Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik turističke grupe predmeta na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana Puno radno vreme

na EKONOMSKO-TRGOVINSKA ŠKOLA u Bor (Poslato na 28-03-2024)

EKONOMSKO-TRGOVINSKA ŠKOLA
19210 Bor, Beogradska 10 tel. 060/2727-982
Nastavnik turističke grupe predmeta
na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana
USLOVI: Kandidati treba da ispunjavaju uslove propisane čl. 139. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 88/2017, 27/2018 – drugi zakon, 10/2019, 27/2018 – drugi zakon, 6/2020, 129/2021 i 92/2023 – u dalјem tekstu: Zakon). Pored toga, potrebno je da kandidati: 1) imaju odgovarajuće obrazovanje u skladu sa čl. 140. i 142. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja kao i obrazovanje u pogledu vrste stručne spreme: za nastavnika turističke grupe predmeta za područje rada Trgovina, ugostitelјstvo i turizam („Sl. glasnik RS – Prosvetni glasnik”, br. 4/22 i 14/22) diplomirani ekonomista; diplomirani turizmolog; diplomirani geograf – turizmolog; diplomirani geograf (turizmolog); diplomirani ekonomista – menadžer za turizam, smer turistički menadžment; diplomirani ekonomista – menadžer za hotelijerstvo, smer hotelijerski menadžment; diplomirani menadžer u turizmu; diplomirani menadžer u hotelijerstvu; master ekonomista, prethodno završene osnovne akademske studije u oblasti ekonomije; master turizmolog, prethodno završene osnovne akademske studije u oblasti ekonomije ili geografije; master ekonomista, prethodno završene osnovne akademske studije na studijskom programu Turizam i hotelijerstvo; master ekonomista, prethodno završene osnovne akademske studije u oblasti geografije, turizma i hotelijerstva; master menadžer, prethodno završene osnovne akademske studije na studijskom programu: menadžer u turizmu ili menadžer u hotelijerstvu; master menadžer, prethodno završene osnovne akademske studije na studijskom programu: Hotelijerstvo i turizam; master profesor predmetne nastave, prethodno završene osnovne akademske studije u oblasti Ekonomije; master profesor predmetne nastave, prethodno završene osnovne akademske studije na studijskom programu Turizam i hotelijerstvo; master profesor stručnih predmeta, prethodno završene osnovne akademske studije u oblasti Ekonomije; master profesor stručnih predmeta, prethodno završene osnovne akademske studije na studijskom programu Turizam i hotelijerstvo;master poslovni informatičar, prethodno završene osnovne akademske studije na studijskom programu Ekonomija, poslovno upravlјanje i statistika. 2) imaju psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3) nisu osuđivani pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskrnavlјenje, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) imaju državlјanstvo Republike Srbije; 5) znaju srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Kandidati popunjavaju prijavni formular sa internet sajta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a potrebnu dokumentaciju zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavlјaju ustanovi. Dokazi o ispunjenosti uslova iz tačaka 1), 3) i 4) podnose se uz prijavu na konkurs, a dokaz o ispunjenosti uslova iz tačke 2) pre zaklјučenja ugovora o radu. Dokumenta se prilažu u originalu ili overenom prepisu – fotokopijama. Nepotpune i neblagovremene prijave prijave se neće razmatrati. Prijave sa traženom dokumentacijom slati na adresu: Ekonomsko-trgovinska škola, Beogradska 10, 19210 Bor, sa naznakom „Prijava na konkurs”. Rok za prijavlјivanje po konkursu je 8 dana od dana objavlјivanja konkursa. Bliže informacije o konkursu mogu se dobiti kod sekretara škole na broj telefona: 060/2727-982.


Skoro postavljeni poslovi EKONOMSKO-TRGOVINSKA ŠKOLA


Pregledano: 121 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters