0

Aplikacija

Nastavnik istorije sa 40% norme na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana (sa Puno radno vreme

na ŠKOLA ZA DIZAJN TEKSTILA I KOŽE u Novi Pazar (Poslato na 28-03-2024)

ŠKOLA ZA DIZAJN TEKSTILA I KOŽE
36300 Novi Pazar, Vuka Karadžića bb.
tel. 020/318-373
Nastavnik istorije sa 40% norme na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana (sa VII SSS, VII/1 SSS)
Nastavnik stručnih predmeta za obrazovni profil tehničar dizajna grafike u području rada kultura, umetnost i javno informisanje na određeno vreme radi zamene
odsutnog zaposlenog preko 60 dana (sa VII SSS, VII/1 SSS)
Nastavnik praktične nastave u području rada tekstilstvo
na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana (sa VI SSS, VII SSS i VII/1 SSS
Pomoćni nastavnik u području rada tekstilstvo
na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana (sa IV SSS)
USLOVI: Na osnovu člana 139. Zakona o osnovama sistema orazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 88/2017, 27/2018 – dr. zakon, 10/2019, 27/2018 – dr. zakon, 6/2020, 129/2021 i 92/2023), u radni odnos u ustanovi može da bude primlјeno lice, pod uslovima propisanim Zakonom i to ako: 1) ima odgovarajuće obrazovanje; 2) ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3) nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) ima državlјanstvo Republike Srbije; 5) zna srpski jezik i jezik na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad (uverenje o poznavanju bosanskog jezika); Uslovi iz stava 1. ovog člana dokazuju se prilikom prijema u radni odnos i proveravaju se u toku rada. Dokazi o ispunjenosti uslova iz stava 1. tač. 1), 3)-5) ovog člana sastavni su deo prijave na konkurs, a dokaz iz stava 1. tačka 2) ovog člana pribavlјa se pre zaklјučenja ugovora o radu. Uz odštampani primerak prijemnog formulara koji je propisan na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, kandidati su dužni da dostave sledeću dokumentaciju: 1. dokaz o stručnoj spremi – diploma, original ili overena fotokopija, 2. izvod iz matične knjige rođenih, original ili overena fotokopija, 3. uverenje o državlјanstvu, original ili overena fotokopija, 4. dokaz o poznavanju jezika na kome obavlјa obrazovno-vaspitni rad, odnosno znanje srpskog i bosanskog jezika kandidat dokazuje stečenim srednjim, višim ili visokim obrazovanjem na srpskom i bosanskom jeziku ili da je kandidat položio ispit iz navedenih jezika po programu odgovarajuće višokoskolske ustanpove, u skladu sa članom 141. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. 5. uverenje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična dela iz člana 139. stav 1. tačka 3. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. (uverenja nadležnog Osnovnog i Prekršajnog suda, i uverenje izdato od Ministarstva unutrašnjih poslova RS) ne starije od 6 meseci. 6. uverenje Poverenika za rodnu ravnopravnost (da li je protiv kanidata utvrđeno diskriminatorno ponašanje u skladu sa Zakonom) Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, Bulevar kralјa Aleksandra 84, Beograd. Mejl: poverenik@ ravnopravnost.gov.rs. Nastavnik, vaspitač i stručni saradnik jeste lice koje je steklo odgovarajuće visoko brazovanje: 1) na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije) i to: (1) studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta; (2) studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka; 2) na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Lice iz stava 1. tačka 1) podtačka (2) ovog člana mora da ima završene studije prvog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta. Izuzetno, nastavnik i vaspitač jeste i lice sa stečenim odgovarajućim visokim obrazovanjem na studijama prvog stepena (osnovne akademske, odnosno strukovne i specijalističke strukovne studije), studijama u trajanju od tri godine ili višim obrazovanjem. Obavezno obrazovanje lica iz člana 140. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 88/2017, 27/2018 – dr. zakon, 10/2019, 27/2018 – dr. zakon, 6/2020, 129/2021 i 92/2023) je obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečeno na visokoškolskoj ustanovi u toku studija ili nakon diplomiranja, od najmanje 30 bodova, od kojih najmanje po šest bodova iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina i šest bodova prakse u ustanovi, u skladu sa evropskim sistemom prenosa bodova. Obrazovanje iz stava 1. ovog člana, nastavnik, vaspitač i stručni saradnik je obavezan da stekne u roku od jedne, a najviše dve godine od dana prijema u radni odnos, kao uslov za polaganje ispita za licencu. Program za sticanje obrazovanja iz stava 1. ovog člana ostvaruje visokoškolska ustanova u okviru akreditovanog studijskog programa ili kao program obrazovanja tokom čitavog života, u skladu sa propisima kojima se uređuje visoko obrazovanje. Smatra se da nastavnik, vaspitač i stručni saradnik koji je u toku studija položio ispite iz pedagogije i psihologije ili je položio stručni ispit, odnosno ispit za licencu ima obrazovanje iz stava 1. ovog člana zakona. Obrazovanje iz stava 1. ovog člana zakona nije obavezno za lice sa srednjim obrazovanjem: nastavnik praktične nastave. Napomena: lekarsko uverenje kandidat prilaže pre zaklјučivanja ugovora o radu. rijave sa potpunom dokumentacijom dostavlјaju se na adresu: Škola za dizajn tekstila i kože, Novi Pazar, Vuka Karadžića bb. Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana oglašavanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Kontakt telefon: 020/318-


Skoro postavljeni poslovi ŠKOLA ZA DIZAJN TEKSTILA I KOŽE


Pregledano: 85 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters