Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik razredne nastave u produženom boravku, na mađarskom nastavnom jeziku Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠKOLA „JOVAN MIKIĆ” u Subotica (Poslato na 10-04-2024)

OSNOVNA ŠKOLA „JOVAN MIKIĆ”
24000 Subotica, Save Kovačevića 16
Nastavnik razredne nastave u produženom boravku, na mađarskom nastavnom jeziku
USLOVI: Pored opštih uslova propisanih članom 24 stav 1 Zakona o radu („Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US, 113/2017 i 95/2018 - autentično tumačenje), za prijem u radni odnos kandidat treba da ispunjava sledeće uslove propisane članom 139 i 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i člana 2 stav 1 tačka 1-7 Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi („Sl, glasnik RS - Prosvetni glasnik”, br. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021,
17/2021, 18/2021, 1/2022, 2/2022, 5/2022, 6/2022, 10/2022, 15/2022, 16/2022, 7/2023 i 15/2023) i to: 1) ima odgovarajuće obrazovanje. Na osnovu Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, kandidat treba da ima odgovarajuće obrazovanje: 1) na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije) i to: 1) studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta, 2) studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka uz prethodno završene studije prvog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta, 2) na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Lice iz stava 1 tačka 1) podtačka (2) člana 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, mora da ima završene studije prvog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta. Na osnovu Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi, nastavu i druge oblike obrazovno-vaspitnog za razrednu nastavu može da izvodi: profesor razredne nastave, profesor pedagogije sa prethodno završenom pedagoškom akademijom ili učitelјskom školom, profesor razredne nastave i engleskog jezika za osnovnu školu, master učitelј, diplomirani učitelј – master, profesor razredne nastave i likovne kulture za osnovnu školu; 2) psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3) nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) državlјanstvo Republike Srbije; 5) zna srpski jezik i jezik na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Uslovi iz stava 1 ovog člana dokazuju se prilikom prijema u radni odnos i proveravaju se u toku rada. Dokazi o ispunjenosti uslova iz stava 1 tačka 1), 3), 4), 5) ovog člana sastavni su deo prijave na konkurs, a dokaz iz stava 1 tačka 2) ovog člana pribavlјa se pre zaklјučenja ugovora o radu.
OSTALO: Uz prijavu na konkurs kandidat treba da dostavi: popunjen prijavni formular koji se nalazi na sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvija Republike Srbije; dokaz da poseduje odgovarajuće obrazovanje – original ili overenu fotokopiju diplome o stečenom odgovarajućem obrazovanju; original ili overenu fotokopiju uverenja o državlјanstvu Republike Srbije (ne starije od 6 meseci), izvod iz matične knjige rođenih ili overenu fotokopiju (izdat na propisanom obrascu sa hologramom); original ili overenu fotokopiju uverenja iz kaznene evidencije da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje (ne starije od 6 meseci), dokaz o znanju jezika na kojem se izvodi obrazovno-vaspitni rad u školi se dostavlјa ukoliko odgovarajuće obrazovanje nije stečeno na tom jeziku. Uz prijavu na konkurs kandidat treba da dostavi svoju profesionalnu biografiju. Lekarsko uverenje da kandidat ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima kandidat podnosi pre zaklјučenja ugovora o radu. Psihološku procenu sposobnosti kandidata za rad sa decom i učenicima izvršiće Nacionalna služba za zapošlјavanje primenom standardizovanih postupaka. Konkurs sprovodi konkursna komisija koju imenuje direktor škole. U skladu sa članom 154 stav 2 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (www.mpn.gov.rs), a potrebnu dokumentaciju, zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavlјaju školi.Izbor se vrši u skladu sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Dostavlјeni podaci obrađivaće se, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, u svrhu obrade podataka u konkursnom postupku. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Prijave na konkurs dostavlјaju se lično svakim radnim danom od 8.00 do 14.00 časova ili putem pošte na adresu škole u roku od 8 dana od dana objavlјivanja konkursa.


Pregledano: 173 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters