Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Administrator informacionih sistema i tehnologija Puno radno vreme

na AKADEMIJA STRUKOVNIH STUDIJA ŠABAC u Šabac (Poslato na 10-04-2024)

AKADEMIJA STRUKOVNIH STUDIJA ŠABAC
15000 Šabac, Dobropolјska 5 tel. 015/342-142
Administrator informacionih sistema i tehnologija
USLOVI: 1) Visoko obrazovanje iz oblasti elektrotehničko i računarsko inženjerstvo, organizacione nauke, računarske nauke, matematičke nauke: na osnovnim studijama u obimu od 180 ESPB, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine; na studijama u trajanju do tri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; izuzetno srednje obrazovanje i radno iskustvo na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu uredbe.
Uz prijavu na konkurs prilažu se dokazi: 1) bio grafija sa svim bitnim podacima: ličnim poda cima, postignutim stepenima obrazovanja, radnom iskustvu, 2) overenu kopiju diplome stečenog obrazovanja (ukoliko je diploma stečena u inostranstvu dokaz o priznavanju u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i Zakonom o nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije); dodatak diplomi ili uverenje o položenim ispitima, 3) izvod iz knjige rođenih, odnosno izvod iz knjige venčanih (ako je kandidat stupanjem u brak promenio lične podatke), uverenje o državlјanstvu RS, u originalu ili overenoj fotokopiji i fotokopija lične karte, 4) potvrdu MUP-a RS da lice nije pravosnažnom presudom osuđeno za krivično delo protiv polne slobode, falsifikovanja isprave koju izdaje visokoškolska ustanova ili primanja mita u obavlјanju poslova u visokoškolskoj ustanovi. Prijave na konkurs podnose se u roku od 8 dana od dana objavlјivanja konkursa, na adresu Akademija strukovnih studija Šabac, Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije, Hajduk Velјkova br. 10. Informacije se mogu dobiti na tel. 015/352-729. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u obzir i razmatrati. Prijava na konkurs obavezno sadrži podatke o radnom mestu na koje kandidat konkuriše i podatke o kandidatu (ime i prezime, adresa prebivališta odnosno boravišta, kontakt telefon kandidata, adresa elektronske pošte ako je kandidat poseduje).


Skoro postavljeni poslovi AKADEMIJA STRUKOVNIH STUDIJA ŠABAC


Pregledano: 237 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters