Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik solfeđa na određeno vreme, radi zamene odsutne zaposlene preko 60 dana do isteka mandata Puno radno vreme

na OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA “FILIP VIŠNјIĆ“ u Šid (Poslato na 04-04-2024)

OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA “FILIP VIŠNјIĆ“
22240 Šid, Karađorđeva 85 tel. 022/2712-254
Nastavnik solfeđa na određeno vreme, radi zamene odsutne
zaposlene preko 60 dana do isteka mandata direktora škole
USLOVI: Kandidat treba da ispunjava uslove propisane članom 139. Zakona o osnovama siistema obrazovanja i vaspitanja („Sl.gl.RS” br.88/2017, 27/2018-dr.zakon, 10/2019, 27/2018 –dr.zakon, 6/2020, 129/2021 i 92/2023) i to: 1) ima odgovarajuće obrazovanje, 2) ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima, 3) nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje 3 meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično dela primanje ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje, 4) ima državlјanstvo Rep. Srbije, 5) zna srpski jezik i jezik na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad; pored toga, ima odovarajuće obrazovanje u skladu sa članovima 140. i 142. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i u skladu sa Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika u osnovnoj muzičkoj školi („Sl.gl.RS” br. 18/2013, 2/2017, 9/2019, 1/2020 i 9/2020) i to: (1) diplomirani muzičar, usmerenje muzički pedagog; (2) diplomirani muzički pedagog; (3) diplomirani muzičar – pedagog; (4) profesor solfeđa i muzičke kulture; (5) profesor solfeđa; (6) master teoretičar umetnosti, profesionalni status – muzički pedagog; i odgovarajuće obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečeno na visokoškolskoj ustanovi u toku studija ili nakon diplomiranja, od najmanje 30 bodova, od kojih najmanje po šest bodova iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina i šest bodova prakse u ustanovi, u skladu sa ESPB. Kandidati su dužni da dostave sledeću dokumentaciju: popunjen prijavni formular dostupan na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete; overenu fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju (kandidati koji su završili drugi stepen, dostavlјaju i diplomu sa osnovnih akademskih studija); potvrdu - uverenje odgovarajuće visokoškolske ustanove o broju ostvarenih bodova, odnosno položenim ispitima iz psihologije, pedagogije i metodičkih disciplina ili uverenje o položenom stručnom ispitu, odnosno ispitu za licencu - original ili overena fotokopija; uverenje o neosuđivanosti izdate od MUP-a (original, ne starije od 6 meseci); uverenje o državlјanstvu (original ili overenu fotokopiju, ne starije od 6 meseci); izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija); kandidat koji nije stekao obrazovanje na srpskom jeziku dostavlјa dokaz da je položio ispit iz srpskog jezika po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove - original ili overena fotokopija; kratka biografija (neobavezna). Za kandidate koji uđu u uži izbor obavezna je prethodna psihološka procena sposobnosti za rad sa decom i učenicima koju vrši Nacionalna služba za zapošlјavanje. Kandidat koji bude izabran, pre zaklјučenja ugovora o radu dostavlјa uverenje o fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima, ne starije od 6 meseci.
OSTALO: Rok za dostavlјanje prijava je 8 dana od dana objavlјivanja konkursa u listu „Poslovi”. Neblagovremene, nepotpune prijave kao i prijave uz koje su dostavlјene neoverene fotokopije potrebnih dokumenata, neće se uzimati u razmatranje. Po završenom konkursu dokumentacija se ne vraća kandidatima. Prijave sa dokazima slati poštom ili dostaviti lično u sekretarijat škole u zatvorenoj koverti na adresu Osnovna muzička škola „Filip Višnjić” Šid, ul.Karađorđeva br.85, 22240 Šid, sa naznakom „Za konkurs za radno mesto nastavnik solfeđa – ne otvarati”. Kontakt telefon 022/2712-254, sekretar škole.


Pregledano: 195 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters