Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Vaspitač na određeno vreme radi zamene odsutnog preko 60 dana Puno radno vreme

na PREDŠKOLSKA USTANOVA „MAJSKI CVET” u Veliko Gradište (Poslato na 04-04-2024)

PREDŠKOLSKA USTANOVA „MAJSKI CVET”
12220 Veliko Gradište, Boška Vrebalova 1 tel. 012/7662-633
Vaspitač na određeno vreme radi zamene odsutnog preko 60 dana
USLOVI: 1) da ima odgovarajuće obrazovanje. Pod odgovarajućim obrazovanjem smatra se visoko obrazovanje stečeno na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije) ili na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine – vaspitač ili visoko obrazovanje stečeno na studijama prvog stepena (osnovne akademske, odnosno strukovne studije i specijalističke strukovne studije), studijama u trajanju od tri godine ili višim obrazovanjem - vaspitač; 2) da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3) da nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) da ima državlјanstvo Republike Srbije; 5) da zna srpski jezik i jezik na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Dokazi o ispunjenosti uslova iz tač. 1), 3)-5) ovog člana sastavni su deo prijave na konkurs, a dokaz iz stava 1. tačka 2) ovog člana pribavlјa se pre zaklјučenja ugovora o radu. Kandidat je dužan da priloži: prijavni formular sa internet sajta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, potpisana biografija kandidata, original/overena kopija diplome, original/overena kopija uverenja o državlјanstvu, original/overena kopija uverenja o neosuđivanosti, dokaz o poznavanju jezika na kome se izvodi obrazovno vaspitni rad ukoliko je neophodan. Rok za podnošenje prijave: osam dana od dana objavlјivanja oglasa u publikaciji „Poslovi“. Lice zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu sekretar, Milan Mitić. Adresa na koju se podnose prijave: Boška Vrebalova br. 1, Veliko Gradište.
Medicinska sestra – vaspitač na određeno vreme
USLOVI: 1) da ima odgovarajuće srednje obrazovanje - medicinska sestra – vaspitač; 2) da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3) da nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) da ima državlјanstvo Republike Srbije; 5) da zna srpski jezik i jezik na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Dokazi o ispunjenosti uslova iz tač. 1), 3)-5) ovog člana sastavni su deo prijave na konkurs, a dokaz iz stava 1. tačka 2) ovog člana pribavlјa se pre zaklјučenja ugovora o radu. Kandidat je dužan da priloži: prijavni formular sa internet sajta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, potpisana biografija kandidata, original/overena kopija diplome, original/overena kopija uverenja o državlјanstvu, original/overena kopija uverenja o neosuđivanosti, dokaz o poznavanju jezika na kome se izvodi obrazovno vaspitni rad ukoliko je neophodan. Rok za podnošenje prijave: osam dana od dana objavlјivanja oglasa u publikaciji „Poslovi“. Lice zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu sekretar, Milan Mitić. Adresa na koju se podnose prijave: Boška Vrebalova br. 1, Veliko Gradište.


Pregledano: 106 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters