Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Direktor na period od 4 godine Puno radno vreme

na SREDNјA ŠKOLA “MILOJE VASIĆ“ u Veliko Gradište (Poslato na 04-04-2024)

SREDNјA ŠKOLA “MILOJE VASIĆ“
12220 Veliko Gradište, Žitni trg 4 tel. 012/663-131
Direktor na period od 4 godine
USLOVI: Za direktora može biti izabrano lice koje ispunjava uslove propisane članom 139. i članom 140. stav 1. i 2. Zakona osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS”, br. 88/17, 27/17-dr, zakon, 10/19, 6/20, 129/21 i 92/23):1) ima odgovarajuće obrazovanje: na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije) i to: studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta; studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Lice koje je steklo obrazovanje na studijama drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta kao i lice koje je steklo obrazovanje na studijama drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka mora da ima završene studije prvog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta; 2) ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3) nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskrvnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) ima državlјanstvo Republike Srbije; 5) zna srpski jezik i jezik na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad; 6) ima dozvolu za rad nastavnika, vaspitača i stručnog saradnika; 7) najmanje osam godina rada u ustanovi na poslovima obrazovanja i vaspitanja, nakon stečenog odgovarajućeg obrazovanja: 8) položen ispit za direktora ustanove (original ili overeni prepis ili overena fotokopija) - prijava koja ne bude sadržala uverenje o položenom ispitu za direktora ustanove neće se smatrati nepotpunom, a izabrani kandidat biće u obavezi da u zakonskom roku položi ispit. Uz prijavu kandidat podnosi sledeća dokumenata: 1) biografiju sa kratkim pregledom kretanja u službi i predlogom programa rada direktora ustanove; 2) overenu fotokopiju diplome o završenom odgovarajućem obrazovanju; 3) overenu fotokopiju licence (dozvole za rad) za nastavnika, vaspitača i stručnog saradnika, odnosno uverenja o položenom stručnom ispitu; 4) potvrdu o 8 godina rada u oblasti obrazovanja ukoliko kandidat ima obrazovanje iz člana 140. st. 1. i 2. Zakona, odnosno potvrdu o 10 godina rada u oblasti obrazovanja ukoliko kandidat ima odgovarajuće obrazovanje iz člana 140. stav 3. ovog zakona; 5) dokaz o rezultatu stručno-pedagoškog nadzora u radu kandidata (fotokopija izveštaja prosvetnog savetnika) ako ga kandidat poseduje; 6) fotokopija rezultata stručno-pedagoškog nadzora ustanove i ocena spolјašnjeg vrednovanja (ukoliko se na konkurs prijavilo lice koje je prethodno obavlјalo dužnost direktora ustanove); 7) uverenje nadležne službe Ministarstva unutrašnjih poslova RS o podacima iz kaznene evidenciji za krivična dela za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje, u originalu ili overenoj fotokopiji (ne starije od 6 meseci); 8) original ili overenu kopiju potvrde Poverenika za zaštitu ravnopravnosti da za kandidata nije utvrđeno diskriminatorno pononašanje (ne starije od 6 meseci od dana dostavlјanja prijave na konkurs) zahtev za izdavanje potvrde učesnik konkursa podnosi Povereniku za zaštitu rodne ravnopravnosti u slobodnoj formi na imejl: povernik@ravnopravnost.gov.rs ili poštom na adresu Poverenik za zaštitu rodne ravnopravosti, Bulevar kralјa Aleksandra 84 Beograd, sa naznakom da je potvrda potrebna radi učešća na konkursu za izbor direktora škole i sa navođenjem imena, prezimena, JMBG i adrese učesnika konkursu na koji se dostavlјa potvrda, zatev mora biti svojeručno potpisan; 9) uverenje o državlјanstvu (ne starije od 6 meseci); 10) izvod iz matične knjige rođenih; 11) dokaz da kandidat zna srpski jezik ukoliko nije obrazovanje stekao na srpskom jeziku. Kandidat popunjava prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i odštampani formular zajedno sa prijavom na konkurs za izbor direktora. Dokaz da kandidat ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima, pribavlјa se pre zaklјučenja ugovora o radu. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavlјivanja. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Prijava na konkurs za izbor direktora, zajedno sa potrebnom dokumentacijom, dostavlјa se ovoj školi, sa naznakom „Prijava na konkurs za direktora”, na adresu: Srednja škola “Miloje Vasić“ u Velikom Gradištu, Žitni trg 4, 12220 Veliko Gradište. Bliže informacije o konkursu mogu se dobiti kod sekretara škole 012/663-131 ili slanjem pitanja na sekretar@ssvg.edu.rs.


Pregledano: 130 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters