0

Aplikacija

Vaspitač 15 izvršilaca Puno radno vreme

na PREDŠKOLSKA USTANOVA „MLADOST“ u Novi Pazar (Poslato na 28-03-2024)

PREDŠKOLSKA USTANOVA „MLADOST“
36300 Novi Pazar, Lug 1 tel. 020/312-763
Vaspitač
15 izvršilaca
USLOVI: 1. da kandidat ima odgovarajuće više obrazovanje, odnosno odgovarajuće visoko obrazovanje na studijama prvog stepena (osnovne akademske studije, osnovne strukovne studije ili specijalističke strukovne studije) ili na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili master strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine – vaspitač; 2. kandidat mora da ima obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečeno na visokoškolskoj ustanovi u toku studija ili nakon diplomiranja, od najmanje 30 bodova, od kojih najmanje po šest bodova iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina i šest bodova prakse u ustanovi, u skladu sa evropskim sistemom prenosa bodova; 3. da kandidat ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom; 4. da kandidat nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje 3 meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 5. da kandidat ima državlјanstvo Republike Srbije; 6. da kandidat zna srpski jezik i jezik na kojem se ostvaruje vaspitno-obrazovni rad (vaspitno-obrazovni rad se ostvaruje na srpskom i bosanskom jeziku). Kandidati popunjavaju prijavni formular za prijavu na konkurs koji se nalazi na zvaničnoj stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Uz odštampani prijavni formular i kraću biografiju, kandidat dostavlјa: 1. original ili overenu fotokopiju diplome o odgovarajućoj stručnoj spremi ili uverenja o stečenoj stručnoj spremi, a kandidat koji je završio studije drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili master strukovne studije) dostavlјa i original ili overenu fotokopiju diplome sa studija prvog stepena; 2. izvod iz MK rođenih (original ili overena kopija); 3. uverenje o državlјanstvu (original ili overena kopija), ne starije od 6 meseci; 4. potvrdu ili uverenje od visokoškolske ustanove da je kandidat u toku studija položio ispite iz pedagogije i psihologije, ili overenu fotokopiju uverenja da je kandidat položio stručni ispit, odnosno ispit za licencu; 5. ako kandidat nije stekao odgovarajuće obrazovanje na srpskom jeziku, potvrdu ili uverenje da je položio ispit iz srpskog jezika sa metodikom po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove, kao i potvrdu o poznavanju bosanskog jezika; 6. uverenje da lice nije osuđivano (izvod iz kaznene evidencije izdat od Policijske uprave); 7. lekarsko uverenje izabrani kandidati dostavlјaju pre zaklјučenja ugovora o radu. Rok za podnošenje prijava (sa dokazima o ispunjenosti uslova) je 8 (osam) dana od dana objavlјivanja konkursa u novinama Nacionalne službe za zapošlјavanje „Poslovi”. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom na adresu: Predškolska ustanova „Mladost” iz Novog Pazara, ul. Lug br. 1, 36 300 Novi Pazar. Bliže informacije o konkursu mogu se dobiti na broj telefona: 020/312-763.


Skoro postavljeni poslovi PREDŠKOLSKA USTANOVA „MLADOST“


Pregledano: 159 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters