0

Aplikacija

Nastavnik srpskog jezika i književnosti na određeno vreme do povratka zaposlene sa bolovanja; Nasta Puno radno vreme

na GIMNAZIJA NOVI PAZAR u Novi Pazar (Poslato na 28-03-2024)

GIMNAZIJA NOVI PAZAR
36300 Novi Pazar, Vuka Karadžića 7 tel. 020/5100-710
Nastavnik srpskog jezika i književnosti
na određeno vreme do povratka zaposlene sa bolovanja;
Nastavnik računarstva i informatike
na određeno vreme radi zamene direktora škole do isteka mandata
Nastavnik bosanskog jezika i književnosti;
na određeno vreme do povratka zaposlene sa porodilјskog odsustva
Nastavnik matematike na određeno vreme do povratka zaposlene sa porodilјskog odsustva 2 izvršioca
Nastavnik matematike na određeno vreme do povratka zaposlenog sa neplaćenog odsustva
Nastavnik matematike sa 50% radnog vremena na određeno vreme, radi zamene nastavnika koji obavlјa poslove pomoćnika direktora do 31.08.2024. godine
Nastavnik izbornih predmeta zdravlјe i sport i jezik, mediji i kultura
sa 50% radnog vremena na određeno vreme do povratka zaposlene sa porodilјskog odsustva
USLOVI: Uz prijavni formular, koji se preuzima sa internet stranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kandidati dostavlјaju potrebnu dokumentaciju u roku od 8 dana od dana objavlјivanja konkursa. Konkurs se objavlјuje u nedelјnom listu „Poslovi” pri Nacionalnoj službi za zapošlјavanje (NSZ). Konkurs sprovodi Konkursna komisija imenovana od strane direktora Škole. Kandidati za radno mesto nastavnika treba da ispunjavaju uslove iz člana 139. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i to: a) ima odgovarajuće visoko obrazovanje na studijama drugog stepena – (master akademske studije, specijalističke akademske studije i to: studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta; studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosnostručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, shodno Pravilniku o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u Gimnaziji; b) ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; v) ima državlјanstvo Republike Srbije; g) zna srpski jezik i jezik na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad; d) nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, niti za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje. Rok za prijavlјivanje na konkurs je 8 dana od dana objavlјivanja konkursa. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da dostave sledeća dokumenta: 1. overeni prepisi/fotokopije diploma o stečenom obrazovanju osnovnih i master studija; 2. Uverenje o državlјanstvu; 3. izvod iz matične knjige rođenih; 4. dokaz o znanju srpskog jezika i jezika na kojem se izvodi obrazovno-vaspitni rad (osim kandidata koji su odgovarajuće obrazovanje stekli na tim jezicima); 5. dokaz o neosuđivanosti i o nepostojanju diskriminatornog ponašanja. Dokazi o ispunjenosti uslova iz tačke 1. 2. 3. 4. i 5. dostavlјaju se uz prijavu, a dokaz o ispunjenosti uslova iz tačke V b) – lekarsko uverenje, pribavlјa se pre zaklјučenja ugovora o radu. Prijave treba poslati na adresu: Gimnazija, ul. Vuka Karadžića br. 7, 36300 Novi Pazar.


Skoro postavljeni poslovi GIMNAZIJA NOVI PAZAR


Pregledano: 79 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters