Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik srpskog jezika na određeno vreme sa 72,22% radnog vremena radi zamene odsutnog zaposlenog Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠKOLA “MLADOST” u Vršac (Poslato na 04-04-2024)

OSNOVNA ŠKOLA “MLADOST”
26300 Vršac, Omladinski trg bb. tel. 013/830-721
Nastavnik srpskog jezika na određeno vreme sa 72,22% radnog
vremena radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana
USLOVI: 1) da ima odgovarajuće obrazovanje u skladu sa članom 139. i 140. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i u skladu sa Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik „ br. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021, 18/2021, 1/2022, 2/2022, 5/2022, 6/2022, 10/2022, 15/2022, 16/2022, 7/2023, 15/2023 i 1/2024 ), odnosno da je stekao odgovarajuće visoko obrazovanje 1) na studijama drugog stepena ( master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije ) i to: (1) studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta; (2) studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka; ili 2) na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine po propisu koji je uređivao visoko brazovanje do 10.septembra 2005. godine i da je: profesor srpskog jezika i književnosti, profesor srpskog jezika i književnosti sa opštom lingvistikom, profesor srpske književnosti i jezika, profesor srpske književnosti i jezika sa opštom književnošću, diplomirani filolog srpskog jezika sa južnoslovenskim jezicima, diplomirani filolog srpske književnosti sa južnoslovenskim književnostima, profesor, odnosno diplomirani filolog za srpskohrvatski jezik i jugoslovensku književnost, profesor, odnosno diplomirani filolog za jugoslovensku književnost i srpskohrvatski jezik, profesor srpskohrvatskog jezika i opšte lingvistike, profesor za srpskohrvatski jezik sa južnoslovenskim jezicima, profesor srpskohrvatskog jezika sa istočnim i zapadnim slovenskim jezicima, profesor srpskohrvatskog jezika i jugoslovenske književnosti za nastavu u školama u kojima se obrazovno-vaspitni rad izvodi na mađarskom, osnosno rusinskom ili rumunskom jeziku, profesor, odnosno diplomirani filolog za jugoslovensku i opštu književnost, profesor jugoslovenske književnosti sa stranim jezikom, diplomirani filolog za književnost i srpski jezik, diplomirani filolog za srpski jezik i književnost, profesor srpskog jezika i književnosti u odelјenjima za nacionalne manjine, profesor srpskog jezika i srpske književnosti, diplomirani komparatista, master filolog (studijski programi: Srpski jezik i književnost, Srpska književnost i jezik, Srpska književnost i jezik sa opštom književnošću, Srpski jezik, Srpska književnost, Srpska filologija (srpski jezik i lingvistika), Srpska književnost i jezik sa komparatistikom, Srpski jezik kao strani), master profesor jezika i književnosti (studijskki programi: Srpski jezik i književnost, Srpska književnost i jezik, Srpska književnost i jezik sa opštom književnošću, Srpski jezik, Srpska književnost, Srpska filologija (srpski jezik i lingvistika), Srpska filologija (srpski jezik i književnost), Filologija, moduli: Srpski jezik i Srpski jezik i komparativna književnost, Komparativna književnost sa teorijom književnosti), profesor srpskohrvatskog jezika i književnosti, master filolog iz oblasti filoloških nauka, profesor jugoslovenske književnosti i srpskog jezika, master profesor predmetne nastave (prethodno završene studije prvog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet). Lica koja su stekla akademsko zvanje master moraju imati prethodno završene osnovne akademske studije na studijskim programima Srpski jezik i književnost; Srpska književnost i jezik; Srpska književnost i jezik sa komparatistikom; Srpska filologija: srpski jezik i književnost; Srbistika. Obavezno obrazovanje lica iz člana 140. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja je obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečeno na visokoškolskoj ustanovi u toku studija ili nakon diplomiranja od najmanje 30 bodova, od kojih najmanje po šest bodova iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina i šest bodova prakse u ustanovi, u skladu sa evropskim sistemom prenosa bodova. Kandidat koji je u toku studija položio ispite iz pedagogije i psihologije ili je položio stručni ispit, odnosno ispit za licencu, smatra se da ima obrazovanje iz gore navedenih disciplina. 2) da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3) da nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvo ra u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskrvnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) ima državlјanstvo Republike Srbije, 5) da zna srpski jezik i jezik na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva, prosvete, nauke i tehnološkog razvoja: http://www.mpn.gov.rs/ i zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavlјaju ustanovi u originalu ili overenom prepisu/fotokopiji sledeću dokumentaciju: 1) potpisanu biografiju (CV); 2) izvod iz matične knjige rođenih; 3) uverenje o državlјanstvu ne starije od šest meseci; 4) diplomu ili uverenje o stečenom odgovarajućem obrazovanju; 5) Lica koja su stekla akademsko zvanje master u obavezi su da dostave i uverenje ili diplomu o prethodno završenim osnovnim akademskim studijama na studijskim programima Srpski jezik i književnost; Srpska književnost i jezik; Srpska književnost i jezik sa komparatistikom; Srpska filologija: srpski jezik i književnost; Srbistika. 6) Dokaz o posedovanju obrazovanja iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečeno na visokoškolskoj ustanovi u toku studija ili nakon diplomiranja od najmanje 30 bodova, od kojih najmanje po šest bodova iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina i šest bodova prakse u ustanovi, u skladu sa evropskim sistemom prenosa bodova izdat od strane odgovarajuće visokoškolske ustanove, odnosno uverenje ili drugi odgovarajući dokument o položenom ispitu iz pedagogije i psihologije u toku studija ili dokaz o položenom stručnom ispitu odnosno o položenom ispitu za licencu; Kandidat koji nema obrazovanje iz tačke 6) obavezan je da ga stekne u roku od jedne, a najviše dve godine od dana prijema u radni odnos, kao uslov za polaganje ispita za licencu. 7) Dokaz o znanju srpskog jezika na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad, odnosno dokaz da je položio ispit iz srpskog jezika po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove dostavlјa samo kandidat koji nije stekao srednje, više ili visoko obrazovanje na srpskom jeziku. Ako je kandidat stekao odgovarajuće obrazovanje na srpskom jeziku smatra se da je dostavlјanjem diplome ili uverenja o odgovarajućem obrazovanju dostavio dokaz da zna srpski jezik; 8) Dokaz o neosuđivanosti odnosno uverenje iz kaznene evidencije o neosuđivanosti izdato u nadležnoj policijskoj upravi MUP-a Republike Srbije, ne stariji od šest meseci. Dokaz o posedovanju psihičke, fizičke i zdravstvene sposobnostima za rad sa decom i učenicima (lekarsko uverenje ) podnosi izabrani kandidat po konačnosti odluke o izboru kandidata, a pre zaklјučenja ugovora o radu. Konkursna komisija koju imenuje direktor utvrđuje ispunjenost uslova kandidata za prijem u radni odnos u roku od osam dana od isteka roka za prijem prijava i kandidate koji su izabrani u uži izbor upućuje u roku od osam dana na prethodnu psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapošlјavanja primenom standardizovanih postupaka. O datumu provere psihofizičkih sposobnosti kandidati će biti blagovremeno obavešteni od strane škole. Konkursna komisija sačinjava listu kandidata koji ispunjavaju uslove za prijem u radni odnos u roku od osam dana od dana prijema rezultata psihološke procene sposobnosti za rad sa decom i učenicima, obavlјa razgovor sa kandidatima sa liste i donosi rešenje o izboru kandidata u roku od osam dana od dana obavlјenog razgovora sa kandidatima. Podaci o kandidatima biće korišćeni isklјučivo u svrhu obrade podataka u konkursnom postupku u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Rok za prijavlјivanje na konkurs je 8 dana od dana objavlјivanja konkursa u publikaciji „Poslovi„ Nacionalne službe za zapošlјavanje. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Prijave na konkurs sa prijavnim formularom i traženom dokumentacijom mogu se podneti lično ili poštom na adresu: OŠ „Mladost“, Omladinski trg bb, 26300 Vršac. Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 013/830-721.


Skoro postavljeni poslovi OSNOVNA ŠKOLA “MLADOST”


Pregledano: 373 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters