Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Direktor na mandatni period od četiri godine Puno radno vreme

na OŠ „ACA ALEKSIĆ” u Aleksandrovac (Poslato na 03-04-2024)

OŠ „ACA ALEKSIĆ”
37230 Aleksandrovac, Jaše Petrovića 6 tel. 037/3552-151
Direktor na mandatni period od četiri godine
USLOVI: Kandidat treba da ispunjava uslove iz člana 122., člana 139. i člana 140. stav 1. i 2. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („ Službeni glasnik RS” broj 88/17 ,27/18, 10/19, 6/20 ,129/21, 92/23) i to : da ima odgovarajuće visoko obrazovanje za nastavnika u osnovnoj školi, odnosno pedagoga ili psihologa iz člana 140. st. 1. i 2. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, to jest visoko obrazovanje stečeno: 1) na studijama drugog stepena - master akademske studije, master strukovne studije ili specijalističke akademske studije /1/ studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta; /2/ studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka ; ili 2) na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po pro¬pisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine), za nastavnika osnovne škole, pedagoga ili psihologa; ). Lice iz stava 1. tačka 1. podtačka 2. mora da ima završene studije prvog stepena iz naučne odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet odnosno grupu predmeta, posedovanje dozvole za rad (licence-položen stručni ispit )za nastavnika, vaspitača i stručnog saradnika; obuka i položen ispit za direktora ustanove (kandidat koji tu licencu ne poseduje može biti izabran, ali će biti dužan da ispit za direktora ustanove položi u roku od dve godine od dana stupanja na dužnost); posedovanje psihičke, fizičke i zdravstvene sposobnosti za rad sa decom i učenicima; posedovanje državlјanstva Republike Srbije; da zna srpski jezik na kome se izvodi obrazovno-vaspitni rad; da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, niti za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje, najmanje osam godina rada u ustanovi na poslovima obrazovanja i vaspitanja nakon stečenog odgovarajućeg obrazovanja. Ukoliko se na konkurs ne prijavi nijedan kandidat sa odgovarajućim obrazovanjem iz člana 140. st. 1. i 2. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, za direktora Škole može biti izabrano i lice koje, uz ispunjenost ostalih gore navedenih uslova, ima odgovarajuće obrazovanje iz člana 140. stav 3. istog zakona, to jest visoko obrazovanje stečeno na studijama prvog stepena (osnovne akademske, odnosno strukovne i specijalističke strukovne studije) ili na studijama u trajanju od tri godine, ili više obrazovanje ) za nastavnika te vrste škole, dozvolu za rad nastavnika, vaspitača i stručnog saradnika, obuku i položen ispit za direktora ustanove i najmanje deset godina rada na poslovima obrazovanja i vaspitanja u ustanovi, posle stečenog odgovarajućeg obrazovanja. Komisija za izbor direktora ceniće i dokaz o rezultatu stručno pedagoškog nadzora kandidata / izveštaj prosvetnog savetnika/ kao dokaz o rezultatima stručno pedagoškog nadzora i ocenu spolјašnjeg vrednovanja ako je kandidat prethodno obavlјao dužnost direktora škole. Direktor se bira na period od četiri godine. Uz prijavu na konkurs kandidati treba da prilože: dokaz o državlјanstvu Republike Srbije – prilaže se original ili overena fotokopija uverenja o državlјanstvu , ne starije od 6 meseci, original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih, ne stariji od 6 meseci, overenu fotokopiju diplome o stečenom odgovarajućem obrazovanju; dokaz da kandidat zna srpski jezik na kom se izvodi obrazovno-vaspitni rad (dostavlјaju samo kandidati koji odgovarajuće obrazovanje nisu stekli na srpskom jeziku) potvrda odgovarajuće visokoškolske ustanove da je položio ispit iz srpskog jezika, original ili overena fotokopija; overenu fotokopiju uverenja o položenom ispitu za licencu, odnosno stručnom ispitu nastavnika, vaspitača i stručnog saradnika ; potvrdu o radnom stažu u ustanovi na poslovima obrazovanja i vaspitanja nakon stečenog odgovarajućeg obrazovanja od najmanje osam godina, original ili overena fotokopija, original ili overena fotokopija uverenja o zdravstvenom stanju (lekarsko uverenje) sa utvrđenim psihičkim,fizičkim i zdravstvenim sposobnostima za rad sa decom i učenicima, ne stariji od 6 meseci, dokaz o neosuđivanosti i o nepostojanju diskriminatornog ponašanje prilaže se: 1) original ili overena fotokopija uverenja-izvoda iz kaznene evidencije Ministarstva unutrašnjih poslova, nadležne policijske uprave, da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, niti za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju i za koje nije u skladu sa zakonom utvrđeno diskriminatorsko ponašanje; ne stariji od 6 meseci, 2) original ili overena fotokopija uverenja nadležnog suda da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak, doneta naredba o sprovođenju istrage, pokrenuta optužnica ili doneto rešenje o određivanju pritvora; ne stariji od 6 meseci 3/ dokaz da protiv kandidata nije utvrđeno diskriminatorsko ponašanje-potvrda Poverenika za zaštitu ravnopravnosti -dokaz o rezultatima stručno-pedagoškog nadzora ustanove i ocenu spolјašnjeg vrednovanja-overena fotokopija izveštaja (samo kandidati na konkursu koji su prethodno obavlјali dužnost direktora ustanove); u suprotnom se dostavlјa potvrda nadležne školske uprave da u periodu njegovog mandata nije vršen stručno-pedagoški nadzor škole, original ili overena fotokopija, dokaz o rezultatu stručno pedagoškog nadzora u radu kandidata (overena fotokopija izveštaja prosvetnog savetnika) ako ga kandidat poseduje, u suprotnom se dostavlјa potvrda nadležne školske uprave da nije vršen stručno-pedagoški nadzor , original ili overena fotokopija, overena fotokopija uverenja o položenom ispitu za direktora ustanove-licence za direktora ustanove (ako je kandidat poseduje); pregled kretanja u službi sa biografskim podacima (neobavezno); dokaze o svojim stručnim i organizacionim sposobnostima (neobavezno); okvirni plan rada za vreme trajanja mandata. Kandidat popunjava prijavni formular (obrazac na zvaničnoj internet prezentaciji Ministarstva prosvete). Odštampani prijavni formular zajedno sa kompletnim dokazima o ispunjavanju uslova traženih konkursom slati u zatvorenoj koverti sa naznakom „prijava na konkurs za direktora” na adresu OŠ ”Aca Aleksić” u Aleksandrovcu, ulica Jaše Petrovića broj 6, 37230 Aleksandrovac ili doneti lično, radnim danom od 08.00 do 14.00 časova. Rok za prijavlјivanje na konkurs je 15 dana od dana objavlјivanja u publikaciji „Poslovi“. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje. Procedura izbora direktora sprovodi se u skladu sa odredbama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i Statuta OŠ „Aca Aleksić“. Bliže informacije o konkursu mogu se dobiti kod sekretara Škole i preko telefona 037/3552-151.


Skoro postavljeni poslovi OŠ „ACA ALEKSIĆ”


Pregledano: 185 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters