0

Aplikacija

Medicinska sestra-vaspitač Puno radno vreme

na PREDŠKOLSKA USTANOVA “PČELICA“ u Lazarevac (Poslato na 29-03-2024)

PREDŠKOLSKA USTANOVA “PČELICA“ Šumadijska 97a Lazarevac

Medicinska sestra-vaspitač može da bude lice koje ima završenu srednju medicinsku školu-smer medicinska sestra -vaspitač.

Kandidat koji se prijavljuje na radno mesto vaspitača i medicinske sestre-vaspitača na određeno vreme popunjava prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i uz odštampani prijavni formular treba da priloži:

dokaz da poseduje odgovarajuće obrazovanje ( original ili overenu fotokopiju diplome),
dokaz o znanju srpskog jezika ( dostavljaju samo kandidati koji odgovarajuće obrazovanje nisu stekli na srpskom jeziku, u tom slučaju kandidat dostavlja pisani dokaz da je položio srpski jezik po programu visokoškolske ustanove – original ili overenu fotokopiju),
dokaz da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskrvnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju i za koje nije, u skladu sa zakonom utvrđeno diskiminatorno ponašanje ( uverenje/potvrda iz MUP-a, ne starije od šest meseci, original ili overena fotokopija,
dokaz da je državljanin Republike Srbije ( original ili overenu fotokopiju-ne starije od šest meseci ),
dokaz da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima dostavlja kandidat pre zaključenja ugovora o radu (original ili overena fotokopija ),
Prijava na konkurs obavezno sadrži podatke o kandidatu ( ime, prezime, adresa prebivališta, odnosno boravišta, kontakt telefon i adresa elektronske pošte ako je kandidat poseduje).

Prijava sa potrebnom dokumentacijom podnosi se u zatvorenoj koverti sa naznakom: „Konkurs za vaspitača na određeno vreme“.

Dokumentacija se može dostaviti lično ili poštom na adresu: Predškolska ustanova „Pčelica“ Lazarevac, ul. Šumadijska, br. 97a, 11550 Lazarevac.

Predškolska ustanova nema obavezu da prijavljenom kandidatu vraća dokumentaciju.

NAPOMENA: Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u oglasima, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola i obrnuto (osim ukoliko specifičnim zahtevima posla nije drugačije propisano)

Podaci o poslu
Vremensko trajanje oglasa za posao:

28.03.2024. - 12.04.2024.
Vrsta rada:

Određeno
Broj radnika:

1
Mesto rada:

Beograd-Lazarevac;
Radno iskustvo:

Nije bitno
Stepen obrazovanja:

Srednja škola - IV stepen (4 godina)
Obrazovanje:

Vaspitanje i obrazovanje
Rad na računaru:

Jezik:

Srpski: Čitanje: Napredni(C1); Pisanje: Napredni(C1); Govor: Konverzacijski(C2); - Obavezno
Stepen obrazovanja:

Srednja škola - IV stepen (4 godina)
Napomena:

Odredbama člana 154. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl glasnik RS“ br 88/2017, 27/18-dr zakoni, 10/2019, 6/20 i 129/21) propisano je da direktor donosi odluku o raspisivanju konkursa i imenuje konkursnu komisiju koja sprovodi konkurs, dok je članom 155. stav 1. i stav 2. tačka 1. istog zakona utvrđeno da se radni odnos na određeno vreme u ustanovi zasniva na osnovu konkursa sprovedenog na način propisan za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vreme i da ustanova može da primi u radni odnos na određeno vreme lice.


Pregledano: 87 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters