Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik za užu naučnu oblast Proizvodni i uslužni sistemi, organizacija i menadžment, u zvanju van Puno radno vreme

na FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA u Novi Sad (Poslato na 04-04-2024)

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA
21000 Novi Sad, Trg Dositeja Obradovića 6 tel. 021/4852-427
1. Nastavnik za užu naučnu oblast Proizvodni i uslužni sistemi, organizacija i menadžment, u zvanju vanrednog profesora na određeno vreme od 5 godina ili redovnog profesora
USLOVI: Završene doktorske studije, odnosno stečen naučni stepen doktora nauka, odnosno odbranjena doktorska disertacija iz oblasti Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment, da je prethodne stepene studija završio sa prosečnom ocenom najmanje osam (8), odnosno da ima najmanje tri godine pedagoškog iskustva na visokoškolskoj ustanovi, kao i uslovi propisani članom 74. Zakona o visokom obrazovanju, članom 143. Statuta Univerziteta u Novom Sadu, članom 14. Pravilnika o minimalnim uslovima za izbor nastavnika na Univerzitetu u Novom Sadu i članovima 2. i 3. Pravilnika o minimalnim kriterijumima za izbor nastavnika i saradnika na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.
2. Nastavnik za užu naučnu oblast Upravlјanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara u zvanju vanrednog profesora na određeno vreme od 5 godina ili redovnog profesora
USLOVI: Završene doktorske studije, odnosno stečen naučni stepen doktora nauka, odnosno odbranjena doktorska disertacija iz oblasti Građevinsko inženjerstvo ili Upravlјanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara, da je prethodne stepene studija završio sa prosečnom ocenom najmanje osam (8), odnosno da ima najmanje tri godine pedagoškog iskustva na visokoškolskoj ustanovi, kao i uslovi propisani članom 74. Zakona o visokom obrazovanju, članom 143. Statuta Univerziteta u Novom Sadu, članom 14. Pravilnika o minimalnim uslovima za izbor nastavnika na Univerzitetu u Novom Sadu i članovima 2. i 3. Pravilnika o minimalnim kriterijumima za izbor nastavnika i saradnika na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.
3. Nastavnik za užu umetničku oblast Scenska arhitektura, tehnika i dizajn – scenski dizajn u zvanju vanrednog profesora iz polјa umetnosti na određeno vreme od 5 godina ili redovnog profesora iz polјa umetnosti
USLOVI: Završene doktorske studije, odnosno odbranjena doktorska disertacija iz oblasti Arhitektura (Umetnost) ili IMT (Scenska arhitektura i dizajn) ili IMT (Scenski dizajn) ili završene master akademske studije iz oblasti Arhitektura (Umetnost) ili IMT (Scenska arhitektura i dizajn) ili IMT (Scenski dizajn), da je prethodne stepene studija završio sa prosečnom ocenom najmanje osam (8), odnosno da ima najmanje tri godine pedagoškog iskustva na visokoškolskoj ustanovi, kao i uslovi propisani članom 74. Zakona o visokom obrazovanju, članom 143. Statuta Univerziteta u Novom Sadu, članom 14. Pravilnika o minimalnim uslovima za izbor nastavnika na Univerzitetu u Novom Sadu i članovima 2. i 3. Pravilnika o minimalnim kriterijumima za izbor nastavnika i saradnika na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.
4. Nastavnik u zvanju docenta ili vanrednog profesora za užu naučnu oblast Arhitektonsko-urbanističko planiranje, projektovanje i teorija na određeno vreme od 5 godina
USLOVI: Završene doktorske studije, odnosno stečen naučni stepen doktora nauka, odnosno odbranjena doktorska disertacija iz oblasti Arhitektura (TT), da je prethodne stepene studija završio sa prosečnom ocenom najmanje osam (8), odnosno da ima najmanje tri godine pedagoškog iskustva na visokoškolskoj ustanovi, kao i uslovi propisani članom 74. Zakona o visokom obrazovanju, članom 143. Statuta Univerziteta u Novom Sadu, članom 14. Pravilnika o minimalnim uslovima za izbor nastavnika na Univerzitetu u Novom Sadu i članovima 2. i 3. Pravilnika o minimalnim kriterijumima za izbor nastavnika i saradnika na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.
5. Nastavnik u zvanju docenta ili vanrednog profesora za užu naučnu oblast Grafičko inženjerstvo na određeno vreme od 5 godina
USLOVI: Završene doktorske studije, odnosno stečen naučni stepen doktora nauka, odnosno odbranjena doktorska disertacija iz oblasti Grafičko inženjerstvo i dizajn, da je prethodne stepene studija završio sa prosečnom ocenom najmanje osam (8), odnosno da ima najmanje tri godine pedagoškog iskustva na visokoškolskoj ustanovi, kao i uslovi propisani članom 74. Zakona o visokom obrazovanju, članom 143. Statuta Univerziteta u Novom Sadu, članom 14. Pravilnika o minimalnim uslovima za izbor nastavnika na Univerzitetu u Novom Sadu i članovima 2. i 3. Pravilnika o minimalnim kriterijumima za izbor nastavnika i saradnika na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.
6. Nastavnik u zvanju docenta ili vanrednog profesora za užu naučnu oblast Procesi obrade skidanjem materijala
na određeno vreme od 5 godina
USLOVI: Završene doktorske studije, odnosno stečen naučni stepen doktora nauka, odnosno odbranjena doktorska disertacija iz oblasti Mašinsko inženjerstvo, da je prethodne stepene studija završio sa prosečnom ocenom najmanje osam (8), odnosno da ima najmanje tri godine pedagoškog iskustva na visokoškolskoj ustanovi, kao i uslovi propisani članom 74. Zakona o visokom obrazovanju, članom 143. Statuta Univerziteta u Novom Sadu, članom 14. Pravilnika o minimalnim uslovima za izbor nastavnika na Univerzitetu u Novom Sadu i članovima 2. i 3. Pravilnika o minimalnim kriterijumima za izbor nastavnika i saradnika na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.
7. Nastavnik u zvanju predavača za užu naučnu oblast Teorijska i primenjena matematika
na određeno vreme od 5 godina
USLOVI: Završene magistarske studije ili specijalističke akademske studije iz oblasti Primenjena matematika ili Matematičke nauke, uslovi propisani članom 74. Zakona o visokom obrazovanju, članom 143. Statuta Univerziteta u Novom Sadu, članom 5. Pravilnika o minimalnim kriterijumima za izbor nastavnika i saradnika na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu i člana 7. Pravilnika o minimalnim uslovima za izbor nastavnika na Univerzitetu u Novom Sadu za studijske programe strukovnih studija.
8. Nastavnik u zvanju predavača za užu naučnu oblast Primenjene računarske nauke i informatika na određeno vreme od 5 godina
USLOVI: Završene magistarske studije ili specijalističke akademske studije iz oblasti Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo ili IMT (Informacioni inženjering) ili IMT (Informacioni i analitički inženjering), uslovi propisani članom 74. Zakona o visokom obrazovanju, članom 143. Statuta Univerziteta u Novom Sadu, članom 5. Pravilnika o minimalnim kriterijumima za izbor nastavnika i saradnika na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu i člana 7. Pravilnika o minimalnim uslovima za izbor nastavnika na Univerzitetu u Novom Sadu za studijske programe strukovnih studija.
9. Saradnik u zvanju asistenta sa doktoratom za užu naučnu oblast Projektovanje i ispitivanje mašina i konstrukcija, transportna tehnika i logistika
na određeno vreme od 3 godine
USLOVI: Završene doktorske studije, odnosno stečen naučni naziv doktora nauka, odnosno doktora umetnosti ili odbranjena doktorska disertacija, iz oblasti Mašinsko inženjerstvo, kao i uslovi propisani članom 13. Pravilnika o minimalnim uslovima za izbor nastavnika i saradnika na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.
10. Saradnik u zvanju saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Planiranje, regulisanje i bezbednost saobraćaja
na određeno vreme od 1 godine
USLOVI: Završene studije prvog ili drugog stepena, odnosno završene osnovne akademske studije ili master akademske studije ili završen fakultet po zakonima važećim pre donošenja Zakona o visokom obrazovanju, sa prosečnom ocenom na svakom prethodnom stepenu studija od najmanje osam (8) iz oblasti Saobraćajno inženjerstvo ili Arhitektura(TT) i upisane doktorske akademske, master akademske studije ili specijalističke akademske studije, kao i uslovi propisani članom 83. Zakona o visokom obrazovanju, članom 155. Statuta Univerziteta u Novom Sadu, članom 163. Statuta Fakulteta tehničkih nauka, članom 11. Pravilnika o minimalnim kriterijumima za izbor nastavnika i saradnika na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.
OSTALO: Priložiti: 1. prijavu za zasnivanje radnog odnosa i izbor u zvanje (navesti zvanje, precizan naziv uže naučne oblasti i datum objavlјivanja konkursa); 2. kraću biografiju sa bibliografijom (spisak radova); 3. overene kopije diploma i dodataka diplomama sa svih nivoima studija. za diplome stečene u inostranstvu potrebno je priložiti dokaz o priznavanju strane visokoškolske isprave; 4. kopiranu ili očitanu ličnu kartu; 5. potvrdu o oceni rezultata pedagoškog rada-mišlјenje studenata, ukoliko kandidat poseduje pedagoško iskustvo; 6. potvrdu iz MUP-a da kandidat nije pravosnažno osuđivan za krivično delo protiv polne slobode, falsifikovanja isprave koju izdaje visokoškolska ustanova ili primanja mita u obavlјanju poslova u visokoškolskoj ustanovi; 7. kopije objavlјenih naučnih, odnosno stručnih radova u naučnim časopisima, zbornicima ili saopštenih na međunarodnim ili domaćim naučnim skupovima, odnosno priznatih umetničkih ostvarenja, originalnih stručnih ostvarenja (projekata, studija, patenata, originalnih metoda i sl.), objavlјenih udžbenika, monografija, praktikuma ili zbirki zadataka, za užu naučnu, umetničku, odnosno stručnu oblast za koju se bira; 8. dokaze o rukovođenju ili učešću u naučnim, odnosno umetničkim projektima, ostvarenim rezultatima u razvoju naučno-nastavnog podmlatka na fakultetu, učešću u završnim radovima na specijalističkim, master i dokotorskim akademskim studijama. Za izbor u zvanje saradnika u nastavi priložiti i: 1. potvrdu da je kandidat student master akademskih studija ili doktorskih akademskih studija ili specijalističkih akademskih studija. Za izbor u zvanje asistenta priložiti i: 1. Potvrdu da je kandidat student doktorskih studija. Ukoliko kandidat poseduje diplomu magistra nauka, odnosno magistra umetnosti i potvrdu da kandidat ima prihvaćenu temu doktorske disertacije, odnosno doktorskog umnetničkog projekta. Za izbor u zvanje: docenta, vanrednog profesora ili redovnog profesora priložiti i: 1. popunjen elektronski obrazac: Referat komisije o kandidatima za izbor u zvanje nastavnika-UNS_ Obrazac_izbori_kandidat_v1.4.pdf. Sajtu Univerziteta u Novom Sadu: https://www.uns.ac.rs/ index.php/univerzitet/javnost-rada-2/dokumenti/ aktiuns/send/45-izbor-u-zvanje/261-obrazac-izboru-zvanje Kandidat isti treba da pošalјe ne e-mail: opstaftn@uns.ac.rs i to u roku predviđenom za prijavu kandidata; 2. Za svaku odrednicu koju kandidat ispunjava neophodno je priložiti dokaz u formi odluke, rešenja, potvrde i sl. Za članstvo u udruženjima, odborima, organima upravlјanja i sl., neophodno je dostaviti potvrdu nadležnih institucija ili navesti link sa sajta institucije na kom se jasno vidi kandidatovo učešće u radu. Za članstvo u komisijama za izbore u zvanja, neophodno je dostaviti rešenje o imenovanju komisije. Za učešće u programskim i organizacionim odborima skupova, neophodno je dostaviti potvrdu o učešću ili navesti link sa sajta institucije na kom se jasno vidi kandidatovo učešće u radu. Za izbor u zvanje redovnog profesora, kao dokaze o citiranosti obavezno je dostaviti potvrdu Matice srpske, pored koje kandidat može dostaviti i druge dokaze (naučne radove u kojima se vidi citiranost, odštampanu listu citata sa Scopus-a i sl.). Ako je naučni rad koji predstavlјa uslov za izbor u zvanje nastavnika u štampi, neophodno je da autor priloži potvrdu uredništva časopisa sa podacima o nazivu članka, autorima i završenom procesu recenziranja. Prijave slati na gore navedenu adresu za svaki konkurs za sticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa, posebno. Komisija će razmatrati samo blagovremene prijave. Odluka o izboru u zvanje stupa na snagu počev od dana stupanja na snagu ugovora o radu. Rok za prijavu kandidata na konkurs je 8 dana od dana objavlјivanja.Skoro postavljeni poslovi FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA


Pregledano: 132 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters