Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Predavač za užu naučnu oblast Ekonomija na određeno vreme od pet godina Puno radno vreme

na VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA SUBOTICA u Subotica (Poslato na 04-04-2024)

VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA SUBOTICA
24000 Subotica, Marka Oreškovića 16
Predavač za užu naučnu oblast
Ekonomija na određeno vreme od pet godina
USLOVI: Uslovi su utvrđeni Zakonom o radu, Zakonom o visokom obrazovanju, Minimalnim uslovima za izbor u zvanja nastavnika na visokim školama strukovnih studija, Statutom Škole i Pravilnikom o uslovima, načinu i postupku izbora u zvanja nastavnika i saradnika, kao i opštim aktima Škole u skladu sa kojima će biti izvršen izbor prijavlјenih kandidata. Nastava se izvodi dvojezično, na akreditovanim studijskim programima Škole.
OSTALO: Uz prijavu na konkurs dostavlјaju se dokazi o ispunjenosti uslova konkursa i to: biografija, spisak radova (spisak radova se dostavlјa i u digitalnom obliku CD ili u USB disk), overena kopija diplome o traženom stečenom visokom obrazovanju i overene kopije diploma o svim prethodno završenim stepenima studija visokog obrazovanja, izvod iz matične knjige rođenih, izvod iz matične knjige venčanih (ako je kandidat stupanjem u brak promenio lične podatke), uverenje o državlјanstvu, dokazima o izborima u nastavno i naučno zvanje, ako je kandidat bio biran u nastavno i naučno zvanje na drugoj ustanovi i prethodno radno iskustvo, potvrda nadležnog organa da kandidat nije osuđivan za krivična dela iz člana 72. Zakona o visokom obrazovanju i izjava kandidata da zna jezike na kojima se ostvaruje nastava na akreditovanim studijskim programima Škole. Prijava na konkurs obavezno sadrži podatke o radnom mestu na koje kandidat konkuriše i podatke o kandidatu (ime i prezime, adresa prebivališta odnosno boravišta, kontakt telefon kandidata, adresa elektronske pošte ako je kandidat poseduje). Dokumenta u originalnom ili overenom prepisu i ne starija od 6 meseci i drugi dokazi dostavlјaju se na adresu: Visoka tehnička škola strukovnih studija u Subotici, Marka Oreškovića 16 – Subotica, u roku od 15 dana od dana objavlјivanja konkursa u listu „Poslovi”. Za kompletnost dokumentacije koju podnosi na konkurs, odgovoran je učesnik konkursa.


Skoro postavljeni poslovi VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA SUBOTICA


Pregledano: 124 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters