni postupak, objavljuje se na internet prezentaciji ovog Tužilaštva, prema šiframa njihove prijave.

Kandidate koji uspešno završe pismenu proveru opštih funkcionalnih kompetencija konkursna komisija će obavestiti o vremenu i mestu provere posebnih funkcionalnih kompetencija, a potom i o vremenu i mestu provere ponašajnih kompetencija i na kraju obaviti intervju sa kandidatim.

Lice koja je zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu je: Miloš Milošević, viši javnotužilački saradnik, kontakt telefon: 035/611-018.

Napomena:
Svi dokazi se prilažu na srpskom jeziku, odnosno ukoliko su na stranom jeziku moraju biti prevedeni na srpski jezik i overeni od strane ovlašćenog tumača.
Diploma kojom se potvrđuje stručna sprema, a koja je stečena u inostranstvu, mora biti nostrifikovana.
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave biće odbačene.
Kandidati koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu podležu probnom radu u trajanju od šest meseci. Kandidati bez položenog državnog stručnog ispita za rad u državnim organima primaju se na rad pod uslovom da taj ispit polože do okončanja probnog rada. Kandidati sa položenim državnim stručnim ispitom nemaju prednost u izbornom postupku u odnosu na kandidate bez položenog državnog stručnog ispita.
Obaveštavaju se učesnici javnog konkursa da će se dokumentacija vraćati isključivo na pisani zahtev učesnika.
Javni konkurs sprovodi Konkursna komisija koju je imenovao V.F. Glavnog javnog tužioca Osnovnog javnog tužilaštva u Despotovcu.
Ovaj konkurs se objavljuje na internet prezentaciji Osnovnog javnog tužilaštva u Despotovcu www.despotovac.ojt.rs, na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima www.suk.gov.rs, na oglasnoj tabli, internet prezentaciji i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje „Poslovi“.
Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru opštih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na sajtu Osnovnog javnog tužilaštva u Despotovcu www.despotovac.ojt.rs.Skoro postavljeni poslovi OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO


Pregledano: 163 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters