Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik hemije sa 20% radnog vremena na određeno vreme, radi zamene odsutne zaposlene preko 60 dan Puno radno vreme

na OŠ „VUK KARADžIĆ” u Aranđelovac (Poslato na 28-03-2024)

OŠ „VUK KARADžIĆ”
34307 Stojnik, Aranđelovac tel. 034/6707-231
e-mail: osstojnik@gmail.com
Nastavnik hemije sa 20% radnog vremena na određeno vreme, radi zamene odsutne zaposlene preko 60 dana
USLOVI: Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa propisanih članom 24. Zakonom o radu („Službeni glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – odluka US, 113/17 i 95/2018 – autentično tumačenje) u radni odnos za obavlјanje poslova nastavnika hemije može biti primlјen kandidat koji ispunjava i sledeće uslove: da ima odgovarajuće obrazovanje propisano članom 139.,140. i 142. i 144. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 88/2017, 27/2018 – dr. zakon, 27/2018 – dr. Zakon, 10/2019, 6/2020 i 129/21) i članom stav 1. tačka 3. 6) Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS”, br. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020,16/2020, 19/2020, 3/2021 i 4/2021); da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskrvnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da ima državlјanstvo Republike Srbije; da zna srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Kandidati popunjavaju prijavni formular koji se preuzima sa internet stranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (http://www.mpn.gov. rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZAKONKURISANjE.doc), a potrebnu dokumentaciju zajedno sa popunjenim i odštampanim prijavnim formularom dostavlјaju Školi u roku od 8 dana od dana objavlјivanja Konkursa. Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži: popunjen i odštampan prijavni formular; overenu fotokopiju diplome o stečenom odgovarajućem visokom obrazovanju iz člana 140. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja: 1) na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije) i to: (1) studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta; (2) studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koje su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, a u skladu sa članom 142. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja; izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena kopija); dokaz iz kaznene evidencije MUP-a da kandidat nije osuđivan za krivična dela navedena u uslovima iz člana 139. stav 1. tačka 3. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (original ili overena kopija ne straija od 6 meseci); uverenje o državlјanstvu Republike Srbije (original ili overena kopija); dokaz odgovarajuće visokoškolske ustanove o poznavanju jezika na kome se izvodi obrazovno-vaspitni rad, ukoliko obrazovanje nije stečeno na srpskom jeziku (original ili overena kopija); lekarsko uverenje da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima ovaj dokument je potrebno da dostavi jedino izabrani kandidat pre zaklјučivanja ugovora o radu. Konkurs se objavlјuje u publikaciji „Poslovi“ pri Nacionalnoj službi za zapošlјavanje (NSZ). Konkurs sprovodi konkursna Komisija imenovana od strane direktora Škole. Komisija utvrđuje ispunjenost uslova kandidata za prijem u radni odnos iz člana 139. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, u roku od osam dana od isteka roka za prijem prijava. Kandidati koji ispunjavaju uslov za prijem u radni odnos iz člana 139. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, u roku od osam dana upućuju se na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapošlјavanja primenom standradizovanih postupaka. Konkursna komisija sačinjava listu kandidata koji ispunjavaju uslove za prijem u radni odnos u roku od osam dana od dana prijema rezultata psihološke procene sposobnosti za rad sa decom i učenicima. Konkursna komisija obavlјa razgovor sa kandidatima sa liste, sačinjava obrazloženu listu svih kandidata koji ispunjavaju uslove i dostavlјa je direktoru u roku od osam dana od dana obavlјenog razgovora sa kandidatima. Direktor škole donosi rešenje o izboru kandidata po konkursu u roku od osam dana od dana dostavlјanja obrazložene liste konkursne komisije. Kandidat nezadovolјan rešenjem o izabranom kandidatu može da podnese žalbu organu upravlјanja, u roku od osam dana od dana dostavlјanja rešenja. Organ upravlјanja o žalbi odlučuje u roku od 15 dana od dana podnošenja žalbe. Kandidat koji je učestvovao u izbornom postupku ima pravo da, pod nadzorom ovlašćenog lica u ustanovi, pregleda svu dokumentaciju, u skladu sa zakonom. Rok za prijavlјivanje na konkurs je 8 dana od dana objavlјivanja konkursa. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Ako po konkursu nije izabran nijedan kandidat, raspisuje se novi konkurs u roku od osam dana. Prijave treba poslati u zatvorenoj koverti sa naznakom „Za konkurs“ na adresu OŠ „Vuk Karadžić” Stojnik, 34307 Stojnik ili dostaviti lično u prostorijama škole. Bliže informacije o konkursu mogu se dobiti kod sekretara
Škole i putem mejla osstojnik@gmail.com


Skoro postavljeni poslovi OŠ „VUK KARADžIĆ”


Pregledano: 89 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters