Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik biologije sa 80% norme; Nastavnik srpskog jezika i književnosti sa 44% norme, na određeno Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠKOLA „ŽIKICA JOVANOVIĆ ŠPANAC” u Bela Crkva (Poslato na 10-04-2024)

OSNOVNA ŠKOLA „ŽIKICA JOVANOVIĆ ŠPANAC”
15313 Bela Crkva
Žikice Jovanovića Španca 1 tel. 015/591-003
e-mail: oszjspanac@yahoo.com
Nastavnik biologije sa 80% norme, na određeno vreme radi
zamene odsutne zaposlene preko 60 dana,
odnosno do njenog povratka sa porodilјskog odsustva
USLOVI: Kandidat treba da ispunjava uslove predviđene članom 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja vaspitanja („Sl. glasnik RS”, br. 88/2017, 27/2018 - dr. zakoni, 10/2019, 6/20, 129/2021 i 92/23), odnosno da ispunjava uslove predviđene čl. 140-142 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i da u pogledu stručne spreme ispunjava uslove u skladu sa Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi („Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik”, br. ” 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021,
17/2021, 18/2021, 1/2022, 2/2022, 5/2022, 6/2022, 10/2022, 15/2022, 16/2022, 7/2023, 15/2023, 1/2024 i 3/2024), odnosno da je profesor biologije, diplomirani biolog, diplomirani molekularni biolog i fiziolog, profesor biologije i hemije, diplomirani biolog - smer zaštite životne sredine, diplomirani biolog - ekolog, diplomirani profesor biologije i hemije, profesor biologije - geografije, profesor biologije - hemije, profesor biologije - fizike, profesor biologije - informatike, profesor biologije - matematike, diplomirani profesor biologije - master, diplomirani biolog - master, diplomirani profesor biologije - hemije, master, diplomirani profesor biologije - geografije, master, diplomirani molekularni biolog - master, diplomirani biolog zaštite životne sredine, master biolog, master profesor biologije, master profesor biologije i geografije, master profesor biologije i hemije, master profesor predmetne nastave; master ekolog. Lica koja su stekla akademsko zvanje master moraju imati prethodno završene osnovne akademske studije biologije.
Nastavnik razredne nastave
na određeno vreme, preko 60 dana, odnosno
do povratka zaposlenog sa funkcije direktora škole
USLOVI: Kandidat treba da ispunjava uslove predviđene članom 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja vaspitanja („Sl. glasnik RS”, br. 88/2017, 27/2018 - dr. zakoni, 10/2019, 6/20, 129/2021 i 92/23), odnosno da ispunjava uslove predviđene čl. 140-142 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i da u pogledu stručne spreme ispunjava uslove u skladu sa Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi („Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik”, br. ” 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021, 18/2021, 1/2022, 2/2022, 5/2022, /2022, 10/2022, 15/2022, 16/2022, 7/2023, 15/2023, 1/2024 i 3/2024), odnosno da je profesor razredne nastave; profesor pedagogije sa prethodno završenom pedagoškom akademijom ili učitelјskom školom; profesor razredne nastave i engleskog jezika za osnovnu školu, master učitelј, diplomirani učitelј - master; profesor razredne nastave i likovne kulture za osnovnu školu; master pedagog. Lica koja su stekla akademsko zvanje master, odnosno diplomirani - master moraju imati završene osnovne akademske studije na studijskim programima za obrazovanje učitelјa.
Nastavnik srpskog jezika i književnosti
sa 44% norme, na određeno vreme radi
zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana
USLOVI: Kandidat treba da ispunjava uslove predviđene članom 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja vaspitanja („Sl. glasnik RS”, br. 88/2017, 27/2018 - dr. zakoni, 10/2019, 6/20, 129/2021 i 92/23), odnosno da ispunjava uslove predviđene čl. 140-142 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i da u pogledu stručne spreme ispunjava uslove u skladu sa Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi („Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik”, br. ” 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021,
17/2021, 18/2021, 1/2022, 2/2022, 5/2022, 6/2022, 10/2022, 15/2022, 16/2022, 7/2023, 15/2023, 1/2024 i 3/2024), odnosno da je 1) profesor srpskog jezika i književnosti, 2) profesor srpskog jezika i književnosti sa opštom lingvistikom, 3) profesor srpske književnosti i jezika, 4) profesor srpske književnosti i jezika sa opštom književnošću, 5) diplomirani filolog srpskog jezika sa južnoslovenskim jezicima, 6) diplomirani filolog srpske književnosti sa južnoslovenskim književnostima, 7) profesor, odnosno diplomirani filolog za srpskohrvatski jezik i jugoslovensku književnost, 8) profesor, odnosno diplomirani filolog za jugoslovensku književnost i srpskohrvatski jezik, 9) profesor srpskohrvatskog jezika i opšte lingvistike, 10) profesor za srpskohrvatski jezik sa južnoslovenskim jezicima, 11) profesor srpskohrvatskog jezika sa istočnim i zapadnim slovenskim jezicima, 12) profesor srpskohrvatskog jezika i jugoslovenske književnosti za nastavu u školama u kojima se obrazovno-vaspitni rad izvodi na mađarskom, odnosno rusinskom ili rumunskom jeziku, 13) profesor, odnosno diplomirani filolog za jugoslovensku i opštu književnost, 14) profesor jugoslovenske književnosti sa stranim jezikom, 15) diplomirani filolog za književnost i srpski jezik, 16) diplomirani filolog za srpski jezik i književnost, 17) profesor srpskog jezika i književnosti u odelјenjima za nacionalne manjine, 18) profesor srpskog jezika i srpske književnosti, 19) diplomirani komparatista, 20) master filolog (studijski programi: Srpski jezik i književnost, Srpska književnost i jezik, Srpska književnost i jezik sa opštom književnošću, Srpski jezik, Srpska književnost, Srpska filologija (srpski jezik i lingvistika), Srpska književnost i jezik sa komparatistikom, Srpski jezik kao strani, Jezik, književnost i kultura, moduli: Srpski jezik i književnost, Srpska književnost i jezik, Srpski kao nematernji i strani jezik i književnost, Komparativna književnost, Srbistika - modul Srpski jezik i modul Srpska i komparativna književnost), 21) master profesor jezika i književnosti (studijski programi: Srpski jezik i književnost, Srpska književnost i jezik, Srpska književnost i jezik sa opštom književnošću, Srpski jezik, Srpska književnost, Srpska filologija (srpski jezik i lingvistika), Srpska filologija (srpski jezik i književnost), Filologija, moduli: Srpski jezik i Srpski jezik i komparativna književnost; Komparativna književnost sa teorijom književnosti), 22) profesor srpskohrvatskog jezika i književnosti, 23) master filolog iz oblasti filoloških nauka, 24) profesor jugoslovenske književnosti i srpskog jezika; 25) master profesor predmetne nastave (prethodno završene studije prvog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet).
OSTALO: Kandidat treba da ispuni i sledeće uslove: da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima, da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje ili zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanja mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju i za koje nije u skladu sa zakonom utvrđeno diskriminatorno ponašanje, da je državlјanin Republike Srbije, da zna srpski jezik na kome se ostvaruje obrazovno vaspitni rad, kao i da se protiv njega ne vodi istraga ni krivični postupak. Kandidati uz prijavni formular prilažu: overenu fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju (kandidat koji je stekao odgovarajuće visoko obrazovanje po propisima koji uređuju visoko obrazovanje od 10. septembra 2005. godine, dostavlјa i overenu fotokopiju diplome o završenim studijama prvog stepena), uverenje ili potvrdu o neosuđivanosti za gore navedena krivična dela i da nije utvrđeno diskriminatorno ponašanje, koje izdaje nadležna policijska uprava (ne starije od 6 meseci); dokaz da kandidat ima obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečeno na visokoškolskoj ustanovi u toku studija ili nakon diplomiranja od najmanje 30 bodova od kojih najmanje šest bodova iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina i šest bodova prakse u ustanovi, u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova (original ili overena kopija potvrde-uverenja visokoškolske ustanove o broju ostvarenih bodova, odnosno položenim ispitima iz psihologije i pedagogije ili overena kopija uverenja o položenom stručnom ispitu, odnosno ispitu za licencu). Za one koji ne poseduju ovo obrazovanje, Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja u čl. 142 st. 2 predviđa da ovo obrazovanje obavezno steknu u roku od jedne, najviše dve godine od dana prijema u radni odnos, kao uslov za polaganje ispita za licencu; - potvrdu ili uverenje da se protiv kandidata ne vodi istraga ni krivični postupak izdata od strane nadležnog suda (ne starije od šest meseci); original izvod iz matične knjige rođenih (ne starije od šest meseci); original uverenje o državlјanstvu (ne starije od šest meseci); kandidati koji obrazovanje nisu stekli na srpskom jeziku, dostavlјaju i dokaz da poznaju jezik na kome se ostvaruje obrazovno vaspitni rad - overena fotokopija diplome ili uverenja o stečenom srednjem, višem ili visokom obrazovanju na srpskom jeziku ili overena fotokopija uverenja odnosno potvrde o položenom ispitu iz srpskog jezika po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove; uverenje o psihičkj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnost za rad sa decom i učenicima podnosi izabrani kandidat pre zaklјučenja ugovora o radu (ne starije od šest meseci); biografija. Kandidati popunjavaju prijavni formular koji nalazi na zvaničnom internet sajtu Ministarstva prosvete, i odštampan formular uz navedenu dokumentaciju dostavlјaju na adresu: OŠ „Žikica Jovanović Španac”, 15313 Bela Crkva, Žikice Jovanovića Španca br. 1, u roku od 8 dana od dana objavlјivanja konkursa u publikaciji „Poslovi”. Prijave se podnose neposredno u sekretarijatu škole ili preporučenom poštom. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Kandidati će u roku od 8 dana biće upućeni na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapošlјavanja. Kandidat koji bude izabran, pre zaklјučenja ugovora o radu dostavlјa uverenje o zdravstvenoj sposobnosti, ne starije od šest meseci. Podaci koji se prikuplјaju od kandidata biće iskorišćeni isklјučivo u svrhu obrade podataka u konkursnom postupku u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS”, broj 87/18). Sve dodatne informacije o konkursu mogu se dobiti u sekretarijatu škole na broj 015/591-003.


Skoro postavljeni poslovi OSNOVNA ŠKOLA „ŽIKICA JOVANOVIĆ ŠPANAC”


Pregledano: 171 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters