Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik stručnih predmeta u području rada mašinstvo i obrada metala Puno radno vreme

na TEHNIČKA ŠKOLA “IVAN SARIĆ” u Subotica (Poslato na 17-04-2024)

TEHNIČKA ŠKOLA “IVAN SARIĆ”
24000 Subotica Trg Lazara Nešića 9
Nastavnik stručnih predmeta u području rada mašinstvo i obrada metala
USLOVI: Diplomirani mašinski inženjer; diplomirani inženjer mašinstva; profesor mašinstva; diplomirani inženjer za razvoj mašinske struke; master inženjer mašinstva, prethodno završene studije prvog stepena - osnovne akademske studije u oblasti mašinskog inženjerstva (priložiti overenu kopiju diplome završenih osnovnih akademskih studija), diplomirani inženjer mašinstva – master i dr.u skladu sa Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama za područje rada Mašinstvo i obrada metala („Sl.glasnik – Prosvetni glasnik, br.14/2023).
Nastavnik stručnih predmeta u području rada elektrotehnika na mađarskom nastavnom jeziku
USLOVI: diplomirani inženjer elektrotehnike; diplomirani inženjer elektronike; diplomirani matematičar, smerovi: programerski, računarstva i informatike;profesor informatike; diplomirani inženjer za informacione sisteme, odnosno diplomirani inženjer organizacije za informacione sisteme ili diplomirani inženjer organizacionih nauka, odseci za informacione sisteme, informacione sisteme i tehnologije; diplomirani inženjer računarstva; diplomirani matematičar;master inženjer elektrotehnike i računarstva, prethodno završene osnovne akademske studije u oblasti elektrotehnike i računarstva, na svim studijskim programima; master inženjer elektrotehnike i računarstva, studijski program računarske komunikacije i prethodno završene osnovne akademske studije u oblasti elektrotehnike i računarstva, na studijskom programu računarske mreže i komunikacije; master matematičar; master informatičar; master inženjer informacionih tehnologija; master inženjer organizacionih nauka (studijski program Informacioni sistemi i tehnologije ili Softversko inženjerstvo i računarske nauke); diplomirani matematičar - informatičar; profesor matematike i računarstva; master profesor predmetne nastave, prethodno završene osnovne akademske studije u oblasti elektrotehnike i računarstva na svim studijskim programima; master profesor stručnih predmeta, prethodno završene osnovne akademske studije u oblasti elektrotehnike i računarstva na svim studijskim programima i dr.u skladu sa Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama za područje rada Elektrotehnika („Sl.glasnik – Prosvetni glasnik, br.44/2022).
Nastavnik fizičkog vaspitanja
USLOVI: profesor fizičkog vaspitanja; diplomirani pedagog fizičke kulture; profesor fizičke kulture; profesor fizičkog vaspitanja diplomirani trener sa naznakom sportske grane; profesor fizičkog vaspitanja diplomirani organizator sportske rekreacije; profesor fizičkog vaspitanja diplomirani kineziterapeut; diplomirani profesor fizičkog vaspitanja i sporta - master; diplomirani profesor fizičkog vaspitanja kineziterapije - master; master profesor fizičkog vaspitanja i sporta; master profesor fizičkog vaspitanja i kineziterapije; master profesor predmetne nastave (prethodno završene studije prvog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet- odnosno fizičko vaspitanje) u skladu sa Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika iz opšteobrazovnih predmeta, stručnih saradnika i vaspitača u stručnim školama („Sl.glasnik RS-Prosvetni glasnik” br.4/2022, 14/2022 i 15/2022- dalјe: Pravilnik ).
Izvršilac na poslovima održavanja higijene – čistač/ica
USLOVI: da ima odgovarajuće obrazovanje – završeno osnovno obrazovanje; da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskrvlјenje, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pranog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da ima državlјanstvo Republike Srbije; da zna srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje vaspitno-obrazovni rad.
OSTALO: uslovi konkursa za sva radna mesta: kandidat mora da ispunjava uslove za zasnivanje radnog odnosa propisane čl.139. i čl.140.stav 1.Zakona o osnovama obrazovanja i vaspitanja, a to su: odgovarajuće obrazovanje: za nastavnike predmetne nastave potrebno visoko obrazovanje u skladu sa čl. 140. stav 1.Zakona, na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije), na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima, da nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje, državlјanstvo Republike Srbije, da zna srpski jezik i jezik na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Obrazovno-vaspitni rad u Tehničkoj školi „Ivan Sarić“ u Subotici ostvaruje se na srpskom i mađarskom nastavnom jeziku. Kandidat je dužan da uz popunjeni prijavni formular , koji se preuzima na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (u odelјku novo na sajtu www. mpn.gov.rs) na konkurs dostavi: 1. overenu fotokopiju dokaza o stečenom odgovarajućem obrazovanju, 2. uverenje iz kaznene evidencije MUP-a da lice nije osuđivano, u skladu sa čl. 139. stav 1. tačka 3) Zakona, 3. original ili overenu kopiju uverenja o državlјanstvu Republike Srbije, ne starije od 6 meseci, 4. overenu kopiju dokaza da zna srpski, odnosno, mađarski jezik, (overena kopija diplome o završenoj srednjoj školi, višoj školi ili fakultetu na srpskom/mađarskom jeziku ili uverenje o položenom ispitu iz srpskog/mađarskog jezika po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove -za radna mesta na kojima se nastava izvodi na mađarskom jeziku), 5. overenu kopiju diplome srednje škole, specijalističkog ispita odnosno osnovnih akademskih studija ili odgovarajuće potvrde ili rešenja za ona radna mesta gde je to posebno naznačeno, 6. biografiju sa pregledom radnih angažovanja. Ukoliko je kandidat stekao odgovarajuće visoko obrazovanje iz člana 140. stav 1. Zakona na srpskom jeziku, smatra se da je dostavlјanjem ovog dokaza, dostavio i dokaz da zna srpski jezik. Kandidati koji ispunjavaju uslove za prijem u radni upućuju se na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapošlјavanja primenom standardizovanih postupaka. Nakon psihološke procene konkursna komisija obaviće razgovor sa kandidatima koji se nalaze na listi kandidata koji ispunjavaju uslove za prijem u radni odnos, nakon čega se donosi rešenje o izboru kandidata. Izabrani kandidat dostavlјa lekarsko uverenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa učenicima pre zaklјučenja ugovora o radu. Kopije dokaza koje se podnose pri konkurisanju mora da budu overene od strane nadležnog organa, u suprotnom, neće se uzeti u razmatranje. Prijave dostaviti na adresu: Tehnička škola “Ivan Sarić”, Trg Lazara Nešića br.9, 24000 Subotica (sa naznakom Konkurs za radno mesto). Informacije o konkursu mogu se dobiti putem telefona: 024/551-221. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje. Rok za prijave na konkurs je 8 dana od dana objavlјivanja konkursa.


Skoro postavljeni poslovi TEHNIČKA ŠKOLA “IVAN SARIĆ”


Pregledano: 175 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters