0

Aplikacija

Medicinska sestra – vaspitač 5 izvršilaca Puno radno vreme

na PREDŠKOLSKA USTANOVA „MLADOST“ u Novi Pazar (Poslato na 28-03-2024)

PREDŠKOLSKA USTANOVA „MLADOST“
36300 Novi Pazar, Lug 1 tel. 020/312-763
Medicinska sestra – vaspitač
5 izvršilaca
USLOVI: 1. da kandidat ima odgovarajuće srednje obrazovanje – medicinska sestra – vaspitač ili odgovrajuće više obrazovanje, odnosno odgovarajuće visoko obrazovanje na studijama prvog stepena (osnovne stukovne studije ili specijalističke strukovne studije) na kojima je sposoblјeno za rad sa decom jaslenog uzrasta – vaspitač; 2. da kandidat ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom; 3. da kandidat nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje 3 meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4. da kandidat ima državlјanstvo Republike Srbije; 5. da kandidat zna srpski jezik i jezik na kojem se ostvaruje vaspitno-obrazovni rad (vaspitno-obrazovni rad se ostvaruje na srpskom i bosanskom jeziku). Kandidati popunjavaju prijavni formular za prijavu na konkurs koji se nalazi na zvaničnoj stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Uz odštampani prijavni formular i kraću biografiju, kandidat dostavlјa: 1. original ili overenu fotokopiju diplome o odgovarajućoj stručnoj spremi ili uverenja o stečenoj stručnoj spremi; 2. izvod iz MK rođenih (original ili overena kopija); 3. uverenje o državlјanstvu (original ili overena kopija), ne starije od 6 meseci; 4. ako kandidat nije stekao odgovarajuće obrazovanje na srpskom jeziku, potvrdu ili uverenje da je položio ispit iz srpskog jezika po programu odgovarajuće školske ustanove; 5. uverenje da lice nije osuđivano (izvod iz kaznene evidencije izdat od Policijske uprave); 6. lekarsko uverenje izabrani kandidati dostavlјaju pre zaklјučenja ugovora o radu. Rok za podnošenje prijava (sa dokazima o ispunjenosti uslova) je 8 (osam) dana od dana objavlјivanja konkursa u novinama Nacionalne službe za zapošlјavanje „Poslovi”. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom na adresu: Predškolska ustanova „Mladost” iz Novog Pazara, ul. Lug br. 1, 36300 Novi Pazar. Bliže informacije o konkursu mogu se dobiti na broj tel. 020/312-763.


Skoro postavljeni poslovi PREDŠKOLSKA USTANOVA „MLADOST“


Pregledano: 112 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters