Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik u zvanje docenta za užu naučnu oblast Menadžment na određeno vreme od 5 godina Puno radno vreme

na UNIVERZITET U NOVOM SADU EKONOMSKI FAKULTET U SUBOTICI u Subotica (Poslato na 10-04-2024)

UNIVERZITET U NOVOM SADU EKONOMSKI FAKULTET U SUBOTICI
24000 Subotica, Segedinski put 9-11
Nastavnik u zvanje docenta za užu naučnu oblast Menadžment na određeno vreme od 5 godina
USLOVI: VIII stepen stručne spreme, doktor nauka – ekonomske nauke, sa doktorskom disertacijom iz uže naučne oblasti Menadžment. Pored navedenih uslova, kandidati treba da ispune i druge uslove propisane odredbama Zakona o visokom obrazovanju („Sl. glasnik RS” br. 88/17, 27/18 – drugi zakoni, 67/19, 6/20 – dr. zakoni, 11/21- autentično tumačenje, 67/21, 67/21 dr. zakon i 76/23), Statuta Univerziteta u Novom Sadu br. 01-198/1 od 8. marta 2018. godine (5. aprila 2018. godine – ispravka; izmene i dopune 13. februara 2019. godine, 29. septembra 2020. godine, i 28. januara 2022. godine), Statuta Ekonomskog fakulteta u Subotici br. 01- 1685 od 2. juna 2022. godine, Pravilnika o bližim minimalnim uslovima za izbor u zvanja nastavnika na Univerzitetu u Novom Sadu od 3. marta 2016. godine (izmene i dopune od 8. septembra 2016. godine, 22. septembra 2016. godine, 1. decembra 2016. godine, 8. marta 2018. godine, 9. oktobra 2018. godine i 30. januara 2020. godine - autentično tumačenje 25.2.2021. godine - autentično tumačenje, 14.07.2022. godine i 27.04.2023. godine), i Pravilnika o izboru nastavnika i saradnika Ekonomskog fakulteta u Subotici br. 01-3503 od 15. novembra 2018. godine, sa izmenama i dopunama od 8. septembra 2022. godine i 23. marta 2023. godine.
OSTALO: uz prijavu priložiti: Obrazac - Podaci o kandidatu prijavlјenom na konkurs za izbor u zvanje nastavnika Univerziteta (2. odelјak referata o prijavlјenim kandidatima) u štampanoj formi i u elektronskoj formi na CD-u (Obrazac i Uputstvo su dostupni na sajtu Univerziteta u Novom Sadu www. uns.ac.rs), biografiju, fotokopiju lične karte (u slučaju čipovane lične karte potrebno je dostaviti očitanu ličnu kartu), overene fotokopije diploma, spisak radova i same radove, potvrdu o tome da lice nije pravosnažnom presudom osuđeno za krivično delo protiv polne slobode, falsifikovanja isprave koje izdaje visokoškolska ustanova ili primanja mita u obavlјanju poslova u visokoškolskoj ustanovi (potvrda MUP-a), kao i sve ostale dokaze koji upućuju na ispunjenost uslova predviđenih Zakonom, Statutom Univerziteta, Statutom Fakulteta i Pravilnicima Univerziteta i Fakulteta. Prijave kandidata sa prilozima podnose se Ekonomskom fakultetu u Subotici, Segedinski put 9-11, u roku od 15 dana od dana objavlјivanja konkursa. Nepotpune i neblagovremeno dostavlјene prijave neće biti razmatrane. Fakultet neće vraćati zaprimlјenu konkursnu dokumentaciju kandidatima.


Skoro postavljeni poslovi UNIVERZITET U NOVOM SADU EKONOMSKI FAKULTET U SUBOTICI


Pregledano: 73 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters