Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Vaspitač na određeno vreme Puno radno vreme

na PU „DEČIJI OSMEH” u Surčin (Poslato na 03-04-2024)

PU „DEČIJI OSMEH”
11271 Surčin, Vojvođanska 448a tel. 060/4433-384
Vaspitač na određeno vreme
USLOVI: Visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili master strukovne studije), na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, na studijama prvog stepena (osnovne strukovne studije, osnovne akademske studije ili specijalističke strukovne studije) u trajanju od tri godine ili više obrazovanje. Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane članom 139. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS” br. 88/2017, 27/18-dr. zakoni, 10/2019), a to su: 1. odgovarajuće obrazovanje, 2. psihička, fizička i zdravstvena sposobnost za rad sa decom; 3. nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4. državlјanstvo Republike Srbije. 5. zna srpski jezik i jezik na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Dokazi o ispunjenosti uslova pod 1), 3), 4) i 5) su sastavni deo prijave na konkurs, a dokaz pod tačkom 2) pribavlјa se pre zaklјučenja ugovora o radu.
OSTALO: Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva, a potrebnu dokumentaciju, zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavlјaju Ustanovi. Uz prijavni formular na konkurs kandidat dostavlјa: biografiju (CV), dokaz o odgovarajućem obrazovanju (overenu kopiju diplome), uverenje o neosuđivanosti (original – da nije starije od 6 mesecia), uverenje o državlјanstvu (overena kopija ili original – da nije starije od 6 meseci), izvod iz matične knjige rođenih (overena kopija ili original). Dokaz o znanju srpskog jezika, dostavlјaju samo kandidati koji odgovarajuće obrazovanje nisu stekli na srpskom jeziku; Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti dostavlјa kandidat koji bude izabran, neposredno pre zaklјučivanja ugovora o radu. U postupku odlučivanja o izboru konkursna komisija vrši uži izbor kandidata koje upućuje na prethodnu psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima. Psihološku procenu sposobnosti vrši nadležna služba za poslove zapošlјavanja primenom standardizovanih postupaka. Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavlјivanja. Prijave na konkurs mogu se dostaviti putem pošte ili doneti lično na adresu: Predškolska ustanova „Dečiji osmeh”, Surčin 11271, ul. Vojvođanska br. 448a sa naznakom – „Za konkurs za radno mesto ___________ (navesti radno mesto za koje se kandidat prijavlјuje)“. Neblagovremene i nepotpune prijave se neće uzimati u obzir. Dokumenta se po okončanju konkursa ne vraćaju kandidatima.Pregledano: 113 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters