Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Vaspitač Puno radno vreme

na PREDŠKOLSKA USTANOVA “OLGA GRBIĆ” u Kosjerić (Poslato na 17-04-2024)

PREDŠKOLSKA USTANOVA “OLGA GRBIĆ”
31260 Kosjerić, Radiše Petronijević bb.
tel. 031/781-484
Vaspitač
USLOVI: više obrazovanje, odnosno odgovarajuće visoko obrazovanje na studijama prvog stepena (osnovne strukovne studije ili osnovne akademske studije) u trajanju od tri godine ili na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije - master, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) - vaspitač, na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10 septembra 2005. godine;
Medicinska sestra - vaspitač
USLOVI: Srednje obrazovanje - medicinska sestra-vaspitač.
Spremačica
USLOVI: osnovno obrazovanje.
OSTALO: kandidat treba da ispunjava uslove iz člana 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i to da: 1) ima odgovarajuće obrazovanje; 2) ima psihičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3) nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) da ima državlјanstvo Republike Srbije; 5) da zna srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži: popunjen i odštampan prijavni formular na zvaničnoj stranici Ministarstva prosvete; diplomu ili overenu fotokopiju diplome o stečenom odgovarajućem obrazovanju; dokaz iz kaznene evidencije MUP-a, odnosno uverenje o neosuđivanosti , uverenje o državlјanstvu, izvod iz matične knjige rođenih -dokaz o poznavanju jezika na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad (samo ako je obrazovanje završeno na stranom jeziku); lekarsko uverenje - izabrani kandidat će dostaviti pre zaklјučenja ugovora o radu; lična biografija sa kontakt podacima kandidata. Konkurs sprovodi Konkursna komisija koju imenuje direktor. Komisija utvrđuje ispunjenost uslova kandidata za prijem u radni odnos, u roku od 8 dana od dana isteka roka za prijem prijava. Kandidati u roku od 8 dana, biće upućeni na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapošlјavanja, primenom standardizovanih postupaka. Rok za prijavlјivanje je 8 dana od dana objavlјivanja konkursa u listu „Poslovi”. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje. Prijave dostaviti lično ili na gore navedenu adresu, sa naznakom „Za konkurs”. Sve potrebne informacije možete dobiti na telefon: 031/781-484.


Pregledano: 151 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters