Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik predmetne nastave – elektrotehnička grupa predmeta sa 85% radnog vremena Puno radno vreme

na TEHNIČKA ŠKOLA „NIKOLA TESLA” u Velika Plana (Poslato na 04-04-2024)

TEHNIČKA ŠKOLA „NIKOLA TESLA”
11320 Velika Plana, Vojvode Mišića 3 tel. 026/513-859
Nastavnik predmetne nastave – elektrotehnička grupa predmeta sa 85% radnog vremena
USLOVI: Kandidat za prijem u radni odnos mora ispunjavati uslove propisane članom 139. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, broj 88/2017, 27/2018dr.zakon, 10/2019, 6/2020, 129/21, 92/23); 1) da ima odgovarajuće obrazovanje, za nastavnika predmetne nastave, da ispunjava uslove propisane članom 140. stav 1. i 2. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i uslove propisane Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Elektrotehnika propisane čl. 3. st. 1. tač. 1, 6 i 16. („Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik” br. 4/2022); 2) da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3) nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) da ima državlјanstvo Republike Srbije; 5) da zna srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje obrazovno vaspitni rad. Dokazi o ispunjenosti uslova za prijem u radni odnos i obavlјanje poslova na radnom mestu, propisani članom 139. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja iz tačke 1), 3), 4), 5) sastavni su deo prijave na konkurs, a dokaz iz tačke 2) pribavlјa se pre zaklјučenja ugovora o radu. Uz prijavu na konkurs učesnik konkursa dostavlјa kratku biografiju i overenu fotokopiju diplome kojom potvrđuje stručnu spremu; original ili overenu fotokopiju uverenje o državlјanstvu Republike Srbije (ne starije od 6 meseci); izvod iz matične knjige rođenih; uverenje MUP-a da lice nije osuđivano sa pravnim posledicama u smislu čl. 139. stav 1. tačka 3) i potvrdu da nije utvrđeno diskriminatorno ponašanje, u skladu sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (ne starije od 6 meseci), dokaz o znanju srpskog jezika na kom se izvodi obrazovno vaspitni rad (ukoliko odgovarajuće obrazovanje nije stečeno na srpskom jeziku) original ili overenu fotokopiju. Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, a potrebnu dokumentaciju tj. dokaze o ispunjenosti uslova, zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavlјaju školi (poštom ili lično) u zatvorenoj koverti sa naznakom prijave na konkurs za radno mesto (na koje konkurišu), u roku od osam dana od dana objavlјivanja oglasa u publikaciji Nacionalne službe za zapošlјavanje „Poslovi”. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u obzir. Prijave se podnose na adresu: Tehnička škola „Nikola Tesla” ul. Vojvode Mišića br. 3, 11320 Velika Plana. Bliže informacije o konkursu mogu se dobiti na telefon 026/513-859.


Pregledano: 220 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters